Prvi krug analiza sedam relevantnih tržišta

Agencija je, saglasno članu 41 Zakona o elektronskim komunikacijama («Sl.list Crne Gore», broj 50/2008) usvojila  Odluku o relevantnim tržištima usluga i relevantnom geografskom tržištu ("Sl.list Crne Gore", broj.29/09).

 Ovdje možete preuzeti Odluku o relevatnim tržištima

Pregled komentara, sugestija i primjedbi na tekst Predloga Odluke o relevantnim tržištima usluga i relevantnom geografskom tržištu koji je bio predmet javnih konsultacija u periodu 16.02.-18.03.2009.godine.

Ovdje možete preuzeti Komentare na predlog odluke o relevantnim tržištima

Agencija je sprovela postupak analiza relevantnih tržišta usluga određenih Odlukom o relevantnim tržištima usluga i relevantnom geografskom tržištu i to

1. Tržište pristupa javnoj telefonskoj  mreži  na fiksnoj lokaciji za fizička i pravna lica- maloprodajni  nivo;
 • Ovdje možete preuzeti Analizu relevantnog tržišta pristupa javnij telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička i pravna lica

 • Ovdje možete preuzeti Komentare na analizu

 • Ovjde možete preuzeti Rješenje analize

 •  

  2. Tržište poziva koji potiču iz javne telefonske mreže i koji se pružaju na fiksnoj lokaciji - i veleprodajni nivo;
 • Ovdje  možete preuzeti Analizu tržišta poziva koji potiču iz javne telefonske mreže i koji se pružaju na fiksnoj lokaciji - veleprodajni nivo

 • Ovdje možete preuzeti Komentare na analizu

 • Ovdje možete preuzeti Rješenje analize

 •  

  3. Tržište poziva koji završavaju u individualnim javnim telefonskim mrežama  i koji se pružaju na fiksnoj lokaciji - veleprodajni nivo;
 • Ovdje možete preuzeti Analizu relevantnog tržišta poziva koji se završavaju u individualnim javnim telefonskim mrežama i koji se pružaju na fiksnoj lokaciji - veleprodajni nivo

 • Ovdje možete preuzeti Komentare na analizu

 • Ovdje možete preuzeti Rješenje analize  

 •  

  4. Tržište pristupa infrastrukturi mreže na nivou veleprodaje (uključujući zajednički ili potpuno razvezani pristup na utvrđenoj lokaciji) -veleprodajni nivo;
 • Ovjde možete preuzeti Analizu tržišta pristupa infrastrukturi mreže na nivou veleprodaje (uključujući zajednički ili potpuno razvezani pristup na utvrđenoj lokaciji)

 • Ovdje možete preuzeti Komentare na analizu

 • Ovdje možete preuzeti Rješenje analize

 •  

  5. Tržište širokopojasnog  pristupa  - veleprodajni nivo;
 • Ovdje možete preuzeti Analizu relevantnog tržišta širokopojasnog pristupa na nivou veleprodaje

 • Ovdje možete preuzeti Komentare na analizu

 • Ovdje možete preuzeti Rješenje analize

 •  

  6. Terminalni ili zaključni segmenti iznajmljenih linija, bez obzira na tehnologiju korišćenu da se obezbijedi zakupljeni ili dodijeljeni kapacitet -veleprodajni nivo;
 • Ovdje možete preuzeti Analizu relevantnih tržišta terminalnih ili zaključnih segmenata iznajmljenih linija  - veleprodajni nivo

 • Ovdje možete preuzeti Komentare na analizu

 • Ovdje možete preuzeti Rješenje analize

 •  
  7. Tržište poziva koji završavaju u individualnim mobilnim mrežama -veleprodajni nivo.
 • Ovdje  možete preuzeti Analizu relevantnog tržišta poziva koji završavaju u individualnim mobilnim mrežama  - veleprodajni nivo

 • Ovdje možete preuzeti Komentare na analizu

 • Ovdje možete preuzeti Rješenje analize

 •