Nadležnosti

U ostvarivanju svojih funkcija u oblasti elektronskih komunikacija, Agencija je nadležna da:

U ostvarivanju svojih funkcija u oblasti elektronskih komunikacija, Agencija je, shodno odredbi člana 11 Zakona o elektronskim komunikacijama, nadležna da:

1) donosi propise na osnovu ovlašćenja utvrđenih ovim zakonom; 

2) donosi plan adresiranja i plan numeracije i kontroliše njihovu primjenu; 

3) priprema predlog plana namjene radio-frekvencijskog spektra i kontroliše njegovu primjenu; 


4) donosi planove raspodjele radio-frekvencija i kontroliše njihovu primjenu; 

5) priprema stručne osnove za izradu propisa koje donose Vlada i Ministarstvo na osnovu ovog zakona; 

6) vrši kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra; 
7) preduzima mjere radi obezbjeđenja racionalnog upravljanja ograničenim resursima; 

8) vrši koordinaciju korišćenja radio-frekvencija sa organima i/ili organizacijama drugih država; 

9) podstiče racionalno korišćenje elektronske komunikacione infrastrukture u skladu sa ovim zakonom; 
10) sprovodi postupke dodjele ograničenih resursa na nediskriminatornim 

osnovama; 
11)  izdaje odobrenja za korišćenje ograničenih resursa; 

12)  vodi i održava registre i baze podataka u skladu sa zakonom; 

13)  utvrđuje visinu naknada koje Agenciji plaćaju fizička i pravna lica na način utvrđen ovim zakonom; 

14) rješava po žalbama korisnika, razmatra inicijative i utvrđuje postupak zaštite interesa i prava korisnika; 


15) rješava sporove na tržištu elektronskih komunikacija; 

16) prati razvoj Univerzalnog servisa, upravlja prikupljanjem naknada za finansiranje Univerzalnog servisa i određuje operatora Univerzalnog servisa; 

17) redovno objavljuje podatke o pokazateljima razvoja tržišta u skladu sa zakonom; 

18) sprovodi analizu relevantnih tržišta, utvrđuje operatore sa značajnom tržišnom snagom i preduzima regulatorne mjere za sprječavanje negativnih efekata značajne tržišne snage operatora; 

19) vrši stručni nadzor nad radom operatora, u skladu sa zakonom, tehničkim propisima i standardima, koji se primjenjuju u Crnoj Gori; 

20) vrši stručni nadzor nad izvršavanjem obaveza operatora u vanrednim situacijama; 

21) sarađuje sa regulatornim organima drugih država, a u okviru svojih nadležnosti učestvuje i u radu upravnih i radnih tijela nadležnih evropskih i međunarodnih organizacija i institucija u oblasti elektronskih komunikacija;


22) ispituje tržište i javno mnjenje i sprovodi otvorene konsultacije u skladu sa zakonom; 


23) vrši nadzor nad sprovođenjem ovog zakona, drugih propisa i akata donijetih na osnovu ovog zakona, kao i međunarodnih sporazuma i konvencija čiji je potpisnik Crna Gora, u skladu sa svojim nadležnostima;


24) obavlja i druge poslove utvrđene zakonom. 

 U ostvarivanju svojih funkcija u oblasti poštanske djelatnosti, Agencija je, shodno odredbi člana 65 Zakona o poštanskim uslugama, nadležna da:

1) utvrđuje kriterijume za određivanje cijena univerzalne poštanske usluge;


2) izdaje i oduzima posebne licence i licence za obavljanje univerzalnih poštanskih usluga;


3) vodi registar poštanskih operatora (u daljem tekstu: registar);


4) sarađuje sa organima i tijelima Svjetskog poštanskog saveza i Evropske Unije i vrši razmjenu podataka i redovno obavještavanje tih organa u skladu sa ovim zakonom i međunarodnim obavezama;


5) učestvuje u radu upravnih i radnih tijela nadležnih evropskih i međunarodnih organizacija i institucija napodručju poštanskih usluga;


6) verifikuje obračun neto troškova univerzalne poštanske usluge;


7) prati primjenu cijena poštanskih usluga;


8) daje saglasnosti na opšte uslove za obavljanje poštanskih usluga poštanskih operatora;


9) daje saglasnosti na uslove i cijene pristupa mreži univerzalnog poštanskog operatora;


10) rješava sporove između operatora u vezi sa pristupom mreži univerzalnog poštanskog operatora;


11) odlučuje po prigovorima korisnika poštanskih usluga;


12) vrši stručni nadzor nad radom poštanskih operatora;


13) prati stanje i razvoj tržišta poštanskih usluga i preduzima mjera za obezbjeđivanje konkurentnosti na tržištu poštanskih usluga;


14) obavlja i druge poslove u skladu sa Zakonom o poštanskim uslugama. 

Regulatorne i druge poslove iz stava 1 i 2 ovog člana Agencija obavlja kao javna ovlašćenja.