Arhiva tendera

 

20.02.2014. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 15/2014 za nabavku kontrolno-mjerne opreme i pratećeg softvera za monitoring i goniometrisanje signala za postojeću mobilnu kontrolno-mjernu stanicu (MKMS).<<<Preuzmi

Obustava postupka <<<Preuzmi

 

19.03.2014. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 45/2014 za održavanje osnovnih sredstava u Glavnom kontrolno-mjernom centru na Dajbaskoj Gori u Podgorici  <<<Preuzmi

Ugovor za pružanje usluga <<<Preuzmi

 

19.03.2014. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 38/2014 za održavanje poslovnog informacionog sistema Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na period od godinu dana, u skladu sa opisom usluga u tački V ovog zahtjeva - Tehnička specifikacija<<<Preuzmi

Ugovor za pružanje usluga <<<Preuzmi

 

19.03.2014. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 27/2014 za obnovu licenci softverskog paketa Kaspersky antivirus, za period od jedne godine  <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci robe <<Preuzmi

 

08.04.2014. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 2/2014 za nabavku računara i opreme.<<<Preuzmi

Ugovor o nabavci robe <<<Preuzmi

 

17.04.2014. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 31/2014 za organizaciju konferencije TRIS 2014 - Usluge zakupa sale i opreme za sastanke, posluženja na pauzama, ručak za učesnike za dva dana i jedna večera, uz mogućnost obezbjeđenja autobusa i vodiča.  <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci usluge <<<Preuzmi

 

17.04.2014. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 49/2014 za usluge izrade projekta investicionog održavanja objekata Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.  <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci usluge <<<Preuzmi

 

15.05.2014. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 8/2014 za Usluge osiguranja i registracije motornih vozila, kao i usluge osiguranja dodatno ugrađene specijalne kontrolno-mjerne opreme koja se nalazi u 2 vozila. <<<Preuzmi

Ugovor za pružanje usluga <<<Preuzmi

 

26.05.2014. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanje ponuda šopingom broj 48/2014 zaAutoDesk AutoCAD 2014 Commercial New SLM i Subscription AutoDesk AutoCAD 2014 Commercial New SLM <<<Preuzmi

Odluka o obustavi postupka <<<Preuzmi

 

27.05.2014. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 34/2014 za nabavku vodootpornih ormana za skladištenje dokumentacije u skladu sa tehničkom dokumentacijom.  <<<Preuzmi

Obustava postupka <<<Preuzmi

 

27.05.2014. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 40/2014 za usluge izrade i štampanja reklamnog materijala po vrstama i količinama datim u Tehničkoj specifikaciji.  <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci usluge <<<Preuzmi

 

29.05.2014. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 3/2014 za nabavku robe-softverskog paketa za konverziju i izradu digitalnih mapa Crne Gore <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci robe <<<Preuzmi

 

30.05.2014. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 5/2014 za izbor pružaoca usluge održavanja i popravke softvera (ICS Telecom i ICS Manager). <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci robe <<<Preuzmi

 

04.06.2014. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 26/2014 za nabavku printera i skenera u skladu sa specifikacijom. Izmjena 13.06.2014.  <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci robe<<<Preuzmi

 

04.06.2014. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 1/2014 za nabavku kontrolno mjerne opreme (uređaji, antene,..) i pratećeg softvera za monitoring i goniometrisanje signala sa ugradnjom na lokaciji kontrolno-mjernih stanica i integracijom u postojeći sistem. <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci robe <<<Preuzmi

 

18.06.2014. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 47/2014 za nabavku usluge izrade Studije o načinu dodjele radio-frekvencija iz opsega 790-862 MHz. <<<Preuzmi

Ugovor o pružanju usluga <<<Preuzmi

 

24.06.2014. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 9/2014 za nabavku Usluga nabavke sistema za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacija i poštanskih usluga u skladu sa Tehničkom specifikacijom (Knjiga II). <<<Preuzmi

Ugovor o pružanju usluga <<<Preuzmi

 

01.07.2014. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 46/2014 za nabavku usluga istraživanja stepena zadovoljenja korisnika poštanskih usluga, uz organizovanje i sprovođenje ankete za pravna i fizička lica, kao i usluge analize ankete, usluge ekonomskih istraživanja i usluge ispitivanja tržištak <<<Preuzmi

Ugovor o pružanju usluga <<<Preuzmi

 

28.07.2014. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 15_2/2014 za nabavku kontrolno-mjerne opreme i pratećeg softvera za monitoring i goniometrisanje signala za postojeću mobilnu kontrolno-mjernu stanicu (MKMS). <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci robe <<<Preuzmi

 

08.08.2014.godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 7/2014 za nabavku usluga kalibracije, popravki i redovnog održavanja kontolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra.<<<Preuzmi

Obustava postupka <<<Preuzmi

 

13.08.2014.godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 24_2/2014 za usluge izrade ormana od pločastih materijala za potrebe skladištenja dokumentacije, u svemu u skladu sa opisom datim u tački V ovog zahtjeva.<<<Preuzmi

Obustava postupka <<<Preuzmi

 

13.08.2014.godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 34_2/2014 za nabavku vatrootpornih ormana za skladištenje dokumentacije, u skladu sa opisom u tački V ovog zahtjeva.<<<Preuzmi

Obustava postupka <<<Preuzmi

 

13.08.2014.godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 48_2/2014 za nabavku programa Auto CAD 2014.<<<Preuzmi

Obustava postupka <<<Preuzmi

 

14.08.2014.godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 28/2014 za usluge izrade projekta senzorske mreže za pokrivanje urbanih sredina u svrhu kontrole i monitoringa radio-frekvencijskog spektra u opsegu do 6 GHz-a<<<Preuzmi

Odluka o obustavi postupka <<<Preuzmi

 

14.08.2014.godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 51/2014 za nabavku guma za motorna vozila<<<Preuzmi

Ugovor o nabavci robe <<<Preuzmi

 

02.09.2014.godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 6/2014 za usluge profesionalnog obezbjeđivanje imovine (nabavka usluga fizičko-tehničke zaštite objeka Glavnog kontrolno-mjernog centra sa pristupnom saobraćajnicom na Dajbabskoj Gori u Podgorici i procesuiranja alarmnih dojava iz objekta u sistemu monitoringa, na period od godinu dana, prema opisu datom u tenderskoj dokumentaciji)<<<Preuzmi

Ugovor o nabavci usluga <<<Preuzmi

 

05.09.2014.godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 23/2014 za Održavanje telefonske centrale, video nadzora i sistema kartica, na godišnjem nivou.<<<Preuzmi

Odluka o obustavi postupka <<<Preuzmi

 

12.09.2014.godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 25/2014 za nabavku i isporuku roba za potrebe bifea i održavanje poslovnih prostorija Agencije po vrstama i količinama datim u tački V ovog zahtjeva.<<<Preuzmi

Odluka o obustavi postupka <<<Preuzmi

 

08.10.2014.godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 23_2/2014 za Održavanje telefonske centrale, video nadzora i sistema kartica, na godišnjem nivou.<<<Preuzmi

Ugovor o nabavci usluga <<<Preuzmi

 

10.10.2014. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 49_2/2014 za usluge izrade projekta investicionog održavanja objekata Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.  <<<Preuzmi

Obustava postupka <<<Preuzmi

 

16.10.2014.godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 48_3/2014 za nabavku programa Auto CAD 2014.<<<Preuzmi

Ugovor o nabavci roba <<<Preuzmi

 

16.10.2014.godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 24_3/2014 za usluge izrade ormana od pločastih materijala za potrebe skladištenja dokumentacije, u svemu u skladu sa opisom datim u tački V ovog zahtjeva.<<<Preuzmi

Ugovor o nabavci usluga <<<Preuzmi

 

29.10.2014.godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 42/2014 za usluge iUsluge istraživanja o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori..<<<Preuzmi

Sastavni dio Projektnog zadatka čini i Predlog upitnika o zaštiti interesa, prava i zadovoljstva korisnika<<<Preuzmi

Ugovor o nabavci usluga <<<Preuzmi

 

16.11.2014.godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 12/2014 za nabavku goriva za motorna vozila Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.<<<Preuzmi

Ugovor o nabavci robe <<<Preuzmi

 

01.12.2014.godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 13/2014 za nabavku usluga osiguranja zaposlenih u Agenciji i osiguranje imovine Agencije, po partijama.
Partija 1: Osiguranje zaposlenih u Agenciji Partija 2: Osiguranje imovine Agencije<<<Preuzmi

Ugovor o nabavci usluga <<<Preuzmi

 

12.12.2014.godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 16/2014 za nabavku softvera za upravljanje dokumentom i 28-portnog gigabitnog sviča, po partijama, u skladu sa tačkom V ovog zahtjeva.<<<Preuzmi

Ugovor o nabavci robe Parija 2 <<<Preuzmi

Obustava postupka po Partiji 1 <<<Preuzmi

 

26.12.2014.godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 7_2/2014 za nabavku usluga kalibracije, popravki i redovnog održavanja kontrolno-mjerne opreme i softvera Sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra.<<<Preuzmi

Ugovor o nabavci usluga <<<Preuzmi

 

29.12.2014.godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 35/2014 za Usluge nadzora alarmnih uređaja u objektima, u skladu sa Tehničkom specifikacijom datom u tački V ovog zahtjeva.<<<Preuzmi

Ugovor o nabavci robe <<<Preuzmi

 

29.12.2014.godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 25_3/2014 za nabavku i isporuku roba za potrebe bifea i održavanje poslovnih prostorija Agencije po vrstama i količinama datim u tački V ovog zahtjeva po Partiji 1 Nabavka roba za potrebe bifea Agencije, na godišnjem nivou i Partiji 2 Nabavka sredstava i preparata za održavanje prostorija, na godišnjem nivou.<<<Preuzmi

Ugovor o nabavci roba po Partiji 1 <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci roba po Partiji 2 <<<Preuzmi

 

30.12.2014.godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 34_3/2014 za nabavku vatrootpornih ormana za skladištenje dokumentacije, u skladu sa opisom datim u tački V ovog zahtjeva (Tehnička specifikacija)..<<<Preuzmi

Obustavljanje postupka <<<Preuzmi

 

30.12.2014.godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 4/2014 za izbor putničke agencije za nabavku avionskih karata za potrebe službenih putovanja zaposlenih u Agenciji za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.<<<Preuzmi

Ugovor o nabavci usluga <<<Preuzmi

 

31.12.2014.godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 39/2014 za nabavku i isporuka sredstava i preparata za higijenu (higijenskog potrošnog materijala) na godišnjem nivou, po vrstama i količinama datim u tački V ovog zahtjeva (Tehnička specifikacija roba).<<<Preuzmi

Ugovor o nabavci roba  <<<Preuzmi

 

31.12.2014.godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 50/2014 za nabavku usluge izrade projekata izgradnje dvije daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice na lokacijama Krimovica u Kotoru i Trebjesa u Nikšiću.<<<Preuzmi

Ugovor o nabavci Usluge <<<Preuzmi

 

 

2013

 

21.03.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 45/2013 za nabavku Softvera za zaštitu od kompjuterskih virusa  <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci Softvera za zaštitu od kompjuterskih virusa  <<<Preuzmi

 

05.04.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 33/2013 za nabavku HTZ opreme  <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci HTZ opreme  <<<Preuzmi

 

19.04.2013. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 5/2013 za dostavljanjem ponuda za nabavku i ugradnju vertikalne spiralne spusnica za evakuaciju ljudi u slučaju požara za objekat Glavnog kontrolno – mjernog centra na Dajbabskoj Gori u Podgorici. <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci robe <<<Preuzmi

 

30.05.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 43/2013 za nabavku printera i skenera  <<<Preuzmi

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke <<<Preuzmi

 

31.05.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 48/2013 za nabavku guma za motorna vozila Agencije  <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci robe <<<Preuzmi

 

05.06.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 44/2013  za pružanje usluga štampanja i isporuke reklamnog materijala <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci robe <<<Preuzmi

 

05.06.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 50/2013  za  izradu i ugradnju ormana od pločastih materijala za potrebe skladištenja dokumentacije <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci robe <<<Preuzmi

 

07.06.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 37/2013 za nabavku i isporuku sredstava i preparata za održavanje poslovnih prostorija Naručioca na godišnjem nivou.  <<<Preuzmi

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke <<<Preuzmi

 

07.06.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 38/2013 za nabavku i isporuku sredstava i preparata za higijenu (higijenskog potrošnog materijala) je na godišnjem nivou.  <<<Preuzmi

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke <<<Preuzmi

 

10.06.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 34/2013 za nabavku i isporuku robe za bife Naručioca na godišnjem nivou.  <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci robe <<<Preuzmi

 

13.06.2013. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 2/2013 za nabavku usluga osiguranja i registracije motornih vozila, kao i usluga osiguranja dodatno ugrađene specijalne opreme koja se nalazi u dva vozila.<<<Preuzmi

Ugovor o nabavci usluga <<<Preuzmi

 

09.07.2013. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 27/2013 za nabavku usluga fizičko-tehničke zaštite objekata Glavnog kontrolno-mjernog centra i pristupne saobraćajnice na Dajbabskoj Gori u Podgorici, na period od godinu dana. <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci usluga <<<Preuzmi

 

11.07.2013. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 9/2013 za nabavku kontrolno-mjerne opreme i pratećeg softvera za monitoring i goniometrisanje signala za postojeću mobilnu kontrolno-mjernu stanicu (MKMS).<<<Preuzmi

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke <<<Preuzmi

 

16.07.2013. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 20/2013 za nabavku štampanja i distribucije brošura - edukativnog materijala. Predmet nabavke je dizajn, priprema za štampu, štampanje i distribucija tri različita edukativna flajera u periodu ne dužem od dvanaest mjeseci. Distribucija se vrši putem dnevnih novina. Svaki flajer se štampa i distribuira u različito vrijeme. Izmjena Poziva 20.08.2013.godine <<<Preuzmi

Odluka o obustavljanju postupka <<<Preuzmi

 

16.07.2013. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 21/2013 za nabavku usluge istraživanja upotrebe ICT u Crnoj Gori. Predmet ovog istraživanja je stepen zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori, to jest stepen zadovoljstva korisnika uslugama fiksne i mobilne telefonije, interneta i distribucije televizijskih i radio programa, kao i stepenu obaviještenosti o pravima korisnika elektronskih komunikacionih usluga.<<<Preuzmi

Ugovor o nabavci usluga <<<Preuzmi

 

25.07.2013. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 6/2013 za nabavku goriva za motorna vozila. <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci roba <<<Preuzmi

 

01.08.2013. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 13/2013 za nabavku seta monitoring mjernih antena za daljinski upravljanu kontrolno-mjernu stanicu (DUKMS), na lokaciji Trojica u Kotoru.<<<Preuzmi

Ugovor o nabavci roba <<<Preuzmi

 

02.08.2013. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 24/2013 za nabavku opreme za kontrolu prilaza postojećim objektima Sistema za kontrolu i monitoring radio frekvencijskog spektra u Crnoj Gori (GKMC Dajbabska Gora-Glavni Grad Podgorica, RKMC Crni Rt-Opština Bar i DUKMS-ovi Crljenice-Opština Pljevlja i Bijela Crkva-Opština Rožaje). <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci robe <<<Preuzmi

 

02.08.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 43_2/2013 za nabavku printera i skenera  <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci robe <<<Preuzmi

05.08.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 37_2/2013 za nabavku i isporuku sredstava i preparata za održavanje poslovnih prostorija Naručioca na godišnjem nivou.  <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci robe <<<Preuzmi

 

05.08.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 38_2/2013 za nabavku i isporuku sredstava i preparata za higijenu (higijenskog potrošnog materijala) je na godišnjem nivou.  <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci roba <<<Preuzmi

 

06.08.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 31/2013 za održavanje osnovnih sredstava u postojećoj mobilnoj kontrolno-mjernoj stanici (MKMS).  <<<Preuzmi

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke <<<Preuzmi

 

06.08.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 40/2013 za održavanje osnovnih sredstava u Glavnom kontrolno-mjernom centru na Dajbaskoj Gori u Podgorici(GKMC).  <<<Preuzmi

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke <<<Preuzmi

 

08.08.2013. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 10/2013 za izvođenje radova na izgradnji Daljinski upravljane kontrolno-mjerne stanice.  <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci radova <<<Preuzmi

 

28.08.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 32/2013 za usluge izrade projekta staklene zaštitne obloge oko liftovske konstrukcije. Izmjena zahtjeva 02.09.2013. godine  <<<Preuzmi

Ugovor za pružanje usluga <<<Preuzmi

 

11.09.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 39/2013 za nabavku računara, operativnih sistema, servera i druge računarske i ICT opreme. Izmjena zahtjeva 16.09.2013.godine  <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci robe <<<Preuzmi

 

17.09.2013. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 18/2013 za nabavku usluga osiguranja zaposlenih u Agenciji i osiguranja imovine Agencije po Partijama. <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci usluga - Parija 1 <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci usluga - Partija 2 <<<Preuzmi

 

23.09.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 31_2/2013 za održavanje osnovnih sredstava u postojećoj mobilnoj kontrolno-mjernoj stanici (MKMS).  <<<Preuzmi

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke <<<Preuzmi

 

23.09.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 40_2/2013 za održavanje osnovnih sredstava u Glavnom kontrolno-mjernom centru na Dajbaskoj Gori u Podgorici(GKMC).  <<<Preuzmi

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke <<<Preuzmi

 

15.10.2013. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 9_2/2013 za nabavku kontrolno-mjerne opreme i pratećeg softvera za monitoring i goniometrisanje signala za postojeću mobilnu kontrolno-mjernu stanicu (MKMS). Izmjena zahtjeva 06.11.2013. godine. <<<Preuzmi

Poništavanje postupka <<<Preuzmi

 

06.11.2013 godine

Odluka o potrebi sprovođenja postupka javnog nadmetanja

Odluka o potrebi sprovođenja postupka javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz.<<Preuzmi

 

14.11.2013. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 40/2013 za nabavku KONSULTANTSKE USLUGE (usluge savjetovanja) za izvršenje projekta računovodstveno odvajanje itroškovno računovodstvo koji uključuje podršku u nadzoru implementacije metodologije CCA/LRIC kao i revidiranje troškovnih modela izrađenih na bazi metodologije HCA/FCA. <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci usluga <<<Preuzmi

 

14.11.2013. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 7_2/2013 za nabavku kancelarijskog materijala i tonera za potrebe Agencije za godinu dana. Izmjena Poziva 03.02.2014.godine <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci roba za Partiju 1 <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci roba za Partiju 2 <<<Preuzmi

 

14.11.2013. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 12/2013 za izbor pružaoca usluge održavanja i popravke softvera (ICS Telekom i ICS Manager). <<<Preuzmi

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke <<<Preuzmi

 

18.11.2014.godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 11/2014 za Izradu centralizovane georeferencirane baze podataka objekata elektronske komunikacione infrastrukture, koja omogućava integraciju sa prostornim podacima.<<<Preuzmi

Poništavanje postupka <<<Preuzmi

 

19.11.2013. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 8/2013 za nabavku robe - softverskog paketa za konverziju i izradu digitalnih mapa Crne Gore. Izmjena zahtjeva 21.11.2013. godine. <<<Preuzmi

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke <<<Preuzmi

 

29.11.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 31_3/2013 za održavanje osnovnih sredstava u glavnom kontrolno-mjernom centru na Dajbabskoj gori u Podgorici (GKMC) i postojećoj mobilnoj kontrolno-mjernoj stanici (MKMS).  <<<Preuzmi

Obustava postupka <<<Preuzmi

 

01.12.2014.godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 25_2/2014 za nabavku i isporuku roba za potrebe bifea i održavanje poslovnih prostorija Agencije po vrstama i količinama datim u tački V ovog zahtjeva.<<<Preuzmi

Obustava postupka <<<Preuzmi

 

01.12.2014.godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 13/2014 za nabavku usluga osiguranja zaposlenih u Agenciji, po partijama Partija 1: Osiguranje zaposlenih u Agenciji. Partija2: Osiguranje imovine Agencije <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci usluga <<<Preuzmi

 

12.12.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 36/2013 za nabavku vodootpornih ormana za skladištenje dokumentacije.  <<<Preuzmi

Obustava postupka <<<Preuzmi

 

12.12.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 32_2/2013 za usluge izrade projekta staklene zaštite obloge oko liftovske konstrukcije.  <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci usluga <<<Preuzmi

 

20.12.2013. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 23/2013 za usluge izrade projekta senzorske mreže za pokrivanje urbanih sredina u svrhu kontrole i monitoringa frekvencijskog spektra u opsegu do 6 GHz <<<Preuzmi

Obustava postupka <<<Preuzmi

 

23.12.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 41/2013 za nabavku softverskog paketa AutoCAD 2014 (3D).  <<<Preuzmi

Odluka o obustavljanju postupka <<<Preuzmi

 

25.12.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 47/2013 za usluge nadzora alarmnih uređaja u objektima.  <<<Preuzmi

Ugovor o nabavci usluga <<<Preuzmi

 

26.12.2013. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 3_2/2013 za nabavku sistema za prikupljanje i obradu podataka o tržištu elektronskih komunikacija i poštanskih usluga. Izmjena Poziva 23.01.2014.godine  <<<Preuzmi

Odluka o obustavljanju postupka javne nabavke <<<Preuzmi

 

26.12.2013. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 26/2013 za nabavku opreme za implementaciju sistema <<< Preuzmi

Ugovor o nabavci roba <<<Preuzmi

 

26.12.2013. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 4_2/2013 za izradu alata (kalkulatora) za pomoć korisnicima prilikom izbora elektronskih komunikacionih usluga i predviđanja troškova za elektronskih komunikacionih usluga i predviđanja troškova za elektronske komunikacione usluge portala.Izmjena zahtjeva 23.01.2014.godine <<<Preuzmi

Ugovor za pružanje usluga <<<Preuzmi

 

31.12.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 42/2013 zaza izradu podne obloge u garaži Regionalnog kontrolno-mjernog centra na Crnom rtu u Baru <<<Preuzmi

Ugovor o izvođenju radova <<<Preuzmi

 

31.12.2013. godine

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom

Zahtjev za dostavljanjem ponuda šopingom broj 30/2013 za uslugu izrade projekta investicionog održavanja objekata.  <<<Preuzmi

Obustava postupka <<<Preuzmi

 

2012

30.07.2012. godine

Poziv na otvoreni postupak javne nabavke

Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izbor opreme za daljinski upravljanu kontrolno-mjernu stanicu. opširnije>>

 

06.07.2012. godine

Poziv na otvoreni postupak javne nabavke

Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izbor usluge profesionalnog obezbjedjenja.opširnije>>

17.04.2012. godine

Poziv na otvoreni postupak javne nabavke

Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude nabavke goriva za motorna vozila Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.opširnije>>

 

16.11.2012. godine

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke

Poziv za otvoreni postupak javne nabavke broj 5/2012 za izbor putničke agencije za nabavku avionskih karata za potrebe službenih putovanja <<<Preuzmi

Ugovor o pružanju usluga nabavke avio karata  <<<Preuzmi

 

2011

01.11.2011. godine

Tender za dodjelu odobrenja za korišćenje radio - frekvencija

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore (u daljem tekstu Agencija) raspisuje tender za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 880-915/925-960 MHz, 1710-1785/1805-1880 MHz i 1920-1980/2110-2170 MHz za realizaciju elektronske komunikacione mreže u cilju pružanja elektronskih komunikacionih usluga u skladu sa GSM/DCS1800 i IMT-2000/UMTS standardima na nacionalnom nivou.opširnije>>

14.03.2011. godine

Odluka o raspisivanju javnog poziva

Odluka o raspisivanju javnog poziva za izražavanje interesovanja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 3600-3800 MHz za BWA sisteme.opširnije>>

14.03.2011. godine

Poziv na otvoreni postupak javne nabavke

Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na završetku izgradnje objekta Glavnog kontrolno - mjernog centra na Dajbabaskoj gori, Podgorica.opširnije>>

08.03.2011. godine

Poziv na javno nadmetanje 03/2011

Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku kancelarijskog materijala i tonera. opširnije>>

10.03.2011. godine

Otvoreni postupak javne nabavke

Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvođenje radova na završetku izrade i motanže panoramskog lifta za objekat Glavnog kontrolno - mjernog centra na Dajbabskoj Gori u Podgorici.opširnije>>

10.03.2011. godine

Otvoreni postupak javne nabavke

Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluge administriranja sistemom cetralne baze podataka prenesenih brojeva.opširnije>>

 

2010

31.12.2010. godine

Poziv na javno nadmetanje

Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluga stručnog nadzora nad izvođenjem radova na završetku Glavnog kontrolno-mjernog centra Dajbabska gora u Podgorici.opširnije>>

07.12.2010. godine

Ovdje možete preuzeti pojašnjenja i odgovore u vezi postupka Javnog konkursa za određivanje operatora Univerzalnog servisa

 

12.11.2010. godine

Otvoreni postupak javne nabavke

Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za izvodenje radova na završetku pristupne saobracajnice Glavnog kontrolno - mjernog centra na Dajbabskoj gore, Podgorica.opširnije>>

 

25.10.2010. godine

Poziv na javno nadmetanje

Na osnovu člana 8 stav 3 i člana 54 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore", br. 50/08, 53/09, 70/09, 40/10 i 49/10), (u daljem tekstu Zakon), Uredbe o minimalnom setu usluga koje obuhvata Univerzalni servis ("Službeni list Crne Gore", br. 60/10), Pravilnika o kvalitetu usluga Univerzalnog servisa ("Službeni list Crne Gore",br. 57/10), Pravilnika o određivanju lica koja imaju pravo na određene povoljnosti u obezbjeđivanju Univerzalnog servisa ("Službeni list Crne Gore", br. 57/10), Pravilnika o metodologiji proračuna neto troška pružanja i visini i načinu plaćanja naknade za finansiranje Univerzalnog servisa ("Službeni list Crne Gore", br. 35/10), Pravilnika o kriterijumima ocjene razumnosti zahtjeva korisnika za priključenje na javnu telefonsku mrežu i potrebe krajnjih korisnika u pogledu geografske pokrivenosti javnim telefonskim govornicama ("Službeni list Crne Gore", br. 35/10), Pravilnika za sprovođenje javnog konkursa i uspostavljanje kriterijuma za određivanje operatora Univerzalnog servisa ("Službeni list Crne Gore", br. 35/10), Pravilnika o parametrima kvaliteta usluge, graničnim vrijednostima i metodama mjerenja parametara za korišćenje jedinstvenog evropskog broja 112 za pozive u nevolji ("Službeni list Crne Gore", br. 64/2009), Pravilnika o načinu, uslovima i dinamici uvođenja jedinstvenog evropskog telefonskog broja 112 za pozive u nevolji, kao i o kvalitetu usluge opsluživanja poziva upućenih na taj broj ("Službeni list Crne Gore", br. 64/2009), Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost (u daljem tekstu Agencija) objavljuje... opširnije>>

Ovdje možete preuzeti konkursnu dokumentaciju

 

20.08.2010. godine

Poziv na javno nadmetanje

Poziv broj 11/2010 na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluga telekomunikacionog povezivanja kontrolno-mjernih stanica sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra Crne Gore.opširnije>>
 

28.06.2010. godine

Poziv na javno nadmetanje

Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za isporuku informatičke opreme i neophodnog softvera.opširnije>>

 

20.04.2010.godine

A M A N D M A N  I

na Poziv broj 05/2010

na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku nedostajućeg komadnog namještaja.opširnije>>

19.04.2010. godine

Poziv na otvoreni postupak javne nabavke

Otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku računarske opreme – Notebook računari.opširnije>>

 

24.02.2010. godine

Poziv na otvoreni postupak javne nabavke

Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku usluga telekomunikacionog povezivanja kontrolno-mjernih stanica sistema za kontrolu i monitoring radio-frekvencijskog spektra Crne Gore.Opširnije>>

 

05.02.2010. godine

Obrazac poziva za javno nadmetanje

Na osnovu člana 35. Zakona o javnim nabavkama (Sl.list br.46/06) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude  za nabavku rolo zavjesa.opširnije>>

 

11.02.2010. godine

Poziv na javno nadmetanje

Poziv otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku monitoring opreme za goniometrisanje sa vozilom i opreme za monitoring GSM/UMTS opsega sa vozilom.Opširnije>>

 

27.01.2010. godine

Tender za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvenicija

Tender za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz radio-difuznog opsega 470-862 MHz za emitovanje televizijskih programa.opširnije>>

 

11.01.2010.godine

Poziv na javno nadmetanje

Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku nedostajućeg komadnog kancelarijskog namještaja. opširnije>>

 

2009

26.11.2009.godine

Poziv na otvoreni postupak javne nabavke

Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku digitalnog reljefa Crne Gore sa topografskom slikom. opširnije>>

 

25.11.2009. godine

Tender za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvenicija

Tender za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz radio-difuznog opsega 470-826 MHz za emitovanje televizijskih programa. opširnije>>

 

30.10.2009. godine

Poziv za javno nadmetanje

Poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku računarske opreme. opširnije>>

 

21.10.2009. godine

Tender za dodjelu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija iz opsega 3400-3600 MHz

Tender za dodjelu odobrenja za korišcenje radio-frekvencija iz opsega 3400-3600 MHz za realizaciju elektronske komunikacione mreže u cilju pružanja elektronskih komunikacionih usluga na bazi fiksnog bežicnog pristupa (FWA) na nacionalnom nivou. opširnije>>

 

15.06.2009. godine

Poziv na otvoreni postupak javne nabavke

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost objavljuje poziv na otvoreni postupak javne nabavke za izbor najpovoljnije ponude za nabavku monitoring opreme za goniometrisanje sa vozilom i opreme za monitoring GSM/UMTS opsega sa vozilom.

Sve podatke o pomenutom tenderu možete preuzeti ovdje