prvi krug analiza dva dodatna maloprodajna relevantna tržišta

Agencija je usvojila Odluku o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma (Sl.list Crne Gore, broj. 50/2012).
 
Pregled komentara, primjedbi i sugestija operatora i stavova i odgovora Agencije po istim na predlog Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma, koja je bila predmet javnog konsultativnog procesa u periodu 20.07.‐20.08.2012.godine.
 
Mišljenje Uprave za zaštitu konkurencije na nacrt Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma.
Ovom Odlukom o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma su  određena sledeća relevantna tržišta usluga:

Odlukom Agencije o pokretanju drugog kruga analize tržišta («Sl.list Crne Gore,» broj.9/2013) su određena relevantna tržišta usluga na kojima se sprovodi drugi krug analiza tržišta, u cilju ponovnog određivanja operatora sa značajnom tržišnom snagom.
  
1. Tržište usluga širokopojasnog pristupa Internetu na nivou maloprodaje

• Ovdje možete preuzeti Analizu tržišta usluga širokopojasnog pristupa Internetu na nivou maloprodaje
• Ovdje možete preuzeti Komentare na analizu
• Ovjde možete preuzeti Rješenje analize

• Ovdje možete preuzeti Mišljenje uprave za zaštitu konkurencije
• Ovdje možete preuzeti Test tri kriterijuma tržišta usluga širokopojasnog pristupa Internetu na nivou maloprodaje

2. Tržište javno dostupnih telefonskih usluga u mrežama mobilnih operatora na nivou maloprodaje.
• Ovdje možete preuzeti Test tri kriterijuma za tržište javno dostupnih telefonskih usluga u mrežama mobilnih operatora na nivou maloprodaje

S obzirom da se sprovedenim Testom tri kriterijuma dokazala opravdanost ex ante regulacije samo u slučaju Tržišta javno dostupnih telefonskih usluga u mrežama mobilnih operatora na nivou maloprodaje, Agencija je sprovela analizu predmetnog maloprodajnog relevantnog tržišta.