O Agenciji

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu Agencija) je počela sa radom 08. marta 2001. godine kao nezavisno regulatorno tijelo za oblast elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti. Osnovni principi i načela kojim se Agencija rukovodila u postupcima regulacije sektora su bili: obezbjeđivanje sigurnog i predvidivog ambijenta za poslovanje operatora i njihove značajne investicije, obezbjeđivanje uslova za implementaciju i razvoj novih tehnologija na cijeloj teritoriji Crne Gore uz podsticanje racionalnog korišćenja ograničenih resursa (radio-frekvencija i numeracije/adresa), podsticanje konkurencije uz spriječavanje narušavanja tržišnog takmičenja među operatorima, rješavanje sporova između operatora, kao i neprekidno unapređenje zaštite interesa potrošača. Agencija je nezavisni regulatorni organ koji, u vršenju javnih ovlašćenja u oblasti elektronskih komunikacija, obavlja regulatorne i druge poslove utvrđene zakonom. Agencija u obavljanju regulatornih i drugih poslova ne smije primati ni tražiti uputstva od državnih i drugih organa i organizacija ili drugih lica.

Upravljački organi Agencije, shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama, su Savjet i izvršni direktor Agencije. Savjet Agencije ima predsjednika i četiri člana. Savjet je izabrao izvršnog direktora Agencije sa mandatom od 4 godine.

Svoje aktivnosti Agencija sprovodi u skladu sa nadležnostima propisanim Zakonom o elektronskim komunikacijama („Službeni list Crne Gore“, broj 40/13) i Zakonom o poštanskim uslugama („Službeni list Crne Gore“, broj 57/11).

Sredstva za rad Agencije obezbjeđuju se iz prihoda od:


1. naknada koje Agenciji plaćaju operatori na tržištu elektronskih komunikacija, a koje se koriste za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta


2. naknada koje se Agenciji plaćaju za korišćenje radio-frekvencija, brojeva i adresa;


3. ostalih naknada i drugih izvora, u skladu sa zakonom.


Finansijskim planom projektuju se ukupni prihodi i rashodi neophodni za realizaciju plana rada, uključujući i rezerve za nepredviđene izdatke, razdvojeni po oblastima: regulacije i nadzora tržišta elektronskih komunikacija, regulacije i nadzora tržišta poštanskih usluga, kao i upravljanja i nadzora korišćenja ograničenih resursa, u skladu sa aktivnostima predviđenim planom rada.

Plan rada sa finansijskim planom Agencije za narednu kalendarsku godinu usvaja Skupština Crne Gore.

Rad Agencije je javan. Propise koje donosi Agencija objavljuje u "Službenom listu Crne Gore" i na internet stranici Agencije, na kojoj objavljuje i:
1. odluke Savjeta;


2. izvode iz registara i baza podataka koje vodi u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama;


3. uporedne preglede kvaliteta i cijena usluga i druge podatke od interesa za zaštitu korisnika;


4. statističke podatke i druge pokazatelje razvoja tržišta elektronskih komunikacija i tržišta poštanskih usluga;


5. plan rada sa finansijskim planom;


6. izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem i izvještajem revizora;


7. druge podatke i informacije u vezi sa radom Agencije.U pripremi akata koji mogu imati značajan uticaj na tržište elektronskih komunikacija i poštanskih usluga, Agencija sprovodi javne konsultacije.

Agencija vodi registre: operatora, dodijeljenih radio-frekvencija, dodijeljenih brojeva i adresa i elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme.

U postupku pred Agencijom, Savjet odlučuje većinom glasova od ukupnog broja članova Savjeta. Na postupak pred Agencijom primjenjuju se odredbe zakona kojim je uređen opšti upravni postupak, ako Zakonom o elektronskim komunikacijama i Zakonom o poštanskim uslugama nije drukčije određeno. Odluke Agencije su konačne.

Agencija može, na zahtjev operatora, posredovati u rješavanju spora između operatora. Postupak posredovanja Agencija je dužna da okonča u roku od 90 dana od dana podnošenja zahtjeva za posredovanje.

Agencija, u oblasti elektronskih komunikacija, naročito sarađuje sa:
1. nadležnim Ministarstvom za informaciono društvo i telekomunikacije, u sprovođenju Zakona o elektronskim komunikacijama i Zakona o poštanskim uslugama;


2. organom nadležnim za zaštitu konkurencije;


3. organom državne uprave nadležnim za zaštitu potrošača;


4. organom državne uprave nadležnim za zaštitu životne sredine;


5. regulatornim organom nadležnim za oblast audio vizuelnih medijskih usluga;


6. organom nadležnim za zaštitu ličnih podataka;


7. organima državne uprave nadležnim za prevenciju, odnosno zaštitu od ugrožavanja bezbjednosti informacionih sistema.