Korišćenje radio-frekvencija

Shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama, fizička i pravna lica mogu koristiti radio-frekvencije na osnovu odobrenja za korišćenje radio-frekvencija koje izdaje Agencija.

 Organ državne uprave nadležan za poslove odbrane može koristiti radio-frekvencije koje su Planom namjene RF spektra namijenjene za vojnu upotrebu bez odobrenja za korišćenje radio-frekvencija.

 Takođe, određene radio-frekvencije mogu da se koriste bez odobrenja, a spisak tih radio-frekvencija i uslovi pod kojima se iste mogu koristiti, kao i radio-frekvencije čije se korišćenje obavezno prijavljuje Agenciji, je utvrđeno Pravilnikom o radio-frekvencijama i uslovima pod kojima se te radio-frekvencije mogu koristiti bez odobrenja ("Službeni list Crne Gore" broj 47/2014 i 50/2014).Notifikacija radio-frekvencija čija se upotreba obavezno prijavljuje Agenciji se obavlja u skadu sa Pravilnikom o prijavljivanju radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje("Službeni list Crne Gore" broj 06/2015).

Agencija izdaje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija, na osnovu zahtjeva za izdavanje odobrenja, osim u slučajevima propisanim Zakonom o elektronskim komunikacijama kada se odobrenje za korišćenje radio-frekvencija izdaje u postupku javnog nadmetanja.

 Postupak izdavanja odobrenja za korišćenje radio-frekvencija pokreće se podnošenje Zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija od strane fizičkog ili pravnog lica.

 Podnosilac zahtjeva je dužan da uz popunjen zahtjev dostavi i tehničko rješenje korišćenja radio-frekvencija koje je izrađeno u skladu sa Pravilnikom o obrascu tehnickog rjesenja koriscenja radio-frekvencija ("Službeni list Crne Gore" broj 57/13)

Podnosilac zahtjeva je takođe dužan da uz Zahtjev za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija dostavi dokaz o uplati jednokratne naknade za obradu zahtjeva, čija je visina utvrđena Odlukom o utvrđivanju visine jednokratne naknade za obradu zahtjeva za izdavanje odobrenja za korišćenje radio-frekvencija. U skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama, jednokratnu naknadu za obradu zahtjeva ne plaćaju:

  • nadležni državni organi, za radio-frekvencije koje se koriste za potrebe unutrašnjih poslova, nacionalne bezbjednosti i odbrane;
  • hitne službe, za radio-frekvencije koje se koriste za potrebe postupanja u hitnim situacijama, kao i zaštite od prirodnih i drugih elementarnih nepogoda;
  • emiteri radijskih i/ili televizijskih programa, odnosno operator predajničke multipleks mreže za digitalnu radio-difuziju, za radio-frekvencije koje su planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene za radio-difuznu službu;
  •  emiteri radijskih i/ili televizijskih programa ili drugi subjekti koji za potrebe emitera vrše dopremanje radijskog i/ili televizijskog signala do zemaljskih radio-difuznih predajnika, za radio-frekvencije koje se koriste u tu svrhu i to za stvarno potreban radio-frekvencijski resurs;
  •  radioamateri, za radio-frekvencije namijenjene radioamaterskim komunikacijama;
  •  korisnici koji su oslobođeni plaćanja međunarodnim ugovorom.

Agencija u postupku kontrole i monitoringa radio-frekvencijskog spektra između ostalog utvrđuje izvor, lokaciju i identifikuje nelegalne radio emisije i izvore štetnih smetnji. U cilju sprovođenja adekvatnih mjerenja i postupaka, korisnik radio-frekvencija koji je uočio smetnju u ispravnom korišćenju njemu odobrenih radio-frekvencija, je dužan da podnese Agenciji Zahtjev za istraživanje uzroka smetnje i to u formi popunjavanja Formulara o prijavi smetnje.

Pravilnikom o širini zaštitnih zona i vrsti radio koridora u kojima nije dopušteno planiranje i gradnja drugih objekata ("Službeni list Crne Gore" broj 33-2014) je propisan način i uslovi određivanja širine zaštitnih zona oko radio centara i radio koridora.