SPISAK DATIH SAGLASNOSTI NA KORISNIČKE UGOVORE

I CRNOGORSKI TELEKOM A.D. PODGORICA

  Odluka Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-7099/2 od 28.09.2017. godine
 • Saglasnost data "Crnogorskom Telekom"-u A.D. Podgorica na izmijenjene Opšte uslove pružanja usluga javnih mobilnih elektronskih komunikacija Crnogorskog Telekoma i Ugovor o korisničkom odnosu za prepaid mobilnu telefoniju.<<<Preuzmi
  Odluka Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-8819/2 od 05.12.2017. godine
 • Saglasnost data "Crnogorskom Telekom"-u A.D. Podgorica na dostavljeni tipski pretplatnički ugovor i ponudu za Extra Duo MI paket.<<<Preuzmi
  Odluka Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-3067/2 od 05.04.2018. godine
 • Saglasnost data "Crnogorskom Telekom"-u A.D. Podgorica na dostavljene tipske pretplatničke ugovore i ponudu za Tango paket.<<<Preuzmi

II M-TEL d.o.o. PODGORICA

  Odluka Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205 - 4056/2 od 02.07.2015. godine
 • Saglasnost data "Mtel"-u d.o.o Podgorica na dostavljeni Ugovor o pružanju javne fiskne elektronske komunikacione mreže i dostavljene Ugovore "Mtel" d.o.o Podgorica.<<<Preuzmi
  Odluka savjeta Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205-6593/5-2014 od 24.03.2015. godine
 • Saglasnost data "Mtel"-u d.o.o. Podgorica na dostavljeni Ugovor o pružanju prepaid usluge javne mobilne elektronske komunikacione mreže "Mtel" d.o.o.<<<Preuzmi
  Odluka savjeta Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-4439/10 od 06.12.2016. godine
 • Saglasnost data "Mtel"-u d.o.o. Podgorica na dostavljeni tipski pretplatni;ki ugovor za uslugu "Media Box" koju će lIMTEL" posredstvom DVB-T2 mreže, sa lokalnim pokrivanjem "2MUX UL Ll"pružati korisnicima na teritoriji Opštine Ulcinj.<<<Preuzmi
  Odluka savjeta Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-1006/38 od 27.04.2017.godine
 • Saglasnost data "Mtel"-u d.o.o. Podgorica na Opšte uslove na usluge GSM/UMTS mobilne elektronske komunikacione mreže, Opšte uslove na usluge javne fiksne elektronske komunikacione mreže i Ugovore o korišćenju usluga putem distrubutivne mreže M:tela (KDS/GPON) (određeno i neodređeno vrijeme trajanja); Ugovore za usluge javne mobilne elektronske komunikacione mreže (određeno i neodređeno vrijeme trajanja), Ugovor za usluge javne fiksne elektronske komunikacione mreže putem "WiMAX-a (određeno i neodređeno vrijeme trajanja), Ugovor o korišćenju paketa usluga "Media Box" (određeno i neodređeno vrijeme trajanja) i Ugovor o korišćenju paketa usluga " Box" (određeno i neodređeno vrijeme trajanja).<<<Preuzmi
  ODLUKA Savjeta Agencije za elektronkse komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-8765/3 od 13.12.2018. godine
 • Saglasnost data "Mtel"-u d.o.o. Podgorica na Pretplatnički ugovor o korišćenju usluge putem satelitske opreme (MSAT usluga)  i Opšte uslove na usluge javne fiksne elektronske komunikacione mreže.<<<Preuzmi

III TELENOR d.o.o. PODGORICA

  ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205 - 4549/2 od 02.09.2016.godine
 • Saglasnost data "Telenor d.o.o." Podgorica na dostavljene opšte uslove za fiksnu i mobilnu mrežu, pretplatničkih ugovora (za poslovne korisnike i fizička lica), ugovora o pružanju usluga elektronskih komunikacija za pravna lica (biznis ugovor), ugovora za prepaid korisnike i pretplatničkog ugovora za fiksnu mrežu.<<<Preuzmi
  ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-1006/36 od 20.04.2017.godine
 • Saglasnost data "Telenor d.o.o." Podgorica na na izmjenu Opštih uslova u javnoj elektronskoj komunikacionoj mobilnoj mreži "Telenora", Opštih uslova pružanja i korišćenja elektronskih komunikacionih usluga u javnoj fiksnoj komunikacionoj mreži "Telenor"-a, pretplatničkog ugovora za korišćenje elektronskih komunikacionih usluga javne fiksne komunikacione mreže "Telenor"-a, postpaid pretplatničkih ugovora za fizička lica, za poslovne korisnike i pravna lica - biznis ugovor i ugovora o pružanju prepaid usluga, sa prilozima - ponudama.<<<Preuzmi
  ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205-6013/2 od 20.07.2017. godine
 • Saglasnost data "Telenor d.o.o." Podgorica na izmijenjene Ponude za pravna lica, Ponude za kupovinu više uređaja po benefitnoj cijeni i Ponude za kupovinu više uređaja po benefitnoj cijeni kao sastavnih djelova Opštih uslova u javnoj elektronskoj komunikacionoj mobilnoj mreži "Telenora" i postpaid pretplatničkih ugovora za fizička lica, za poslovne korisnike i pravna lica - biznis ugovor i ugovora o pružanju prepaid usluga<<<Preuzmi

 

V RADIO-DIFUZNI CENTAR d.o.o. PODGORICA

  ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205-1302/2 od 16.02.2017.godine
  ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-5067/2 od 26.06.2018. godine

 

 • Saglastnost data "Radio-difuznom centru" d.o.o. Podgorica na Opšte uslove pružanja usluga TVzaSve i pretplatnički ugovor.<<<Preuzmi
 • Saglastnost data "Radio-difuznom centru" d.o.o. Podgorica na dostavljeni izmijenjeni pretplatnički ugovor o pružanju usluge TV ZA SVE dostavljen aktom broj: 0102–5067/1 od  20.06.2018. godine. <<<Preuzmi

 

VI TELEMACH d.o.o. PODGORICA

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronkse komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-4831/2 od 19.06.2018. godine
 2. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronkse komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-7594/2 od 18.10.2018. godine
 3. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronkse komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-2783/2 od 07.05.2019. godine
 4. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronkse komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-8854/2 od 16.01.2020. godine
 • Saglastnost data TELEMACH d.o.o. Podgorica na izmijenjene Ugovore o zasnivanju pretplatničkog odnosa (na određeno/ neodređeno/ vrijeme za post-paid i pre-pad korisnike) za Telemach uslugu "Total TV", Aneks Ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa na određeno vrijeme za Telemach uslugu "Total TV", Opšte uslove Telemacha za uslugu "Total TV", Ugovore o zasnivanju pretplatničkog odnosa na određeno/neodređeno vrijeme za Telemach usluge, Ugovor o zasnivanju pretplatničkog odnosa za Telemach Fiber pakete usluga, Aneks Ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa za Telemach usluge i Opšte uslove za Telemach usluge.<<<Preuzmi
 • Saglastnost data TELEMACH d.o.o. Podgorica na Ugovore o zasnivanju pretplatničkog odnosa, na neodređeno/određeno vrijeme, za Fiber Telemach uslugu (uvođenjem EON bundle paketa i dodatka GIGA),Ugovori o zasnivanju pretplatničkog odnosa na određeno/neodređeno vrijeme za Telemach usluge (uvođenjem EON TV i bundle paketa) i izmijenjenih Opštih uslova za Telemach usluge.<<<Preuzmi
 • Saglasnost data TELEMACH d.o.o. Podgorica na aneks Ugovora o zasnivanju pretplatničkog odnosa za Telemach usluge "Sezonska EON ponuda".<<<Preuzmi
 • Saglasnost data TELEMACH d.o.o. Podgorica na izmjene/dopune Opštih uslova.<<<Preuzmi

VII WIMAX Montenegro d.o.o. PODGORICA

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205-1006/17 od 16.03.2017. godine
 • Saglasnost data WIMAX Montenegro d.o.o. Podgorica na dostavljeni Pretplatnički ugovor i opšte uslove pružanja usluga u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži.<<<Preuzmi
 • Ovdje možete preuzeti ponude za zasnivanje pretplatničkog ugovora na mreže Wimax 3.5 Ghz, Wimax 5 Ghz i za biznis korisnike na mreže 5 Ghz

VIII IPMONT D.O.O. PODGORICA

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205-637/4 od 24.03.2016. godine
 • Saglasnost data IPMONT D.O.O. Podgorica na dostavljeni Ugovor o pružanju usluga "Izbor operatora" (za pravna i fizička lica) sa primjerom ponude, Opštih uslova pružanja usluga "Izbor operatora" i Opštih uslova korišćenja iznajmljenih linija.<<<Preuzmi
 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205-7962/2 od 10.12.2019. godine
 • Saglasnost data IPMONT D.O.O. Podgorica na izmijenjene Opšte uslove za usluge javne fiksne elektronske komunikacione mreže društva za telekomunikacije Ipmont, Pretplatničkog Ugovora za IP telefoniju, Pretplatničkog Ugovora za uslugu pristupa internetu, Pretplatničkog Ugovora usluge iznajmljenih linija i Pretplatničkog Ugovora usluge iznajmljivanja optičkog vlakna.<<<Preuzmi

IX SATELLITE BROADBAND NET MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-1523/2 od 24.03.2016. godine
 • Saglastnost data Satellite broadband Net Montenegro d.o.o. Podgorica na dostavljeni ugovor o pružanju internet usluga putem satelita TOOWAY servisa (sa primjerom ponude) i Opšte uslove TOOWAY servisa.<<<Preuzmi
 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-5533/4 od 17.10.2017. godine
 • Saglastnost data Satellite broadband Net Montenegro d.o.o. Podgorica dostavljeni Ugovor o pružanju Internet usluga putem satelita TOOWAY servisa i Opšte uslove TOOWAY servisa.<<<Preuzmi

X COGENT COMMUNICATIONS MONTENEGRO D.O.O. PODGORICA

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-1006/18 od 16.03.2017. godine
 • Saglastnost data Cogent Communications d.o.o. na na dostavljene Opšte uslove pružanja elektronskih komunikacija i tipskog Pretplatničkog ugovora sa prilozima - ponudama.<<<Preuzmi

XI ORION TELEKOM D.O.O. PODGORICA

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-6589/3 od 29.11.2016. godine
 • Saglasnost data Orion Telekom d.o.o. Podgorica na Opšte uslove pružanja usluga i korišćenja servisa u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži.<<<Preuzmi

XII TELEEYE MONTENEGRO D.O.O. BAR

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost,Broj:0205-1006/15 od 14.03.2017. godine
 • Saglasnost data TeleEye Montenegro d.o.o. Bar na dostavljene Opšte uslove korišćenja usluga pristupa internetu i Ugovora o pretplatničkom odnosu/korišćenju usluga (fizička i pravna lica, na određeno/neodređeno vrijeme trajanja).<<<Preuzmi
 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-5147/2 od 26.06.2016.godine
 • Saglasnost data TeleEye Montenegro d.o.o. Bar na dostavljeni izmijenjeni tekst Ugovora o pretplatničkom odnosu/korišćenju usluga (fizička i pravna lica na određeno vrijeme trajanja).<<<Preuzmi

XIII S&E TEHNICA D.O.O. BAR

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-5208/2 od 20.06.2017. godine
 • Saglasnost data S&E Tehnica d.o.o. Bar na dostavljeni tipski pretplatnički Ugovor o pretplatničkom odnosu sa Opštim uslovima usluga „S&E Tehnica“.<<<Preuzmi

XIV ASP CO D.O.O. HERCEG NOVI

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-851/2 od 06.02.2018. godine
 • Saglasnost data ASP CO d.o.o. Herceg Novi na dostavljeni Pretplatnički ugovor sa ponudom i Opštih uslova pružanja usluga u javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži operatora ASP CO.<<<Preuzmi

XV FIBERCOM D.O.O. PODGORICA

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj: 0205-8313/2 od 20.11.2018. godine
 • Saglasnost data Fibercom d.o.o. Podgorica na dostavljeni pretplatničkog odnosa sa ponudama za pravna/fizička lica i opšte uslove za pružanje širokopojasnog pristupa internetu.<<<Preuzmi

XVI MDS NETWORK D.O.O. PODGORICA

 1. ODLUKA Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, Broj:0205-8427/2 od 27.11.2018. godine
 • Saglasnost data MDS Network d.o.o. Podgorica na opšte uslove za korišćenje usluge pristupa internetu i ugovor o pretplatničkom odnosu/korišćenju usluge.<<<Preuzmi