Mišljenja na nacrte prostorno planske dokumentacije za 2013. godinu

 

Djelovodni broj

    Subjekat

Datum izdavanja  

   Naziv dokumenta

0404 – 32/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

15.01.2013.

Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokakacije „Spiljica - Potok“, opstina Herceg Novi.

0404 – 33/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

14.01.2013.

Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Breznica“, opstina Pljevlja.

0404 – 34/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

14.01.2013.

Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Potrlica“, opstina Pljevlja.

0404 – 362/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

1.02.2013.

Mišljenje na Nacrta Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Zona Centar“, opstina Rožaje.

0404 – 561/2

Opština Herceg Novi

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju

12.02.2013.

Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta „Hotel Metalurg“, opština Herceg Novi.

0404 – 620/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

18.02.2013.

Mišljenje na Nacrt Urbanističkog plana “Benziska pumpa sa turističkim sadržajem”, opština Žabljak.

0404 – 622/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

15.02.2013.

Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Prostornog plana opštine Budva.

0404 – 826/2

Opština Ulcinj

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj

26.02.2013.

Mišljenje na Nacrte:

1.       Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj-grad” za  lokalitet Pristan, opština Ulcinj.

2.       Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj-grad” za lokalitet Pinješ 1, opština Ulcinj.

3.       Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj-grad” za lokalitet Pinješ 2, opština Ulcinj.

4.       Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj-grad” za lokalitet Meterizi 1, opština Ulcinj.

5.       Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Ulcinj-grad” za  lokalitet Meraja , opština Ulcinj.

0404 – 827/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

26.02.2013.

Mišljenje na Nacrt Prostornog urbanističkog plana, opština Šavnik.

0404 – 896/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

28.02.2013.

Mišljenje na Nacrt Prostornog urbanističkog plana, opština Kolašin.

0404 – 485/3

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

12.03.2013.

Mišljenja na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana “Gornja Čeluga”, opština Bar.

0404 – 1020/2

Opština Bar

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine

8.03.2013.

Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana “Ratac”, opština Bar.

0404 – 1069/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

11.03.2013.

Mišljenje na Nacrta Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Petrovac”, opština Budva

0404 – 1071/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

11.03.2013.

Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Šipkov krš”, opština Budva.

0404 – 1416/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

29.03.2013.

Mišljenje na Nacrte:

1.       Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana za proctor Izmjena I dopuna DUP-a “Bogdanov kraj” i DUP-a “Industrijska zona” (Zona I, podzona I2), opština Cetinje.

2.       Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana “Bogdanov kraj (Zona C)”, opština Cetinje.

3.       Detaljnog urbanističkog plana “Industrijska zona” (Zona I, podzona I2), opština Cetinje.

0404 – 1501/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

29.03.2013.

Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana “Ratac – zeleni pojas”, opština Bar.

0404 – 1526/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

4.04.2013.

Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta za lokalitet hotela „Mediteran“, opština Ulcinj.

0404 – 1544/2

Opštine Ulcinj

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj

8.04.2013.

Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana  „Pinješ“, „Rt Djerane-kanal Port Milena“, „Djerane 2“, „Ulcinjsko polje“, „Kodre i dio Zoganje“, opština Ulcinj.

0404 – 1615/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

8.04.2013.

Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Industrijska zona“, opština Kolašin.

0404 – 1616/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

5.04.2013.

Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Biznis zona“, opština Berane.

 

0404 – 1618/2

Opština Ulcinj

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj

5.04.2013.

Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Ulcinjsko polje“, opština Ulcinj.

 

0404 – 1979/2

Opština Herceg Novi

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju

23.04.2013.

Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog  plana „NEMILA – poslovna zona“, opština Herceg Novi.

0404 – 1980/2

Opština Herceg Novi

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju

24.04.2013.

Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Lokalne studije lokacije „Stari vinogradi “, opština Herceg Novi.

0404 – 1981/2

Opština Herceg Novi

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju

24.04.2013.

Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog  plana „Blaca Jošica“, opština Herceg Novi.

0404 – 2096/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

30.04.2013.

Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Blizikuće“, opština Budva.

 

0404 – 2124/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 30.04.2013. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Rijeka“, opština Kolašin.
0404 – 3203/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 1.07.2013. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Tuzi – dio planske zone 19“, opština Podgorica.
0404 – 3342/2

OPŠTINA ULCINJ

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj
12.07.2013. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Ulcinj u zahvatu lokaliteta: „Liman 1“, „Liman 2“, „Nova Mahala“ i „Bijela Gora“ u Ulcinju
0404 – 3342/3

OPŠTINA ULCINJ

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj
12.07.2013. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Oliva park“ na lokalitetu „Liman “ u Ulcinju
0404 – 3395/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 16.07.2013. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Oliva park“ na lokalitetu „Liman “ u Ulcinju
0404 – 3396/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 16.07.2013. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana Ulcinj u zahvatu lokaliteta: „Liman 1“, „Liman 2“, „Nova Mahala“ i „Bijela Gora“ u Ulcinju
0404 – 3397/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 22.07.2013. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Generalnog urbanističkog plana za prostor Detaljnog urbanističkog plana „Naselje 1.Maj“, Glavni grad Podgorica
0404 – 3397/3 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 22.07.2013. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Naselje 1.Maj“, Glavni grad Podgorica
0404 – 3501/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 24.07.2013. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Nemila – poslovna zona“, opština Herceg Novi
0404 – 3579/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 01.08.2013. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Blaca–Jošica“, za katastarske parcele broj 351, 352, 353/1 i 353/2 KO Jošica, opština Herceg Novi
0404 – 3678/3 Prijestonica Cetinje Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine 05.08.2013. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Zona sporta“, zahvat u okviru Istorijskog jezgra (zona – A2), Cetinje
0404 – 3696/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 08.08.2013. Mišljenje na Nacrt Prostorno–urbanističkog plana Glavnog grada Podgorice
0404 – 3844/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 08.08.2013. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Zona sporta“, zahvat u okviru Istorijskog jezgra (zona – A2), Prijestonica Cetinje
0404 – 3845/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 09.08.2013. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta »Stambeni kompleks Belveder«, opština Bar 
0404 – 3847/3 Opština Herceg Novi Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju 09.08.2013. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Sasovići“, opština Herceg Novi
0404 – 3948/2

Opština Tivat

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine
15.08.2013. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Gornji Đuraševići“, opstina Tivat.
0404 – 3949/2

Opština Tivat

Sekretarijat za uređenje prostora i zaštitu životne sredine
15.08.2013. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Župa Češljar“, opština Tivat.
0404 – 3955/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 16.08.2013. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta „Hotel Metalurg“, opština Herceg Novi.
0404 – 3956/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 15.08.2013. Mišljenje na Nacrt Prostorno urbanističkog plana opštine Ulcinj.
0404 – 4032/2

Opština Bar

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine

 

21.08.2013. Mišljenje na Nacrt Izmjena I dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Maljevik“, opstina Bar.
0404 – 4086/2

Ministarstvo održivog razvoja i turizma

Direktorat za planiranje prostorom

 

21.08.2013. Mišljenje na Nacrt Izmjena I dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Maljevik“, opstina Bar.
0404 – 4270/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 11.09.2013. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Dubrava“, opstina Budva.
0404 – 4275/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 11.09.2013. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna  Detaljnog urbanističkog plana „Bistrica“, opština Nikšić.
0404 – 4333/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 12.09.2013. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Kolašin Centar“, opština Kolašin.
0404 – 4338/2

Opština Ulcinj

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj
12.09.2013. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Prostorno plana „Vladimirske Krute 1“, opština Ulcinj.
0404 – 4363/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 13.09.2013. Mišljenje na Nacrt Državne studije lokacije „Mihailovići“, opština Cetinje.
0404 – 4477/2

Opština Bar

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine
23.09.2013. Mišljenje na Nacrt Detaljnih urbanističkih planova „Zaljevo”, „Šušanj“, „Rena-Bjeliši“, „Mišići-Centar“ u opštini Bar .
0404 – 4505/2

Opština Bar

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine
23.09.2013. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Bijela-Rutke-Gorelac“ opštine Bar.
0404 – 4441/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 25.09.2013. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Buljarica I“ u opštini Budva.
0404 – 4609/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 25.09.2013. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Podkošljun“ u opštini Budva .
0404 – 4617/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 26.09.2013. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna  Prostorno-urbanističkog plana opštine Mojkovac.
0404 – 4619/2

Opština Tivat

Sekretarijat za uređenje prostora I zaštitu životne sredine
26.09.2013. Mišljenje na Nacrt Izmjena Detaljnog urbanističkog plana „Tivat Centar“ za lokaciju hotela „Palma“ u opštini Tivat.
0404 – 4551/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 27.09.2013. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Župa Češljar“ u opštini Tivat.
0404 – 4753/2

Prijestonica Cetinje

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine 

 

4.10.2013. Mišljenje na Nacrt Prostorno-urbanističkog plana Prijestonice Cetinje
0404 – 4864/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 11.10.2013. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Tivat-Centar“ za lokaciju hotela „Palma“ u opštini Tivat.
0404 – 4843/2

Prijestonica Cetinje

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine

 

11.10.2013. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Konak I“ u Prijestonici Cetinje.
0404 – 4843/3

Prijestonica Cetinje

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine

 

11.10.2013. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Konak II“ u Prijestonici Cetinje.
0404 – 4843/4

Prijestonica Cetinje

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine

 

11.10.2013. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Konak III“ u Prijestonici Cetinje.

0404 – 4843/5

Prijestonica Cetinje

Sekretarijat za planiranje i uređenje prostora i zaštitu životne sredine

 

11.10.2013.

Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Konak IV“ u Prijestonici Cetinje.

0404 – 5002/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 17.10.2013. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna Detaljnog urbanističkog plana „Dolovi III“ u opštini Pljevlja.
0404 – 5074/2

Opština Tivat

Sekretarijat za uređenje prostora I zaštitu životne sredine
25.10.2013. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Golf Ekonomija“ u opštini Tivat.
0404 – 5110/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 21.10.2013. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Gornji Đuraševići“ u opštini Tivat.
0404 – 5202/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 29.10.2013. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna  Detaljnog urbanističkog plana „Rudo Polje“ u opštini Nikšić.
0404 – 5203/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 29.10.2013. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Golf Ekonomija“ u opštini Tivat.
0404 – 5230/2

Opština Ulcinj

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj
29.10.2013. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna  Prostornog plana Vladimirske krute 1“  u opštini Ulcinj.
0404 – 5230/3

Opština Ulcinj

Sekretarijat za prostorno planiranje i održivi razvoj
29.10.2013. Mišljenje na Nacrt Izmjena i dopuna  Prostornog plana Mavrijan 1“  u opštini Ulcinj.
0404 – 5276/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 30.10.2013. Mišljenje na Nacrt Prostorno urbanističkog plana Prijestonice Cetinje.
0404 – 5295/2

Opština Bar

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine
8.11.2013. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Gornja Čeluga“ u opštini Bar.
0404 – 5295/3

Opština Bar

Sekretarijat za uređenje prostora, komunalno-stambene poslove i zaštitu životne sredine
8.11.2013.

Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Ratac“ u opštini Bar.

0404 – 5368/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 8.11.2013. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana Bijelila-Rutke-Gorelac“ u opštini Bar.
0404 – 5695/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 25.11.2013. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Ratac – Zeleni pojas“ u opštini Bar.
0404 – 5697/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 25.11.2013. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana "Gornja Čeluga" u opštini Bar.
0404 – 5698/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 25.11.2013.

Mišljenje na Nacrt Prostorno-urbanističkog plana opštine Danilovgrad.

0404 – 5741/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 25.11.2013. Mišljenje na Nacrt Prostorno-urbanističkog plana opštine Bijelo Polje.
0404 – 6274/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 12.12.2013. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta „Motički Gaj“ u opštini Žabljak.
0404 – 6378/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 23.12.2013. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Đulina Guka“ u opštini Pljevlja.
0404 – 6486/2 Ministarstvo održivog razvoja i turizma 23.12.2013. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Sasovići“ u opštini Herceg Novi.
0404 – 6494/2

Opština Herceg Novi

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju
23.12.2013. Mišljenje na Nacrt Lokalne studije lokacije „Kotobilj“ u opštini Herceg Novi.
0404 – 6485/2

Opština Herceg Novi

Sekretarijat za prostorno planiranje i izgradnju
23.12.2013. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta  kompleksa mješovite namjene „Villdor“ u opštini Herceg Novi.
0404 – 6448/2

Opština Tivat

Sekretarijat za uređenje prostora I zaštitu životne sredine
24.12.2013. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta „Milovići“  u opštini Tivat.
0404 – 6448/3

Opština Tivat

Sekretarijat za uređenje prostora I zaštitu životne sredine
24.12.2013. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta „Bogišići“  u opštini Tivat.
0404 – 6448/4

Opština Tivat

Sekretarijat za uređenje prostora I zaštitu životne sredine
24.12.2013. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta „Kostići“  u opštini Tivat.
0404 – 6449/2

Opština Tivat

Sekretarijat za uređenje prostora I zaštitu životne sredine
24.12.2013. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta „Krašići 1“  u opštini Tivat.
0404 – 6449/3

Opština Tivat

Sekretarijat za uređenje prostora I zaštitu životne sredine
24.12.2013. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta „Krašići 2“  u opštini Tivat.
0404 – 6449/4

Opština Tivat

Sekretarijat za uređenje prostora I zaštitu životne sredine
24.12.2013. Mišljenje na Nacrt Urbanističkog projekta „Krašići 3“  u opštini Tivat.
0404 – 6447/4

Opština Tivat

Sekretarijat za uređenje prostora I zaštitu životne sredine
24.12.2013. Mišljenje na Nacrt Detaljnog urbanističkog plana „Mažina“  u opštini Tivat.