Plan namjene rf spektra

Vlada Crne Gore je, na osnovu predloga Agencije, na sjednici od 08. maja 2014. godine, donijela Odluku o Planu namjene radio-frekvencijskog spektra, broj 08-1131/4, kojom je utvrđen Plan namjene radio-frekvencijskog spektra, a koji je sastavni dio ove Odluke

Plan namjene radio-frekvencijskog spektra
"Službeni list Crne Gore" broj 28/14