POŠTANSKA DJELATNOST

ZAKON O POŠTANSKIM USLUGAMA

Zakon o poštanskoj djelatnosti
„Službeni list CG“, broj 57/11

Izmjene i dopune zakona o poštanskim uslugama
„Službeni list CG“, broj 55/16

Prečišćen tekst Zakona o poštanskim uslugama
„Službeni list CG“, broj 55/16

PODZAKONSKI AKTI

Pravilnik o postupku i kriterijumu za izbor Univerzalnog poštanskog operatora

"Službeni list CG", broj 017/17

Pravilnik o poštanskim uslugama

"Službeni list CG", broj 49/2014

Pravilnik o načinu izdavanja i upotreba poštanskih maraka

„Službeni list CG“, broj 60/13

Nomenklatura poštanskih usluga

„Službeni list CG“, broj 44/13

Pravilnik o visini  jednokratnih i godišnjih nadoknada za poštanske operatore
„Službeni list CG“, broj 57/12

Pravilnik o posebnim uslovima za obavljanje poštanskih usluga
„Službeni list CG“, broj 79/06

Pravilnik o vrsti i načinju dostavljanja podataka

"Službeni list Crne Gore" broj 19/12

Pravilnik o stručnom nadzoru u oblasti poštanskih usluga

"Službeni list Crne Gore" broj 34/12

Pravilnik o obliku i sadržini ovlascenja lica koja vrsi stručni nadzor nad radom postanškog operatora

"Službeni list Crne Gore" broj 34/12

Pravilnika o načinu vođenja odvojenog racunovodstva i obračuna neto troškova univerzalnog poštanskog operatora

"Službeni list Crne Gore" broj 23/12

Pravilnik o kriterijumima za određivanje cijena univerzalne poštanske usluge

"Službeni list Crne Gore" broj 19/12

Smjernice za analizu rizika radi sprječavanja pranja novca i finansiranja terorizma kod učesnika na tržištu poštanskih usluga

 

MEĐUNARODNI PROPISI

Direktiva 97/67/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 15. decembra 1997. godine zajedničkim pravilima za razvoj poštanskog tržišta za poboljšanje kvaliteta usluga Zajednice

Direktiva 2002/39/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 10. juna 2002. godine kojom se menja Direktiva 97/67/EZ u vezi sa daljim otvaranjem poštanskih usluga tržišnoj konkurenciji na nivou Zajednice

Direktiva 2008/6/EC Evropskog parlamenta i Savjeta od 20. februara 2008. kojom se menja Direktiva 97/67/EC u cilju potpune realizacije unutrašnjeg tržišta poštanskih usluga u okviru Zajednice

ZAKONI O POTVRĐIVANJU MEĐUNARODNIH UGUVORA KOJI SE ODNOSE NA PODRUČJE POŠTANSKIH USLUGA

Zakon o potvrđivanju sedmog dodatnog protokola Ustavu Svjetskog poštanskog saveza, Bukurešt 2004. godine

"Službeni list Crne Gore" broj 008/10

Zakon o potvrđivanju opšteg Pravilnika Svjetskog poštanskog saveza, Bukurešt 2004. godine

"Službeni list Crne Gore" broj 008/10

Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije i Završnog protokola uz Svjetsku poštansku konvenciju, Ženeva 2008. godine

"Službeni list Crne Gore" broj 016/10

Zakon o potvrđivanju Svjetske poštanske konvencije sa Završnim protokolom, Bukurešt 2004.godine

"Službeni list Crne Gore" broj 008/10

Zakon o potvrđivanju Prvog dodatnog protokola uz Opšti pravilnik Svjetskog poštanskog saveza,Ženeva 2008. godine

"Službeni list Crne Gore" broj 016/10

Zakon o potvrđivanju Sporazuma o poštanskim novčanim uslugama,Ženeva 2008. godine

"Službeni list Crne Gore" broj 016/10

Zakon o potvrđivanju Osmog dodatnog protokola uz Ustav Svjetskog poštanskog saveza,Ženeva 2008.godine

"Službeni list Crne Gore" broj 016/10