SPISAK DATIH SAGLASNOSTI NA KORISNIČKE UGOVORE

I CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205 - 6573/2 od 27.11.2014. godine 
 • Saglasnost data "Crnogorskom Telekom"-u A.D. Podgorica na dostavljene opšte uslove pružanja usluga u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži "Crnogorskog Telekom"-a na fiksnoj lokaciji, zahtjeva za zasnivanje pretplatničkog odnosa za fiksnu mrežu, pretplatničkih ugovora (za pravna i fizička lica) i ponuda kao sastavnih djelova pretplatničkih ugovora, opštih uslova pružanja usluga javnih mobilnih elektronskih komunikacija "Crnogorskog Telekom"-a, pretplatničkih ugovora (za pravna i fizička lica) i ponuda kao sastavnih djelova pretplatničkih ugovora <<<Preuzmi
 1. Odluka Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205 – 7306/3 od 24.12.2015. godine
 • Saglasnost data "Crnogorskom Telekom"-u A.D. Podgorica na dostavljene pretplatničke ugovore za "Magenta 1" usluge, za korisnike preko bakra i optike, i ponude za "Margenta 1" usluge, kao sastavnog dijela pretplatničkih ugovora.<<<Preuzmi
 1. Odluka Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205 - 6050/2 od 08.11.2016. godine
 • Saglasnost data "Crnogorskom Telekom"-u A.D. Podgorica na dostavljenu promotivnu ponudu Extra DUO paketa koji sadrže fiksne govorne usluge i internet.<<<Preuzmi
 1. Odluka Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-259/2 od 26.01.2017. godine
 • Saglasnost data "Crnogorskom Telekom"-u A.D. Podgorica na dostavljeni pretplatnički ugovor za Univerzalni servis i ponuda za komercijalne US korisnike, lica sa invaliditetom i socijalno ugrožena lica, kao sastavnog dijela pretplatničkog ugovora.<<<Preuzmi
 1. Odluka Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-3920/2 od 04.05.2017. godine
 • Saglasnost data "Crnogorskom Telekom"-u A.D. Podgorica na dostavljene Opšte uslove pružanja usluga u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži Crnogorskog Telekoma na fiksnoj lokaciji, Opšte uslove pružanja usluga javnih mobilnih elektronskih komunikacija Crnogorskog Telekoma, Ugovori/ponude za fiksnu mrežu (pravna i fizička lica, optika i bakar), Ugovori/ponude za Magentu 1 (optika i bakar, fizička i pravna lica), Ugovori/ponude za mobilni internet (fizička i pravna lica) i Prepaid Ugovori (govorni servis i mobilni Internet).<<<Preuzmi
 1. Odluka Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-7099/2 od 28.09.2017. godine
 • Saglasnost data "Crnogorskom Telekom"-u A.D. Podgorica na izmijenjene Opšte uslove pružanja usluga javnih mobilnih elektronskih komunikacija Crnogorskog Telekoma i Ugovor o korisničkom odnosu za prepaid mobilnu telefoniju.<<<Preuzmi
 1. Odluka Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-8819/2 od 05.12.2017. godine
 • Saglasnost data "Crnogorskom Telekom"-u A.D. Podgorica na dostavljeni tipski pretplatnički ugovor i ponudu za Extra Duo MI paket.<<<Preuzmi
 1. Odluka Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-3067/2 od 05.04.2018. godine
 • Saglasnost data "Crnogorskom Telekom"-u A.D. Podgorica na dostavljene tipske pretplatničke ugovore i ponudu za Tango paket.<<<Preuzmi

II M-TEL d.o.o. PODGORICA

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205 - 6593/2 od 27.11.2014. godine 
 • Saglasnost data "Mtel"-u d.o.o Podgorica na dostavljene opšte uslove i pretplatničke ugovore društva za telekomunikacije "Mtel" d.o.o. Podgorica <<<Preuzmi
 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205 - 6593/5-2014 od 24.03.2015. godine 
 • Saglasnost data "Mtel"-u d.o.o. Podgorica na dostavljeni Ugovor o pružanju prepaid usluge javne mobilne elektronske komuniakcione mreže  "Mtel" <<<Preuzmi
 1. Odluka Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205 - 4056/2 od 02.07.2015. godine
 • Saglasnost data "Mtel"-u d.o.o Podgorica na dostavljeni Ugovor o pružanju javne fiskne elektronske komunikacione mreže i dostavljene Ugovore "Mtel" d.o.o Podgorica.<<<Preuzmi
 1. Odluka savjeta Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205-6593/5-2014 od 24.03.2015. godine
 • Saglasnost data "Mtel"-u d.o.o. Podgorica na dostavljeni Ugovor o pružanju prepaid usluge javne mobilne elektronske komunikacione mreže "Mtel" d.o.o.<<<Preuzmi
 1. Odluka savjeta Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-4439/10 od 06.12.2016. godine
 • Saglasnost data "Mtel"-u d.o.o. Podgorica na dostavljeni tipski pretplatni;ki ugovor za uslugu "Media Box" koju će lIMTEL" posredstvom DVB-T2 mreže, sa lokalnim pokrivanjem "2MUX UL Ll"pružati korisnicima na teritoriji Opštine Ulcinj.<<<Preuzmi
 1. Odluka savjeta Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-1006/38 od 27.04.2017.godine
 • Saglasnost data "Mtel"-u d.o.o. Podgorica na Opšte uslove na usluge GSM/UMTS mobilne elektronske komunikacione mreže, Opšte uslove na usluge javne fiksne elektronske komunikacione mreže i Ugovore o korišćenju usluga putem distrubutivne mreže M:tela (KDS/GPON) (određeno i neodređeno vrijeme trajanja); Ugovore za usluge javne mobilne elektronske komunikacione mreže (određeno i neodređeno vrijeme trajanja), Ugovor za usluge javne fiksne elektronske komunikacione mreže putem "WiMAX-a (određeno i neodređeno vrijeme trajanja), Ugovor o korišćenju paketa usluga "Media Box" (određeno i neodređeno vrijeme trajanja) i Ugovor o korišćenju paketa usluga " Box" (određeno i neodređeno vrijeme trajanja).<<<Preuzmi
 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronkse komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-8765/3 od 13.12.2018. godine
 • Saglasnost data "Mtel"-u d.o.o. Podgorica na Pretplatnički ugovor o korišćenju usluge putem satelitske opreme (MSAT usluga)  i Opšte uslove na usluge javne fiksne elektronske komunikacione mreže.<<<Preuzmi

III TELENOR d.o.o. PODGORICA

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205 - 4549/2 od 02.09.2016.godine
 • Saglasnost data "Telenor d.o.o." Podgorica na dostavljene opšte uslove za fiksnu i mobilnu mrežu, pretplatničkih ugovora (za poslovne korisnike i fizička lica), ugovora o pružanju usluga elektronskih komunikacija za pravna lica (biznis ugovor), ugovora za prepaid korisnike i pretplatničkog ugovora za fiksnu mrežu.<<<Preuzmi
 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-1006/36 od 20.04.2017.godine
 • Saglasnost data "Telenor d.o.o." Podgorica na na izmjenu Opštih uslova u javnoj elektronskoj komunikacionoj mobilnoj mreži "Telenora", Opštih uslova pružanja i korišćenja elektronskih komunikacionih usluga u javnoj fiksnoj komunikacionoj mreži "Telenor"-a, pretplatničkog ugovora za korišćenje elektronskih komunikacionih usluga javne fiksne komunikacione mreže "Telenor"-a, postpaid pretplatničkih ugovora za fizička lica, za poslovne korisnike i pravna lica - biznis ugovor i ugovora o pružanju prepaid usluga, sa prilozima - ponudama.<<<Preuzmi
 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205-6013/2 od 20.07.2017. godine
 • Saglasnost data "Telenor d.o.o." Podgorica na izmijenjene Ponude za pravna lica, Ponude za kupovinu više uređaja po benefitnoj cijeni i Ponude za kupovinu više uređaja po benefitnoj cijeni kao sastavnih djelova Opštih uslova u javnoj elektronskoj komunikacionoj mobilnoj mreži "Telenora" i postpaid pretplatničkih ugovora za fizička lica, za poslovne korisnike i pravna lica - biznis ugovor i ugovora o pružanju prepaid usluga<<<Preuzmi

 

V RADIO-DIFUZNI CENTAR d.o.o. PODGORICA

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205 - 4501/2 od 07.05.2015. godine 
 2. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205-1302/2 od 16.02.2017.godine
 3. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-5295/2 od 20.06.2017. godine
 4. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-6129/2 od 27.07.2017. godine
 5. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-4299/2 od 29.05.2018. godine
 6. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-5067/2 od 26.06.2018. godine

 

 • Saglasnost data "Radio-difuznom centru" d.o.o. Podgorica na dostavljeni Ugovor o zakupu kapaciteta sistema za prenos i Opšte uslove pružanja usluga Radio-difuznog centra d.o.o. Podgorica <<<Preuzmi
 • Saglastnost data "Radio-difuznom centru" d.o.o. Podgorica na Opšte uslove pružanja usluga TVzaSve i pretplatnički ugovor.<<<Preuzmi
 • Saglastnost data "Radio-difuznom centru" d.o.o. Podgorica na dostavljeni izmijenjeni pretplatnički ugovor o pružanju usluge TV ZA SVE.<<<Preuzmi
 • Saglastnost data "Radio-difuznom centru" d.o.o. Podgorica na dostavljeni izmijenjeni pretplatnički ugovor o pružanju usluge TV ZA SVE.<<<Preuzmi
 • Saglastnost data "Radio-difuznom centru" d.o.o. Podgorica na dostavljeni izmijenjeni pretplatnički ugovor o pružanju usluge TV ZA SVE.<<<Preuzmi
 • Saglastnost data "Radio-difuznom centru" d.o.o. Podgorica na dostavljeni izmijenjeni pretplatnički ugovor o pružanju usluge TV ZA SVE dostavljen aktom broj: 0102–5067/1 od  20.06.2018. godine. <<<Preuzmi

 

VI TELEMACH d.o.o. PODGORICA

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205-7087/2 od 05.12.2015. godine
 2. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost na izmijenjen Ugovor, Broj:0205-5418/2 od 04.10.2016. godine
 3. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205-5715/2 od 06.10.2016. godine
 4. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost,Broj:0205-220/2 od 31.01.2017.godine
 5. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost,Broj:0205-1006/33 od 13.04.2017.godine
 6. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost,Broj:0205-1006/29 od 11.04.2017.godine
 7. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronkse komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-6320/2 od 05.09.2017.godine
 8. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronkse komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-4831/2 od 19.06.2018. godine
 9. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronkse komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-7594/2 od 18.10.2018. godine
 • Saglasnost data TELEMACH d.o.o. Podgorica na dostavljeni Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa i opštih uslova pružanja usluga u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži "Telemach"-a.<<<Preuzmi
 • Saglasnost data TELEMACH d.o.o. Podgorica na dostavljeni izmijenjeni Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa i opštih uslova pružanja usluga u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži "Telemach"-a.<<<Preuzmi
 • Saglasnost data TELEMACH d.o.o. Podgorica na dostavljeni Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa Telemach FIBER paket usluga sa ponudom i cjenovnikom.<<<Preuzmi
 • Saglastnost data TELEMACH d.o.o. Podgorica na dostavljeni Ugovor o za zasnivanju pretplatničkog ugovora i  ponuda sa cjenovnikom za poslovne korisnike.<<<Preuzmi
 • Saglastnost data TELEMACH d.o.o. Podgorica na dostavljeni Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa na neodređeno vrijeme za poslovne korisnike i Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa na određeno vrijeme za poslovne korisnike.<<<Preuzmi
 • Saglastnost data TELEMACH d.o.o. Podgorica na dostavljeni Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa na neodređeno vrijeme, Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa na određeno vrijeme i Opštih uslova.<<<Preuzmi
 • Saglastnost data TELEMACH d.o.o. Podgorica na Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa (na neodređeno vrijeme za post-paid i pre-pad korisnike) za Telemach uslugu "Total TV", Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa na određeno vrijeme za Telemach uslugu "Total TV" i Opštih uslova Telemacha za uslugu "Total TV.<<<Preuzmi
 • Saglastnost data TELEMACH d.o.o. Podgorica na izmijenjene Ugovore o zasnivanju pretplatničkog odnosa (na određeno/ neodređeno/ vrijeme za post-paid i pre-pad korisnike) za Telemach uslugu "Total TV", Aneks Ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa na određeno vrijeme za Telemach uslugu "Total TV", Opšte uslove Telemacha za uslugu "Total TV", Ugovore o zasnivanju pretplatničkog odnosa na određeno/neodređeno vrijeme za Telemach usluge, Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa za Telemach Fiber pakete usluga, Aneks Ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa za Telemach usluge i Opšte uslove za Telemach usluge.<<<Preuzmi
 • Saglastnost data TELEMACH d.o.o. Podgorica na Ugovore o zasnivanju pretplatničkog odnosa, na neodređeno/određeno vrijeme, za Fiber Telemach uslugu (uvođenjem EON bundle paketa i dodatka GIGA),Ugovori o zasnivanju pretplatničkog odnosa na određeno/neodređeno vrijeme za Telemach usluge (uvođenjem EON TV i bundle paketa) i izmijenjenih Opštih uslova za Telemach usluge.<<<Preuzmi

VII WIMAX Montenegro d.o.o. PODGORICA

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205-1006/17 od 16.03.2017. godine
 • Saglasnost data WIMAX Montenegro d.o.o. Podgorica na dostavljeni Pretplatnički ugovor i opšte uslove pružanja usluga u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži.<<<Preuzmi
 • Ovdje možete preuzeti ponude za zasnivanje pretplatničkog ugovora na mreže Wimax 3.5 Ghz, Wimax 5 Ghz i za biznis korisnike na mreže 5 Ghz

VIII IPMONT D.O.O. PODGORICA

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205-637/4 od 24.03.2016. godine
 • Saglasnost data IPMONT D.O.O. Podgorica na dostavljeni Ugovor o pružanju usluga "Izbor operatora" (za pravna i fizička lica) sa primjerom ponude, Opštih uslova pružanja usluga "Izbor operatora" i Opštih uslova korišćenja iznajmljenih linija.<<<Preuzmi

IX SATELLITE BROADBAND NET MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-1523/2 od 24.03.2016. godine
 • Saglastnost data Satellite broadband Net Montenegro d.o.o. Podgorica na dostavljeni ugovor o pružanju internet usluga putem satelita TOOWAY servisa (sa primjerom ponude) i Opšte uslove TOOWAY servisa.<<<Preuzmi
 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-5533/4 od 17.10.2017. godine
 • Saglastnost data Satellite broadband Net Montenegro d.o.o. Podgorica dostavljeni Ugovor o pružanju Internet usluga putem satelita TOOWAY servisa i Opšte uslove TOOWAY servisa.<<<Preuzmi

X ANTARES-MNE D.O.O. BAR

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-1594/2 od 21.02.2017. godine
 • Saglasnost data Antares-Mne d.o.o Bar na pretplatnički ugovor, Opšte uslove  i Ponude za zasnivanje pretplatničkog odnosa (za postpaid i prepaid usluge) na određeno i neodređeno vrijeme trajanja <<<Preuzmi

XI MNNEWS D.O.O. PODGORICA

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-2894/2 od 02.06.2016. godine
 • Saglastnost data MNNEWS d.o.o na Opšte uslove pružanja i korišćenja elektronskih komunikacionih usluga u javnoj elektronskoj mreži "MNNewsa" d.o.o. i Pretplatnički ugovor.<<<Preuzmi

XII COGENT COMMUNICATIONS MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-1006/18 od 16.03.2017. godine
 • Saglastnost data Cogent Communications d.o.o. na na dostavljene Opšte uslove pružanja elektronskih komunikacija i tipskog Pretplatničkog ugovora sa prilozima - ponudama.<<<Preuzmi

XIII EASY NET MONTENEGRO D.O.O. BAR

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-5770/4 od 01.11.2016. godine
 • Saglastnost data Easy Net Montenegro d.o.o. na ispravljeni korisnički Ugovor, opšte uslove i cjenovnik usluga.<<<Preuzmi

XV ORION TELEKOM D.O.O. PODGORICA

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-6589/3 od 29.11.2016. godine
 • Saglasnost data Orion Telekom d.o.o. Podgorica na Opšte uslove pružanja usluga i korišćenja servisa u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži.<<<Preuzmi

XVI TELEEYE MONTENEGRO D.O.O. BAR

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost,Broj:0205-1006/15 od 14.03.2017. godine
 • Saglasnost data TeleEye Montenegro d.o.o. Bar na dostavljene Opšte uslove korišćenja usluga pristupa internetu i Ugovora o pretplatničkom odnosu/korišćenju usluga (fizička i pravna lica, na određeno/neodređeno vrijeme trajanja).<<<Preuzmi
 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-5147/2 od 26.06.2016.godine
 • Saglasnost data TeleEye Montenegro d.o.o. Bar na dostavljeni izmijenjeni tekst Ugovora o pretplatničkom odnosu/korišćenju usluga (fizička i pravna lica na određeno vrijeme trajanja).<<<Preuzmi

XVII S&E TEHNICA D.O.O. BAR

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-5208/2 od 20.06.2017. godine
 • Saglasnost data S&E Tehnica d.o.o. Bar na dostavljeni tipski pretplatnički Ugovor o pretplatničkom odnosu sa Opštim uslovima usluga „S&E Tehnica“.<<<Preuzmi

XVIV ASP CO D.O.O. HERCEG NOVI

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-851/2 od 06.02.2018. godine
 • Saglasnost data ASP CO d.o.o. Herceg Novi na dostavljeni Pretplatnički ugovor sa ponudom i Opštih uslova pružanja usluga u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži operatora ASP CO.<<<Preuzmi

XVV FIBERCOM D.O.O. PODGORICA

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205-8313/2 od 20.11.2018. godine
 • Saglasnost data Fibercom d.o.o. Podgorica na dostavljeni pretplatničkog odnosa sa ponudama za pravna/fizička lica i opšte uslove za pružanje širokopojasnog pristupa internetu.<<<Preuzmi

XVVI MDS NETWORK D.O.O. PODGORICA

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-8427/2 od 27.11.2018. godine
 • Saglasnost data MDS Network d.o.o. Podgorica na opšte uslove za korišćenje usluge pristupa internetu i ugovor o pretplatničkom odnosu/korišćenju usluge.<<<Preuzmi