Mišljenja na nacrte prostorno planske dokumentacije za 2014. godinu

 

Djelovodni
broj

Naziv subjekta

Datum
izdavanja

Naziv dokumenta

0404 – 7672/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
14.01.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Stara Varoš - Centar“  u opštini Nikšić
0404 – 7662/2

Opština Herceg Novi

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju
14.01.2015. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta  „Mimosa Estate “ u Igalu, opština Herceg Novi
0404 – 20/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
19.01.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana  „Danilovgrad-Centar“ u opštini Danilovgrad
0404 – 21/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
21.01.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana  „Ostrog – Glava Zete “ u opštini Danilovgrad
0404 – 22/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
16.01.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana  „Spuž“ u opštini Danilovgrad
0404 – 25/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
19.01.2015 Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana  „Rozino I“ u opštini Budva
0404 – 26/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
19.01.2015. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana  „Rozino II“ u opštini Budva
0404 – 375/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
30.01.2015. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Skladišno poslovna zona Donji Kokoti“  u opštini Podgorica.
0404 – 379/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
03.02.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana  „Ostrovi“u opštini Berane.
0404 – 380/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
03.02.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana  „Bistrica“ u opštini Berane.
0404 – 381/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
03.02.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Desna obala Lima“ u opštini Berane.
0404 – 469/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
04.03.2015. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Urbanističkog projekta „Turističko naselje Smokvica“ u opštini Budva.
0404 – 572/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
10.02.2015. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta  „Mimosa Estate“ u Igalu, opština Herceg Novi.
0404 – 764/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
17.02.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana  „Grahovo“ u opštini Nikšić
0404 – 770/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
17.02.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana  „Suho Polje“ u opštini Rožaje.
0404 – 969/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
02.03.2015. Mišljenje na korigovani Nacrt Detaljnog urbanističkog plana  „Ibarac“ u opštini Rožaje.
0404 – 1037/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
02.03.2015. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana  „Morinj“ u opštini Kotor.
0404 – 1247/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
06.03.2015. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana  „Konik – Stari Aerodrom – III faza“ u opštini Podgorica.
0404 – 1434/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
12.03.2015. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta „Motički Gaj II“ u opštini Žabljak.
0404 – 1868/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
02.04.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana  „Medanoviće“ u opštini Bijelo Polje.
0404 – 1869/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
02.04.2015. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana  „Balibegovo brdo i Kupusište“ u opštini Pljevlja.
0404 – 1876/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
02.04.2015. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana  „Rakonje“ u opštini Bijelo Polje.
0404 – 2268/2

Opština Herceg Novi

 Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i  zaštitu životne sredine
20.04.2015. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna rbanističkog projekta „Lustreca 2“  za zapadni dio na Luštici u opštini Herceg Novi.
0404 – 2297/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
29.04.2015. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana  „Stambena zajednica VI Kruševac-zone 2, 3 i 4“ u opštini Podgorica.
0404 – 2298/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
29.04.2015. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Loznica“ u opštini Bijelo Polje.
0404 – 2437/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
29.04.2015. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Ravil“ u Prijestonici Cetinje.
0404 – 2585/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
29.04.2015. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije za vjerski objekat-Hram „Sveta               Petka“ na katastarskoj parceli broj 1950 KO Glavica u opštini Danilovgrad.
0404 – 2716/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
08.05.2015. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta „Grudice“ u opštini Žabljak.
0404 – 2717/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
17.02.2015. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana  „Veliki pijesak“ u opštini Bar.
0404 – 2720/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
08.05.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana  „Nerin“ u opštini Kotor.
0404 – 3278/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
01.06.2015. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna rbanističkog projekta „Lustreca 2“  za zapadni dio na Luštici u opštini Herceg Novi.
0404 – 3555/2

Opština Tivat

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne srrdine
18.06.2015. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta „Turistička zona Lepetane“ u opštini Tivat
0404 – 3834/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
24.06.2015. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona i područje terminala“ u opštini Bijelo Polje
0404 – 4063/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
02.07.2015. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Borje III“ u opštini Žabljak
0404 – 4109/2

Opština Bar

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine
08.07.2015. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Sutomore centar“ u opštini Bar
0404 – 4383/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom

 

17.07.2015. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Servisno skladišna zona“ u Podgorici.
0404 – 4853/2

Opština Tivat    

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine      
11.08.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Stari Krašići“ u opštini Tivat
0404 – 4899/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom      
12.08.2015. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Gornja Gorica 3 – dio A“ u Podgorici
0404 – 4905/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom      
12.08.2015. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije za katastarsku parcelu broj 241 KO Dolac, u opštini Berane
0404 – 4906/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom      
12.08.2015. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije za katastarsku parcelu broj 1047 KO Budimlja, u opštini Berane
0404 – 4907/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom      
12.08.2015. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije za katastarsku parcelu broj 1779/5 KO Buče, u opštini Berane
0404 – 4973/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom      
14.08.2015. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta Hotelsko–turistički kompleks »Carine« u Baošićima, opština Herceg Novi
0404 – 5022/2

Opština Ulcinj

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj     
14.08.2015. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Vladimir“, u opštini Ulcinj
0404 – 5066/2

Opština Tivat

Sekretarijat za uređenje prstora i zaštitu životne sredine
17.08.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Krašići“ u opštini Tivat
0404 – 5146/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
27.08.2015. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Mojanska rijeka“ u opštini Andrijevica
0404 – 5147/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom    
28.08.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Stari Krašići“ u opštini Tivat
0404 – 5148/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom     
27.08.2015. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Kutska rijeka“ u opštini Andrijevica
0404 – 5152/2

Opština Ulcinj

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj    
28.08.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Ulcinjsko Polje“ u okviru Zone B podzone 7 i 9 za urbanističke parcele br. 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14  i  bulevara od raskrsnice kod JP Vodovod i Kanalizacija do novog mosta na Port-Mileni u opštini Ulcinj
0404 – 5219/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom  
03.09.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Đerane 2“ u opštini Ulcinj
0404 – 5224/2

Opština Herceg Novi

Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine  
03.09.2015. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Blace - Jošica“ za lokalitet Hotela Park u Bijeloj - opština Herceg Novi
0404 – 5252/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom 
04.09.2015. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „PETROVA STRANA“ u opštini Žabljak
0404 – 5468/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
16.09.2015. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta „Turistička zona Lepetane“ u opštini Tivat
0404 – 5552/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
21.09.2015. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Ulcinjsko Polje“ u okviru Zone B podzone 7 i 9 za urbanističke parcele br. 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i bulevara od raskrsnice kod JP Vodovod i Kanalizacija do novog mosta na Port-Mileni u Ulcinju.
0404 – 5574/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
24.09.2015. Mišljenje na Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Sutomore centar“ u opštini Bar.
0404 – 5575/2

Opština Herceg Novi


Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine
23.09.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Savina-od Šetališta do Ul. Save Kovačevića i Braće Grakalića“ u opštini Herceg Novi.
0404 – 5784/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
07.10.2015. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Blaca–Jošica“ za lokalitet hotela Park u Bijeloj-opština Herceg Novi.
0404 – 5839/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
07.10.2015. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta „Trg Patrijarha Varnave“ u opštini Pljevlja.
0404 – 5857/2

Opština Herceg Novi

Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine
08.10.2015. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Petrovići“ Zabrđe na Luštici u opštini Herceg Novi.
0404 – 6004/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
16.10.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Savina od Šetališta do ulice S. Kovačevića i Braće Grakalića“ u  opštini Herceg Novi.
0404 – 6005/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
16.10.2015. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Pobrežje - zona G“ u Podgorici.
0404 – 6006/2

Opština Herceg Novi

Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine
15.10.2015. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta hotelski kompleks „Stara maslina“ u opštini Herceg Novi.
0404 – 6040/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
16.10.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Nikoljac“ u opštini Bijelo Polje.
0404 – 6290/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
02.11.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Grahovo“ u opštini Nikšić
0404 – 6291/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
02.11.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Stara Varoš - centar“ u opštini Nikšić
0404 – 6326/2

Opština Herceg Novi

Sekretarijat za prostorno planiranje, izgradnju, komunalne djelatnosti i zaštitu životne sredine
29.10.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Igalo - poslovna zona“ u opštini Herceg Novi.
0404 – 6638/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
12.11.2015.

  Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanistčkog plana „Ulcinjsko polje“ u okviru Zone B podzone 7 i 9 za ubanističke parcele 50, 51, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i bulevara od raskrsnice kod JP Vodovod i Kanalizacija do novog mosta na Port-Mileni u Ulcinju.

0404 – 6689/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
16.11.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Rudeš III“- prva faza realizacije u opštini Berane.
0404 – 6690/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
16.11.2015. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije za izgradnju MHE „Kaludra 2“ u opštini Berane.
0404 – 6691/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
13.11.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Jasikovac polje“- prva faza realizacije u opštini Berane.
0404 – 6692/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
16.11.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana Lugovi i donji Talum“- prva faza realizacije u opštini Berane.
0404 – 6799/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
17.11.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Nemila – stambena zona“ u opštini Herceg Novi.
0404 – 6835/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
17.11.2015. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Petrovići“ Zabrđe na Luštici u opštini Herceg Novi.
0404 – 6836/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
17.11.2015. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Dahna“ u Podgorici.
0404 – 7170/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
04.12.2015. Mišljenje na Nacrt Prostorno-urbanističkog plana opštine Bar.
0404 – 7172/2

Opština Bar

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine
04.12.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Mišići centar“ u opštini Bar.
0404 – 7240/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
14.12.2015. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta hotelski kompleks „Stara maslina“ u opštini Herceg Novi.
0404 – 7315/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
14.12.2015. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Ljevak“ u opštini Mojkovac.
0404 – 7400/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
22.12.2015. Mišljenje na Nacrt Prostornog plana posebne namjene za Obalno područje Crne Gore.
0404 – 7401/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
23.12.2015. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona Centar“ u opštini Rožaje
0404 – 7524/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom
28.12.2015. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Sušica“ prva faza realizacije u opštini Berane.