računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo

Na sjednici Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, održanoj 27.06.2019. godine, donijeta je Odluka o vrijednosti ponderisanog troška kapitala za 2018. godinu.

Ovdje možete preuzeti Odluku o vrijednosti ponderisanog troška kapitala za 2018 godinu

Ovdje možete preuzeti Odluku o vrijednosti ponderisanog troška kapitala za 2017 godinu

Na sjednici Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, održanoj 01 .03.2018. godine, donijeta je Odluka o prihvatanju sprovedenih aktivnosti Crnogorskog Telekom-a na na Projektu racunovodstvenog odvajanja i troškovnog racunovodstva na bazi tekuceg troškovnog racunovodstva (CCA) kao troškovne osnovice i dugorocnih inkrementalnih troškova (LRIC) kao racunovodstvene metodologije za fiksnu mrežu za 2016. godinu.

Ovdje mozete preuzeti Odluku

S tim u vezi, Agencija je Rješenjem broj: 0302-2792/1 od 26.03.2018. godine naložila Crnogorskom Telekom-u A.D, kao operatoru sa znacajnom tržisnom snagom na relevantnom Maloprodajnom tržistu javno dostupnih usluga lokalnih i medjumjesnih poziva za pravna i fizicka lica koja se pruzaju na fiksnoj lokaciji, da je duzan primijeniti sljedeće jedinične cijene

Na sjednici Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, održanoj 01 .03.2018. godine, donijeta je Odluka o prihvatanju sprovedenih aktivnosti Crnogorskog Telekom-a na na Projektu racunovodstvenog odvajanja i troškovnog racunovodstva po CCA/LRlC metodologiji za mobilnu mrežu za 2016. godinu.

Ovdje mozete preuzeti Odluku

S tim u vezi, Agencija je Rješenjem broj: 0302-2793/1 od 26.03.2018. godine naložila Crnogorskom Telekom-u A.D, kao operatoru sa znacajnom tržisnom snagom na relevantnom Veleprodajnom tržištu završavanja (terminacije) poziva u sopstvenoj mobilnoj telefonskoj mreži i na Veleprodajnom tržištu pristupa i zapocinjanja (originacije) poziva iz javnih mobilnih telefonskih mreža, da je dužan primijeniti sljedeće jedinične cijene

Na sjednici Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, održanoj 01 .03.2018. godine, donijeta je Odluka o prihvatanju sprovedenih aktivnosti Telenora d.o.o na Projektu racunovodstvenog odvajanja i troškovnog racunovodstva po CCA/LRlC metodologiji za mobilnu mrežu za 2016. godinu.

Ovdje mozete preuzeti Odluku

S tim u vezi, Agencija je Rješenjem broj: 0302-2794/1 od 26.03.2018. godine naložila Telenoru d.o.o , kao operatoru sa znacajnom tržisnom snagom na relevantnom Veleprodajnom tržištu završavanja (terminacije) poziva u sopstvenoj mobilnoj telefonskoj mreži i na Veleprodajnom tržištu pristupa i zapocinjanja (originacije) poziva iz javnih mobilnih telefonskih mreža, da je dužan primijeniti sljedeće jedinične cijene

Na sjednici Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, održanoj 01 .03.2018. godine, donijeta je Odluka o prihvatanju sprovedenih aktivnosti Mtela d.o.o na Projektu racunovodstvenog odvajanja i troškovnog racunovodstva po CCA/LRlC metodologiji za mobilnu mrežu za 2016. godinu.

Ovdje mozete preuzeti Odluku

S tim u vezi, Agencija je Rješenjem broj: 0302-2795/1 od 26.03.2018. godine naložila Mtelu d.o.o , kao operatoru sa znacajnom tržisnom snagom na relevantnom Veleprodajnom tržištu završavanja (terminacije) poziva u sopstvenoj mobilnoj telefonskoj mreži i na Veleprodajnom tržištu pristupa i zapocinjanja (originacije) poziva iz javnih mobilnih telefonskih mreža, da je dužan primijeniti sljedeće jedinične cijene

Na sjednici Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, održanoj 13.10.2016. godine, donijeta je
Odluka o prihvatanju sprovedenih aktivnosti Crnogorskog Telekom-a na Projektu računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva na bazi tekućeg troškovnog računovodstva (CCA) kao troškovne osnovice i dugoročnih inkrementalnih troškova (LRIC) kao računovodstvene metodologije za fiksnu mrežu za 2015. godinu

Ovdje mozete preuzeti Odluku

S tim u vezi, Agencija je Rješenjem broj: 0302-5984/2 13.10.2016. godine naložila Crnogorskom Telekom-u , kao operatoru sa značajnom tržišnom snagom na relevantnom maloprodajnom tržištu javno dostupnih usluga lokalnih i međumjesnih poziva za pravna i fizička lica koji se pružaju na fiksnoj lokaciji, da je dužan primijeniti sljedeće jedinične cijene

Na sjednici Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, održanoj 13.10.2016. godine, donijeta je
Odluka o prihvatanju sprovedenih aktivnosti Crnogorskog Telekom-a na Projektu računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva po CCA/LRIC metodologiji za mobilnu mrežu za 2015. godinu

Ovdje mozete preuzeti Odluku

Na sjednici Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, održanoj 13.10.2016. godine, donijeta je
Odluka o prihvatanju sprovedenih aktivnosti Telenor-a na Projektu računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva po CCA/LRIC metodologiji za 2015. godinu

Ovdje mozete preuzeti Odluku

Na sjednici Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, održanoj 22.11.2016. godine, donijeto je Rješenje broj: 0102-6515/4 od 22.11.2016. godine kojim je naložila

 • Crnogorskom Telekom-u , kao operatoru sa značajnom tržišnom snagom na relevantnom Veleprodajnom tržištu poziva koji završavaju u individualnim mobilnim mrežama i na Veleprodajnom tržištu pristupa i originacije poziva iz javnih mobilnih mreža, da je dužan primijeniti sljedeće jedinične cijene
 • Telenoru , kao operatoru sa značajnom tržišnom snagom na relevantnom Veleprodajnom tržištu poziva koji završavaju u individualnim mobilnim mrežama i na Veleprodajnom tržištu pristupa i originacije poziva iz javnih mobilnih mreža, da je dužan primijeniti sljedeće jedinične cijene
 • Mtelu, kao operatoru sa značajnom tržišnom snagom na relevantnom Veleprodajnom tržištu poziva koji završavaju u individualnim mobilnim mrežama i na Veleprodajnom tržištu pristupa i originacije poziva iz javnih mobilnih mreža, da je dužan primijeniti sljedeće jedinične cijene

Na sjednici Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, održanoj 13.10.2016. godine, donijeta je
Odluka o prihvatanju sprovedenih aktivnosti Mtel-a na Projektu računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva po CCA/LRIC metodologiji za 2015. godinu

Ovdje mozete preuzeti Odluku

 

 

 • Na sjednici Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, održanoj 24.10.2013. godine, usvojene su izmjene i dopune Metodologije za računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo za fiksne i mobilne mreže.

Crnogorski Telekom A.D.

M-tel D.O.O.

Telenor D.O.O.


 • Na sjednici Savjeta Agencije za elektrosnke komunikacije i poštansku djelatnost, održanoj 26.09.2013. godine, donijeta je Odluka o prihvatanju sprovedenih aktivnosti Crnogorskog Telekom-a na Projektu računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva za fiksnu i mobilnu mrežu za 2012. godinu.

Ovdje možete preuzeti Odluku o prihvatanju sprovedenih aktivnosti Crnogorskog Telekom-a na Projektu računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva za fiksnu i mobilnu mrežu za 2012. godinu.


 • Na sjednici Savjeta Agencije za elektrosnke komunikacije i poštansku djelatnost, održanoj 30.07.2013. godine, donijeta je Odluka o prihvatanju sprovedenih aktivnosti Telenor-a na Projektu računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva za mobilnu mrežu za 2012. godinu.

Ovdje možete preuzeti Odluku o prihvatanju sprovedenih aktivnosti Telenor-a na Projektu računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva za mobilnu mrežu za 2012. godinu.


 • Na sjednici Savjeta Agencije za elektrosnke komunikacije i poštansku djelatnost, održanoj 30.07.2013. godine, donijeta je Odluka o prihvatanju sprovedenih aktivnosti Mtel-a na Projektu računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva za mobilnu mrežu za 2012. godinu.

Ovdje možete preuzeti Odluku o prihvatanju sprovedenih aktivnosti Mtel-a na Projektu računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva za mobilnu mrežu za 2012. godinu.
 

 

 • Agencija je Odlukom broj:0102-6329/1 od 23.10.2015. godine dala saglasnost  na sprovedene aktivnosti  Crnogorskog Telekom-a na Projektu  računovodstvenog  odvajanja i troškovnog računovodstva po CCA/LRIC metodologiji za fiksnu mrežu za 2014. godinu.<<<Preuzmi

S tim u vezi, Agencija je Rješenjem broj: 0302-6631/1 od 05.11. 2015. godine naložila   Crnogorskom Telekom-u da  primijeni propisane jedinične cijene za usluge međumjesnih poziva, poziva ka mobilnim mrežama, međunarodnim pozivima, kao i propisane veleprodajne i malopordajne cijene širokopojasnog pristupa internetu.<<<Preuzmi

 

 • Agencija je Odlukom broj:0102-6330/1 od 23.10.2015. godine dala saglasnost  na sprovedene aktivnosti  Crnogorskog Telekom-a na Projektu  računovodstvenog  odvajanja i troškovnog računovodstva po CCA/LRIC metodologiji za mobilnu mrežu za 2014. godinu.<<<Preuzmi

S tim u vezi , Agencija je Rješenjem broj: 0302-7022/1 od 24.11. 2015. godine naložila Crnogorskom Telekom-u da primijeni propisane jedinične cijene za uslugu terminacije poziva u mobilnoj mreži i uslugu originacije poziva iz mobilne mreže  od 01.01.2016. godine, kao i da iste objavi u inoviranoj Referentnoj ponudi.<<<Preuzmi

 

 • Agencija je Odlukom broj:0102-6331/1 od 23.10.2015. godine dala saglasnost  na sprovedene aktivnosti  Mtel-a na Projektu  računovodstvenog  odvajanja i troškovnog računovodstva po CCA/LRIC metodologiji za 2014. godinu.<<<Preuzmi

S tim u vezi , Agencija je Rješenjem broj: 0302-7023/1 od 24.11. 2015. godine naložila Mtel-u da primijeni propisane jedinične cijene za uslugu terminacije poziva u mobilnoj mreži i uslugu originacije poziva iz mobilne mreže  od 01.01.2016. godine, kao i da iste objavi u inoviranoj Referentnoj ponudi.<<<Preuzmi

 

 • Agencija je Odlukom broj:0102-6332/1 od 23.10.2015. godine dala saglasnost  na sprovedene aktivnosti  Telenor-a na Projektu  računovodstvenog  odvajanja i troškovnog računovodstva po CCA/LRIC metodologiji za 2014. godinu.<<<Preuzmi

S tim u vezi , Agencija je Rješenjem broj : 0302-7024/1 od 24.11. 2015. godine naložila Telenoru da  primijeni propisane jedinične cijene za uslugu terminacije poziva u mobilnoj mreži i uslugu originacije poziva iz mobilne mreže  od 01.01. 2016. godine,   kao i da iste objavi u inoviranoj Referentnoj ponudi za pristup mobilnoj mreži.<<<Preuzmi