RADIO-AMATERSKE KOMUNIKACIJE

Radikomunikaciona služba u svrhu ličnog usavršavanja, međusobnih komunikacija i tehničkih ispitivanja koje obavljaju radioamateri, tj. propisno ovlašćene osobe koje se zanimaju za radio-tehniku isključivo iz ličnih razloga i bez materijalne koristi je amaterska služba.

Pravilnikom o radioamaterskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore" broj 08/20) je propisan način korišćenja radio-frekvencija koje su Planom namjene radio-frekvencijskog spektra namijenjene amaterskoj radiokomunikacionoj službi, klase radioamatera, ispitni program i polaganje radioamaterskog ispita, tehnički i drugi uslovi za upotrebu radioamaterskih stanica‚. 

Bliži uslovi korišćenja pojedinih radio-frekvencijskih opsega namijenjenih za amatersku službu su propisani odgovarajućim Planom raspodjele radio-frekvencija ("Službeni list Crne Gore" broj 25/2012 ).

 

Odluka o davanju saglasnosti Savezu radio amatera Crne Gore, na Uputstvo o organizovanju i polaganju ispita za radio amatere

Uputstvo o organizovanju i polaganju ispita za radio amatere

 

PREGLEG VAŽEĆIH RADIOAMATERSKIH POZIVNIH ZNAKOVA(xlsx)