Realizacija priključka univerzalnog servisa

Crnogorski Telekom je dužan da na osnovu opravdanog zahtjeva korisnika obezbijedi priključak na svoju elektronsku komunikacionu mrežu. Zahtjev za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži i javno dostupnim elektronskim komunikacionim uslugama putem Univerzalnog servisa na fiksnoj lokaciji, čime se omogućava govorna komunikacija i brzina prenosa podataka koja omogućava funkcionalni pristup internetu je opravdan ako:

  1. korisnik zahtijeva samo jedan priključak na javnu elektronsku komunikacionu mrežu na lokaciji prebivališta ili lokaciji obavljanja poslovne djelatnosti;
  2. korisnik na lokaciji na koju se zahtjev odnosi ne može kod drugog operatora koristiti elektronske komunikacione usluge, koje odgovaraju uslugama iz opsega Univerzalnog servisa, pod uslovima koji su uporedivi sa uslovima usluga Univerzalnog servisa.

Zahtjev za priključak Univerzalnog servisa sa pratećom dokumentacijom podnosi se u poslovnicama Crnogorskog Telekoma
Spisak poslovnica Crnogorskog Telekoma možete naći na internet stranicama: http://www.telekom.me/kako-do-nas-t-centri.nspx i http://www.telekom.me/partneri.nspx

 

Potrebna dokumentacija