prvi krug analiza pet dodatnih relevantnih tržišta 

Agencija je sprovela test tri kriterijuma na relevantnim tržištima shodno Odluci o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma («Sl.list Crne Gore,» broj 19/2011).

Pregled komentara, sugestija i primjedbi na tekst nacrta Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma,a koji je bio predmet javnih konsultacija u periodu 28.01 ‐ 02.03.2011.godine.

Mišljenje Uprave za zaštitu konkurencije na nacrt Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma.

 

 S obzirom da je testom Tri kriterijuma utvrdila da su istovremeno zadovoljeni sva tri kriterijuma na tržištima određenim Odlukom, Agencija je konstatovala da su tržišta podložna ex ante regulaciji i sprovela postupak analize  slijedećih relevantnih tržišta:

1. Maloprodajno tržište javno dostupnih usluga lokalnih i međumjesnih poziva za pravna i fizička lica koji se pružaju na fiksnoj lokaciji,
• Ovdje možete preuzeti Analizu maloprodajnih tržišta javno dostupnih usluga lokalnih i međumjesnih poziva za pravna i fizička lica koja se pružaju na fiksnoj lokaciji
• Ovdje možete preuzeti Rješenje analize
• Ovdje možete preuzeti Komentare na analizu


2. Maloprodajno tržište javno dostupnih usluga međunarodnih poziva za pravna i fizička lica koji se pružaju na fiksnoj lokaciji,
• Ovdje možete preuzeti Analizu maloprodajnih tržišta javno dostupnih usluga lokalnih i međunarodnih poziva za pravna i fivička lica koja se pružaju na fiksnoj lokaciji
• Ovdje možete preuzeti Rješenje analize
• Ovdje možete preuzeti Komentare na analizu


3. Veleprodajno tržište trunk segmenata iznajmljenih linija,
• Ovdje možete preuzeti Analizu trunk segmenta iznajmljenih linija
• Ovdje možete preuzeti Rješenje analize
• Ovdje možete preuzeti Komentare na analizu


4. Veleprodajno tržište pristupa i započinjanja (originacije) poziva iz javnih mobilnih telefonskih mreža.
• Ovdje možete preuzeti Analizu tržišta pristupa i započinjanja (originacije) poziva iz javnih mobilnih telefonskih mreža
• Ovdje možete preuzeti Rješenje - Crnogorski telekom
• Ovdje možete preuzeti Rješenje - Telenor
• Ovdje možete preuzeti Rješenje - Mtel
• Ovdje možete preuzeti Komentare na analizu


5. Veleprodajno tržište prenosa i emisije radio difuznih signala.
• Ovdje možete preuzeti Analizu tržišta prenosa i emisije radio difuznih signala
• Ovdje možete preuzeti Rješenje analize
• Ovdje možete preuzeti Komentare na analizu