Javne konsultacije

03.07.2020. godine

Otvaranje konsultativnog procesa u vezi Predloga Pravilnika o izmjeni Pravilnika o metodologiji obračuna neto troška pružanja usluga Univerzalnog servisa

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je pripremila predlog Pravilnika o izmjeni Pravilnika o metodologiji obračuna neto troška pružanja usluga Univerzalnog servisa, na osnovu nadležnosti Agencije definisanih članom 11, stav 1 tačke 1 i 16, članom 14 stav 1 tačka 6, a u skladu sa odredbama članova 92, 94 i 95 Zakona o elektronskim komunikacijama („Sl. list CG", br. 40/13, 56/13 i 2/17).

Donošenje ovog Pravilnika je predviđeno Operativnim planom realizacije Plana rada Agencije za 2020. godinu poglavlje II-1. Normativni dio oblast A. Propisi i akta koje donosi Agencija pod tačkom 14 (Izmjene i dopune po potrebi).

Ovdje možete preuzeti Obrazloženje za Pravilnik o metodologiji obračuna neto troška

Ovdje možete preuzeti Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o izmjeni Pravilnika o metodologiji obračuna neto troška pružanja usluga Univerzalnog servisa

12.06.2020. godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom izrade Pravilnika o postupku izdavanja potvrde o nedostupnosti usluge pristupa internetu i načinu sprovođenja provjere dostupnosti usluge pristupa internetu na lokaciji na kojoj poreski obveznik obavlja djelatnost

Zakonom o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga ("Službeni list CG", br. 46/19 i 73/19) uređen je postupak fiskalizacije u prometu proizvoda i usluga u Crnoj Gori. Članom 3 tog zakona propisana je obaveza obveznika fiskalizacije da nadležnoj upravi dostavlja podatke o prometu proizvoda i usluga i fiskalnih računa u realnom vremenu, korišćenjem stalne internet veze i fiskalnog servisa. Za ove potrebe poreski obveznik je obavezan da obezbijedi odgovarajuću internet konekciju. U članu 19 istog zakona je propisano da je poreski obveznik, ako obavlja djelatnost u poslovnom prostoru koji se nalazi na području na kojem nije moguće uspostaviti internet vezu za razmjenu podataka sa nadležnom upravom, dužan da koristi fiskalni servis u off-line modu bez podatka o jedinstvenom identifikacionom kodu računa, te da je dužan da nadležnoj upravi, prije korišćenja fiskalnog servisa u off-line modu, dostavi potvrdu o nemogućnosti uspostavljanja internet veze, izdatu od regulatornog organa nadležnog za elektronske komunikacije (Agencija). Shodno članu 20 stav 8 Zakona o fiskalizaciji u prometu proizvoda i usluga, bliži postupak izdavanja potvrde i način sprovođenja provjere dostupnosti internet usluge propisuje Agencija.

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici od 11. 06. 2020. godine usvojio Nacrt pravilnika o postupku izdavanja potvrde o nedostupnosti usluge pristupa internetu i načinu sprovođenja provjere dostupnosti usluge pristupa internetu na lokaciji na kojoj poreski obveznik obavlja djelatnost, koji je pripremljen u saradnji sa Ministarstvom finansija. Takođe, imajući u vidu da se predmetnim pravilnikom uređuju, između ostalog i, procedure postupanja operatora elektronskih komunikacija, saglasno članu 33 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list CG", br. 40/13, 56/13, 2/17 i 49/19), Savjet Agencije je donio odluku o pokretanju javnih konsultacija u vezi sa tim dokumentom.

Ovom prilikom Agencija poziva sve zainteresovane strane da dostave komentare, sugestije i primjedbe, najkasnije do 25. 06. 2020. godine, u elektronskoj formi putem e-maila na adresu: ekip@ekip.me ili elvis.babacic@ekip.me, ili putem pošte na adresu Bul. Džordža Vašingtona 56, 81000 Podgorica sa naznakom “Za otvoreni konsultativni proces povodom pripreme Pravilnika o postupku izdavanja potvrde o nedostupnosti usluge pristupa internetu i načinu sprovođenja provjere dostupnosti usluge pristupa internetu na lokaciji na kojoj poreski obveznik obavlja djelatnost “.

Ovdje možete preuzeti Nacrt Pravilnika

Ovdje možete preuzeti Dokument o vođenju javnih konsultacija

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o sprovedenom javnom konsultativnom procesu povodom izrade Pravilnika o postupku izdavanja potvrde o nedostupnosti usluge pristupa internetu i načinu sprovođenja provjere dostupnosti usluge pristupa internetu na lokaciji na kojoj poreski obveznik obavlja djelatnost.

15.05.2020. godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga plana namjene radio-frekvencijskog spektra

Planom rada Agencije za 2020. godinu (II-1.1. Normativni dio – elektronske komunikacije, C. Stručne osnove za zradu propisa i akata koje treba da donese Vlada Crne Gore, Tačka 2.) predviđena je priprema Predloga plana namjene radio-frekvencijskog spektra u cilju implementacije odluka donešenih od strane Svjetske konferencije o radiokomunikacijama (WRC-19). Shodno članu 11 tačka 3 Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni list CG“, br. 40/13, 56/13, 02/17, 49/19), Agencija priprema predlog, a shodno članu 5 i članu 97 stav 4 tog zakona Plan namjene donosi Vlada Crne Gore.

Nacrt plana namjene radio-frekvencijskog spektra je urađen prema sljedećoj metodologiji:

 1. Implementacija Evropske zajedničke namjene (ECA) prema Evropskoj tabeli namjene i korišćenja frekvencija za frekvencijski opseg od 8,3 kHz do 3000 GHz (ECA Tabela) utvrđenoj u najnovijoj verziji CEPT ERC Izvještaja 25 (odobrenoj u martu 2019. godine);
 2. Implementacija relevantnih CEPT ECC/ERC odluka i preporuka donešenih u periodu od usvajanja posljednje verzije CEPT ERC Izvještaja 25;
 3. Implementacija odluka konferencije WRC-19 prema Finalnim dokumentima konferencije WRC-19 u dijelu namjene i korišćenja frekvencijskih opsega u Regionu 1.

 

Primjenom navedene metodologije pripremljena je Tabela namjene radio-frekvencijskih opsega u Crnoj Gori (8,3 kHz do 3000 GHz), sa odgovarajućim prilozima, u koju su implementirane sve odluke konferencije WRC-19 koje se tiču namjene i korišćenja radio-frekvencijskih opsega u Regionu 1, koja je u potpunosti usaglašena sa ECA Tabelom i u koju su implementirane najnovije verzije svih relevantnih CEPT ECC/ERC odluka i preporuka.Zbog obimnosti izmjena i strukture samog dokumenta, Agencija se opredijelila za pripremu novog Plana namjene radio-frekvencijskog spektra u Crnoj Gori, što je bio slučaj i nakon prethodno završenih svjetskih konferencija o radiokomunikacijama (WRC-07, WRC-12, WRC-15).Slijedeći praksu koju je Agencija primijenila prilikom pripreme predloga postojećeg Plana namjene radio-frekvencijskog spektra 2016. godine, Agencija će i ovoga puta sprovesti javni konsultativni proces, sa ciljem da se kroz javne konsultacije dođe do dokumenta koji je u najvećoj mogućoj mjeri usaglašen sa relevantnim subjektima kojih se namjena i korišćenje RF spektra može ticati, i da se kao takav uputi resornom ministarstvu na dalje postupanje, odnosno Vladi Crne Gore na razmatranje i usvajanje.Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 14. 05. 2020. godine usvojio Nacrt Plana namjene radio-frekvencijskog spektra. S tim u vezi, a u skladu sa članom 33 stav 4 Zakona i Uputstvom o vođenju otvorenog konsultativnog procesa u sektoru elektronskih komunikacija i poštanskih usluga, usvojenim od strane Savjeta Agencije, broj 0901-4451/1 od 19. 05. 2017. godine, Agencija otvara proces javnih konsultacija i poziva sve zainteresovane strane da dostave komentare, sugestije i primjedbe, najkasnije do 05. 06. 2020. godine, u elektronskoj formi putem e-maila na adresu: ekip@ekip.me ili elvis.babacic@ekip.me, ili putem pošte na adresu Bulevar Džordža Vašingtona br. 56, 81000 Podgorica sa naznakom “Za otvoreni konsultativni proces povodom pripreme Predloga plana namjene radio-frekvencijskog spektra“.Ovdje možete preuzeti:

08.05.2020. godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga pravilnika o načinu prijavljivanja radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje

U skladu sa članom 99 stav 5 Zakona o elektronskim komunikacijama („Službeni list Crne Gore“ br. 40/13, 56/13, 2/17, 49/19) (u daljem tekstu: Zakon) Agencija je donijela Pravilnik o načinu prijavljivanja radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje („Službeni list Crne Gore“, br. 06/15). Imajući u vidu da je Ministarstvo ekonomije u decembru 2019. godine donijelo Pravilnik o izmjeni pravilnika o radio-frekvencijama i uslovima pod kojima se te radio-frekvencije mogu koristiti bez odobrenja ("Službeni list Crne Gore" broj 66/19), predmetnim izmjenama ovog pravilnika prepoznati su dodatni radio-frekvencijski opsezi zajedno sa uslovima korišćenja koje je nephodno prijaviti ovoj Agenciji, zbog čega se ukazala potreba za izmjenom postojećeg Pravilnika o načinu prijavljivanju radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje.

Predloženim izmjenama se uvode nove kategorije uređaja/sistema koje je neophodno prijaviti ovoj Agenciji. Osim toga, glavne pristupne tačke za prenos podatka sa SRD uređaja, WIS sistemi, pomoćni slušni uređaji, HDFSS terminali i NGSO stanice mogu takođe uticati na povećanje kumulativne izračene energije u nekoj oblasti, pa samim tim i do povećanog uticaja elektormagnetskog zračenja na zdravlje ljudi. Uvođenjem obaveze prijavljivanja radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja i za ove uređaje/sisteme i to prije puštanja u rad, ostavlja mogućnost praćenja nivoa EM zračenja u dijelu nadležnosti Agencije po ovom pitanju.

Savjet Agencije je na sjednici od 07. 05. 2020. godine usvojio Nacrt Pravilnika o načinu prijavljivanja radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje.

S tim u vezi, a u skladu sa članom 33 stav 4 Zakona i Uputstvom o vođenju otvorenog konsultativnog procesa u sektoru elektronskih komunikacija i poštanskih usluga, usvojenim od strane Savjeta Agencije, broj 0901-4451/1 od 19. 05. 2017. godine, Agencija otvara proces javnih konsultacija i poziva sve zainteresovane strane da dostave komentare, sugestije i primjedbe, najkasnije do 29. 05. 2020. godine, u elektronskoj formi putem e-maila na adresu: ekip@ekip.me ili drazen.mugosa@ekip.me, ili putem pošte na adresu Bulevar Džordža Vašingtona br. 56, 81000 Podgorica sa naznakom “Za otvoreni konsultativni proces povodom pripreme Predloga pravilnika o načinu prijavljivanja radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje“.

Ovdje možete preuzeti:

25.09.2019. godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 57-64 GHz, 64-66 GHz i 71-76/81-86 GHz za fiksne veze

U cilju definisanja regulatornog i tehničkog okvira za realizaciju fiksnih veza u opsezima 57-64 GHz, 64-66 GHz i 71-76/81-86 GHz, Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 24.10.2019. godine utvrdio nacrte i donio odluku o pokretanju otvorenog konsultativnog procesa povodom pripreme planova raspodjele radio-frekvencija za predmetne opsege. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije u narednih 21 dan.

Ovdje možete preuzeti Narct plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 57-64 GHz za fiksne veze.

Ovdje možete preuzeti Nacrt plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 64-66 GHz za fiksne veze.

Ovdje možete preuzeti Nacrt plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 71-76/81-86 GHz za fiksne veze.


Ovdje možete preuzeti Konsultativni dokument povodom pripreme predloga planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 57-64 GHz, 64-66 GHz i 71-76/81-86 GHz za fiksne veze.

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o sprovedenom postupku javnih konsultacija povodom pripreme predloga planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 57-64 GHz, 64-66 GHz i 71-76/81-86 GHz za fiksne veze


23.09.2019.godine

Otvaranje procesa Javnih konsultacija na Nacrte testa tri kriterijuma na relevantnim tržištima

Savjet Agencije za elektonske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici od 19.09.2019.godine usvojio Nacrte  Testa tri kriterijuma na pet relevantnih tržišta, sa ciljem dokazivanja opravdanosti dalje  primjene prethodne regulacije.

S tim u vezi, a u skladu sa članom 33. stav 4 ZEK-a (Sl.List Crne Gore broj: 40/13) i Uputstvom   o vođenju otvorenog konsultativnog procesa u sektoru elektronskih komunikacija (broj 0901-4834/1 od 03.10.2013.godine), Agencija otvara proces javnih konsultacija na Nacrte Testa tri kriterijuma na relevantnim tržištima  i poziva sve zainteresovane da dostave komentare, sugestije i primjedbe, najkasnije do 21.10.2019.godine, u pisanoj formi na adresu Bulevar Džordža Vašingtona 56 ili u elektronskoj formi na e-mail adrese: ekip@ekip.me i isidora.tomasevic@ekip.me

Ovdje možete prezeti Nacrte Testa Tri kriterijuma:

30.07.2019.godine

Otvaranje procesa Javnih konsultacija o Nacrtu Studije opravdanosti izrade Metodologije primjene "Margin squeeze" kod vezanih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži

Savjet Agencije za elektonske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici od 18.07.2019.godine usvojio Nacrt Studije opravdanosti izrade Metodologije primjene "Margin squeeze" kod vezanih usluga u fiksnoj elektronskoj komunikacionoj mreži.

S tim u vezi, a u skladu sa članom 33. stav 4 ZEK-a (Sl.List Crne Gore broj: 40/13) i Uputstvom o vođenju otvorenog konsultativnog procesa u sektoru elektronskih komunikacija (broj 0901-4834/1 od 03.10.2013.godine), Agencija otvara proces javnih konsultacija na Nacrt Studije i poziva sve zainteresovane da dostave komentare, sugestije i primjedbe, najkasnije do 10.09.2019.godine, u pisanoj formi na adresu Bulevar Džordža Vašingtona 56 ili u elektronskoj formi na e-mail adrese: ekip@ekip.me I vitomir.dragas@ekip.me.

Ovdje možete preuzeti Nacrt studije

17.04.2019.godine

Pokrenut konsultativni proces povodom predloga Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti  Testa tri kriterijuma sa ciljem dokazivanja opravdanosti dalje  primjene prethodne regulacije

Savjet Agencije za elektonske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici od 16.04.2019.godine usvojio Predlog Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti  Testa tri kriterijuma sa ciljem dokazivanja opravdanosti dalje  primjene prethodne regulacije.

S tim u vezi, a u skladu sa članom 33. stav 4 ZEK-a (Sl.List Crne Gore broj: 40/13) i Uputstvom   o vođenju otvorenog konsultativnog procesa u sektoru elektronskih komunikacija (broj 0901-4834/1 od 03.10.2013.godine), Agencija otvara proces javnih konsultacija na Predlog Odluke i poziva sve zainteresovane da dostave komentare, sugestije i primjedbe, najkasnije do 6.05.2019.godine, u pisanoj formi na adresu Bulevar Džordža Vašingtona 56 ili u elektronskoj formi na e-mail adrese: ekip@ekip.me

Ovdje možete preuzeti predlog Odluke

21.12.2018.godine

Pokrenut konsultativni proces povodom Nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 18.12.2018. godine, usvojio Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora.

Ovdje možete preuzeti Nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora.

Ovdje možete preuzeti konsultativni dokument povodom Nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora.

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o razmatranju prispjelih komentara, mišljenja, sugestija i predloga prispjelih tokom vođenja konsultativnog procesa

11.12.2018.godine

Pokrenut drugi krug javnih konsultacija o predlogu Pravilnika o radio-amaterskim komunikacijama

U skladu sa vođenjem javnih konsultacija u vezi sa nacrtom Pravilnika o radio-amaterskim komunikacijama, na sjednici održanoj dana 11. 12. 2018. godine, Savjet Agencije je usvojio Izvještaj o razmatranju prispjelih komentara, mišljenja, sugestija i predloga prispjelih tokom vođenja konsultativnog procesa povodom pripreme nacrta Pravilnika o radioamaterskim komunikacijama i predlog Pravilnika o radio-amaterskim komunikacijama

Uzimajući u obzir pristigle komentare i sugestije zainteresovanih strana, a u cilju daljeg unaprijeđenja teksta predloženog Pravilnika, Savjet je donio odluku da se sprovede i drugi krug javnih konsultacija u trajanju od 15 dana, a u okviru kog će se održati i zajednički sastanak predstavnika Agencije sa predstavnicima Saveza radio-amatera Crne Gore i predstavnicima Mreže za afirmaciju radio-amaterskog pokreta. Nakon završetka drugog kruga konsultacija Savjet Agencije će utvrditi konačan tekst Pravilnika.

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o razmatranju prispjelih komentara, mišljenja, sugestija i predloga prispjelih tokom vođenja konsultativnog procesa povodom pripreme nacrta Pravilnika o radioamaterskim komunikacijama

Ovdje možete preuzeti komentare, predloge i sugestije dostavljene od Joe Mujo Habibovic, Chicago Illinois, USA, dana 03. 10. 2018. godine

Ovdje možete preuzeti komentare, predloge i sugestije dostavljene od Mreže za afiraciju radioamaterskog pokreta (MARP), dana 24.10.2018. godine

Ovdje možete preuzeti komentare, predloge i sugestije dostavljene od Saveza radio amatera Crne Gore (SRCG), dana 26.10.2018. godine


25.10.2018.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 3800-4200 MHz, 27,500-29,500 GHz, 48,500-50,200/50,900-52,600 GHz i 55,780-57,000 GHz za fiksne veze

U cilju definisanja regulatornog i tehničkog okvira za realizaciju fiksnih veza u opsezima 3800-4200 MHz, 27,500-29,500 GHz, 48,500-50,200/50,900-52,600 GHz i 55,780-57,000 GHz, Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 25.10.2018. godine utvrdio nacrte i donio odluku o pokretanju otvorenog konsultativnog procesa povodom pripreme planova raspodjele radio-frekvencija za predmetne opsege. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije u narednih 21 dan.

Ovdje možete preuzeti Narct plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 3800-4200 MHz za fiksne veze.
Ovdje možete preuzeti Nacrt plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 27,500-29,500 GHz za fiksne veze.
Ovdje možete preuzeti Nacrt plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 48,500-50,200/50,900-52,600 GHz za fiksne veze.
Ovdje možete preuzeti Nacrt plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 55,780-57,000 GHz za fiksne veze.

Ovdje možete preuzeti Konsultativni dokument povodom pripreme predloga planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 3800-4200 MHz, 27,500-29,500 GHz, 48,500-50,200/50,900-52,600 GHz i 55,780-57,000 GHz za fiksne veze.

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o sprovedenom postupku javnih konsultacija povodom pripreme predloga planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 3800-4200 MHz, 27,500-29,500 GHz, 48,500-50,200/50,900-52,600 GHz i 55,780-57,000 GHz za fiksne veze


26.09.2018.godine

Otvaranje procesa Javnih konsultacija o Predlogu Pravilnika o radioamaterskim komunikacijama

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je shodno uporednim iskustvima i praksi stečenoj u dosadašnjoj primjeni važećeg Pravilnika o radioamaterskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore" broj 23/14) prepoznao potrebu za unaprijeđenje istog u cilju daljeg razvoja radioamaterizma u našoj državi i na sjednici održanoj 25. 09.2018. godine, usvojio Predlogu Pravilnika o radioamaterskim komunikacijama.

Ovdje možete preuzeti tekst Predloga Pravilnika o radioamaterskim komunikacijama.

 

20.07.2018.godine

Otvaranje procesa Javnih konsultacija o nacrtu Testa tri kriterijuma za tržište usluga širokopojasnog pristupa internetu na nivou maloprodaje

Agencija je sprovela Test tri kriterijuma na tržištu određenom Odlukom o provjeri ispunjenosti Testa tri kriterijuma na relevantnom tržištu širokopojasnog pristupa internetu na nivou maloprodaje („Sl.list Crne Gore“, broj 6/18).

S tim u vezi, zainteresovane strane su pozvane da svoje komentare, mišljenja i sugestije na predlog ovog dokumenta dostave najkasnije do 31.08.2018. godine, u pisanoj formi ili putem email‒a Agencije (ekip@ekip.meisidora.tomasevic@ekip.me, mirjana.smolovic@ekip.me), nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst dokumenta.

Ovdje možete preuzeti Nacrt Tržišta usluga širokopojasnog pristupa internetu na nivou maloprodaje -Test tri kriterijuma-

17.07.2018.godine

Javni konsultativni proces povodom Nacrta pravilnika o vrsti, načinu dostavljanja i objavljivanja podataka o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi i povezanoj opremi koja može biti od interesa za zajedničko korišćenje.

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 03.07.2018. godine, usvojio Nacrt Pravilnika o vrsti, načinu dostavljanja i objavljivanja podataka o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi i povezanoj opremi koja može biti od interesa za zajedničko korišćenje.

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o vrsti, načinu dostavljanja i objavljivanja podataka o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi i povezanoj opremi koja može biti od interesa za zajedničko korišćenje

Ovdje možete preuzeti Uputstvo za korišćenje georeferencirane baze podataka

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o sprovedenom konsultativnom procesu povodom pripreme predloga Pravilnika o vrsti, načinu dostavljanja i objavljivanja podataka o elektronskoj komunikacionoj infrastrukturi i povezanoj opremi koja može biti od interesa za zajedničko korišćenje.

14.06.2018.godine

Javni konsultativni proces povodom Predloga pravilnika o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 31.05.2018. godine, usvojio Predlog pravilnika o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte.

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o sprovedenom konsultativnom procesu povodom pripreme predloga pravilnika o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte.

19.03.2018.godine

Otvaranje Javnog konsultativnog procesa povodom Nacrta pravilnika o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 15.03.2018. godine, usvojio Nacrt pravilnika o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte.

Ovdje možete preuzeti Nacrt pravilnika o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte

Ovdje možete preuzeti Konsultativni dokumenat povodom Nacrta pravilnika o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte

28.12.2017.godine

Otvaranje Javnog konsultativnog procesa povodom predloga planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 694-790 MHz, 1452-1492 MHz, 2300-2400 MHz, 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 26.12.2017. godine usvojio predloge planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 694-790 MHz, 1452-1492 MHz, 2300-2400 MHz, 3400-3600 MHz i 3600-3800 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme.

Ovdje možete preuzeti Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 694-790 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme.

Ovdje možete preuzeti Konsultativni dokument povodom pripreme Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 694-790 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme.

Ovdje možete preuzeti Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1452-1492 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme.

Ovdje možete preuzeti Konsultativni dokument povodom pripreme Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1452-1492 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme.

Ovdje možete preuzeti Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 2300-2400 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme.

Ovdje možete preuzeti Konsultativni dokument povodom pripreme Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 2300-2400 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme.

Ovdje možete preuzeti Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 3400-3600 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme.

Ovdje možete preuzeti Konsultativni dokument povodom pripreme Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 3400-3600 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme.

Ovdje možete preuzeti Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 3600-3800 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme.

Ovdje možete preuzeti Konsultativni dokument povodom pripreme Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 3600-3800 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme.

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o sprovedenom postupku javnih konsultacija povodom pripreme Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 694-790 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme.

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o sprovedenom postupku javnih konsultacija povodom pripreme Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1452-1492 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme.

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o sprovedenom postupku javnih konsultacija povodom pripreme Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 2300-2400 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme.

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o sprovedenom postupku javnih konsultacija povodom pripreme Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 3400-3600 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme.

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o sprovedenom postupku javnih konsultacija povodom pripreme Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 3600-3800 MHz za MFCN (TRA-ECS) sisteme.

28.12.2017.godine

Otvaranje Javnog konsultativnog procesa povodom Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 26.12.2017. godine usvojio Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme.

Ovdje možete preuzeti Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme.

Ovdje možete preuzeti Prilog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme.

Ovdje možete preuzeti Konsultativni dokument povodom pripreme Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme.

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o sprovedenom postupku javnih konsultacija povodom pripreme Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 174-230 MHz i 470-694 MHz za DTT i T-DAB sisteme.

27.12.2017.godine

Otvaranje Javnog konsultativnog procesa povodom Prijedloga Odluke o načinu informisanja o cijenama i uslovima pružanja javnih komunikacionih usluga

Shodno članu 11, 14 i 33 Zakona o elektronskim komunikacijama, Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na 79. vanrednoj sjednici Savjeta Agencije, održane dana 22.12.2017. godine, se saglasio u vezi teksta Prijedloga Odluke o načinu informisanja o cijenama i uslovima pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga i naložio da se sprovede postupak javnih konsultacija.

Dosadašnja primjena Odluke o načinu objave informacija o cijenama, načinu tarifiranja i opštim uslovima przžanja javnih elektronskih komunikacionih usluga ("Službeni list Crne Gore", broj 21/14), ukazala je na potrebu da se urede i način obavještavanja korisnika o promijenjenim uslovima utvrđenih pretplatničkim ugovorom.

Ovdje možete preuzeti Prijedlog Odluke o načinu informisanja o cijenama i uslovima pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga

Ovdje možete preuzeti Pregled komentara, sugestija i primjedbi na tekst predloga Odluke

20.11.2017.godine

Otvaranje procesa Javnih konsultacija o Nacrtu Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga

Planom rada Agencije za 2017. godinu su predviđene izmjene i dopune Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga, kao i donošenje Pravilnika o graničnim vrijednostima parametara za DVB-T2. Imajući u vidu prethodno navedeno, Agencija je pripremila  Nacrt Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga kojim će se u odnosu na predmetni pravilnik donijet 2014. godine implementirati potrebne izmjene i dopune vezano za kvalitet javnih elektronskih komunikacionih usluga, a uzimajući u obzir implementaciju digitalnih zemaljskih radio-difuznih sistema u Crnoj Gori za emitovanje televizijskih signala druge generacije (DVB-T2) takođe i odredbe vezane za regulaciju mjerenja graničnih vrijednosti DVB-T2 signala.

Ovdje možete preuzeti Nacrt Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga

Ovdje možete preuzeti Javni konsultativni proces povodom pripreme Nacrta Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga

Komentari, mišljenja i sugestije, povodom objavljenog konsultativnog dokumenta dostavljaju se elektronski putem e-mail-a ekip@ekip.me, i putem pošte na adresu Bulevar Džordža Vašingtona br. 56, 81000 Podgorica, sa naznakom "Za javne konsultacije: Nacrt Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga" sa rokovima kako stoji u dokumentu broj 0901-8423/2 od 20.  11. 2017. godine

26.07.2017.godine

Otvaranje procesa Javnih konsultacija o nacrtu Analiza tržišta u sektoru elektronskih komunikacija koja podliježu ex_ante regulaciji

Agencija je shodno članu 11 tačka 18 Zakona o elektronskim komunikacijama (,,Sl. list Crne Gore” broj 40/13, 56/13 i 2/17) , a u skladu sa Preporukom (2014/710/EC) o relevantnim tržištima u sektoru elektronskih komunikacija koja podliježu ex_ante regulaciji, pripremila Nacrt analize na određenom tržištu i to:

(III b) Veleprodajni centralni pristup koji se pruža na fiksnoj lokaciji za proizvode za masovno tržište

S tim u vezi, zainteresovane strane su pozvane da svoje komentare, mišljenja i sugestije na Nacrt gore navedene analize dostave najkasnije do 31.08.2017. godine, u pisanoj formi ili putem email-a Agencije ekip@ekip.me, nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst dokumenta.

 

11.07.2017.godine

Otvaranje procesa Javnih konsultacija o nacrtu Analiza tržišta u sektoru elektronskih komunikacija koja podliježu ex_ante regulaciji

Agencija je shodno članu 11 tačka 18 Zakona o elektronskim komunikacijama (,,Sl. list Crne Gore” broj 40/13, 56/13 i 2/17) , a u skladu sa Preporukom (2014/710/EC) o relevantnim tržištima u sektoru elektronskih komunikacija koja podliježu ex_ante regulaciji, pripremila Nacrte analiza na određenim tržištima i to:

S tim u vezi, zainteresovane strane su pozvane da svoje komentare, mišljenja i sugestije na Nacrt sledećih dokumenta (Veleprodajno tržište završavanja ( terminacije) poziva u sopstvenoj telefonskoj mreži koji se pružaju na fiksnoj lokaciji; Veleprodajno tržište završavanja ( terminacije) poziva u sopstvenoj mobilnoj telefonskoj mreži ; Veleprodajni visokokvalitetni pristup koji se pruža na fiksnoj lokaciji ) dostave najkasnije do 15.08.2017. godine, a za dokument Veleprodajni lokalni pristup koji se pruža na fiksnoj lokaciji najkasnije do 01.09.2017. godine, u pisanoj formi ili putem email-a Agencije (ekip@ekip.me,), nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst dokumenta

31.03.2017.godine

Otvaranje procesa Javnih konsultacija o nacrtu Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora

Savjet Agencije je na sjednici od 30.03.2017.godine donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija o nacrtu  Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora

Ovdje možete preuzeti Odluku o otvaranju drugog kruga javnih konsultacija

19.06.2017.godine

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o načinu vođenja račnovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora

Ovdje možete preuzeti Obrasce za regulatorno izvještavanje

Ovdje možete preuzeti Odgovore Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost na komentare koje je Pošta Crne Gore uputila na Nacrt Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška univerzalnog poštanskog operatora tokom drugog kruga javnih konsultacija

28.03.2017.godine

Otvaranje procesa Javnih konsultacija o nacrtu Pravilnika o bližim uslovima za izbor univerzalnog poštanskog operatora

Savjet Agencije je na sjednici od 28.03.2017.godine donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija o nacrtu Pravilnika o bližim uslovima za izbor univerzalnog poštanskog operatora.

Ovdje možete preuzeti Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija o nacrtu Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje univerzalne poštanske usluge

Ovdje možete preuzeti nacrt Pravilnika o bližim uslovima za obavljanje univerzalne poštanske usluge

08.02.2017.godine

Otvaranje procesa Javnih konsultacija o nacrtu Pravilnika o postupku i kriterijumima za izbor univerzalnog poštanskog operatora

Savjet Agencije je na sjednici od 07.02.2017.godine donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija o nacrtu Pravilnika o postupku i kriterijumima za izbor univerzalnog poštanskog operatora.

Ovdje možete preuzeti Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija

Ovdje možete preuzeti nacrt Pravilnika o postupku i kriterijumima za izbor univerzalnog poštanskog operatora

Ovdje možete preuzeti Odgovore na na komentare koje je Pošta Crne Gore uputila na Nacrt Pravilnika o postupku i kriterijumima za izbor univerzalnog poštanskog operatora

30.12.2016.godine

Otvaranje Javnog konsultativnog procesa povodom Nacrta Plana raspodjele radio-frekvencija

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 28.12.2016 godine usvojio Nacrt Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za PMR/PAMR sisteme

Ovdje možete preuzeti Nacrt Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 440-470 MHz za PMR/PAMR sisteme

Ovdje možete preuzeti Konsultativni dokument Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 440-470 za PMR/PAMR sisteme

28.12.2016.godine

Otvaranje Javnog konsultativnog procesa povodom Nacrta izmjena i dopuna plana numeracije

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj dana 28. 12. 2016. godine usvojio Nacrt Izmjene i dopune Plana numeracije i istovremeno donio odluku o pokretanju postupka javnih konsultacija sa zainteresovanim subjektima.
Na osnovu člana 11 stav 1 tačka 2 i člana 129 stav 6 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl. list CG, br.40/13) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost donosi plan numeracije i kontroliše njegovu primjenu.

Na osnovu člana 14 stav 1 tačka 3 i člana Savjet Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost donosi plan numeracije.
Prema članu 129 stav 4 izmjena i dopuna plana numeracije može se vršiti radi izvršavanja obaveza koje proizilaze iz međunarodnih ugovora i sporazuma i obezbjeđenja uslova za uvođenje novih javnih elektronskih komunikacionih usluga, na osnovu procjene efekata predloženih izmjena ili dopuna, a naročito u odnosu na troškove koje prilikom prilagođavanja mogu imati operatori ili korisnici usluga.

Komentari, mišljenja i sugestije, povodom objavljenog konsultativnog dokumenta dostavljaju se:

 • Putem mail-a: pavle.mijuskovic@ekip.me
 • Putem fax-a broj: 020 406 702
 • Putem pošte na adresu: Bulevar Džordža Vašingtona br. 56 81000 Podgorica

sa naznakom: Za javni konsultativni proces Izmjena i dopuna Plana numeracije

Ovdje možete preuzeti Nacrt Izmjene i dopune Plana numeracije

Ovdje možete preuzeti Konsultativni dokument u vezi Nacrta Izmjene i dopune Plana numeracije

Odje možete preuzeti Primjedbe operatora na Izmjene i dopune Plana numeracije

Ovdje možete preuzeti Izmjene i dopune Plana numeracije

02.12.2016.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija povodom Odluke o relevantnim tržištima koja su podložna prethodnoj regulaciji

Savjet Agencije za elektonske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici od 01.12.2016.godine donio Nacrt Odluke o otvaranju procesa javnih konsultacija povodom Odluke o relevantnim tržištima koja su podložna prethodnoj regulaciji.

S tim u vezi, a u skladu sa članom 33. stav 4 ZEK-a (Sl.List Crne Gore broj: 40/13) i Uputstvom o vođenju otvorenog konsultativnog procesa u sektoru elektronskih komunikacija (broj 0901-4834/1 od 03.10.2013.godine), Agencija otvara proces javnih konsultacija na Nacrt Odluke i poziva sve zainteresovane da dostave komentare, sugestije i primjedbe, najkasnije do 16.12.2016.godine, u pisanoj formi na adresu Bulevar Džordža Vašingtona 56 ili u elektronskoj formi na e-mail adrese: ekip@ekip.me i isidora.tomasevic@ekip.me.

Ovdje možete preuzeti Nacrt Odluke o relevantnim tržištima usluga

28.12.2016.godine

Savjet Agencije je na osnovu člana 11, tačka 18, člana 14,stav 1 tačka 6 i članova 64, stav 2, 65 stav 2 i 66, stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama (ʹʹSlužbeni list Crne Goreʹʹ, broj 40/201 ,po pribavljenom mišljenju Uprave za zaštitu konkurencije broj 01-334/2-16 , na sjednici od 28.12.2016.godine, a nakon sprovedenog konsultativnog procesa donio Odluku o relevantnim tržištima usluga.

 Ovdje možete preuzeti Odluku o relevatnim tržištima

Pregled komentara, sugestija i primjedbi na tekst Predloga Odluke o relevantnim tržištima usluga i relevantnom geografskom tržištu koji je bio predmet javnih konsultacija u periodu 02.02.2016godine.do 16.12.2016.godine.

Ovdje možete preuzeti Odgovore na  komentare Crnogorskog Telekoma i Telenor-a na predlog odluke o relevantnim tržištima

Ovdje možete preuzeti Mišljenje Uprave za zaštitu konkurencije na Nacrt Odluke o relevantnim tržištima

 

17.11.2016.godine

Otvaranje javnog konsultativnog procesa povodom pripreme Nacrta Predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra

Planom rada Agencije za 2016. godinu, kao jedna od najznačajnijih aktivnosti u oblasti upravljanja radio-frekvencijakim spektrom u ovoj godini, pored uspješno završene aukcije spektra, planirana je implementacija odluka donešenih od strane Svjetske konferencije o radiokomunikacijama održane krajem 2015. godine (WRC-15), kroz njihovu transpoziciju u Plan namjene radio-frekvencijskog spektra u Crnoj Gori.

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na 71. vanrednoj sjednici održanoj dana 17. 11. 2016. godine usvojio Nacrt Predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra i istovremeno donio odluku o pokretanju postupka javnih konsultacija sa zainteresovanim subjektima.

Shodno konsultativnom dokumentu, zainteresovani subjekti svoje komentare, mišljenja i sugestije mogu dostaviti u narednih 21 dan, zaključno sa 08. 12. 2016. godine.

Nacrt Predloga Plana namjene, prispjeli komentari, mišljenja i sugestije na predmetni dokument, koji prispiju u za to predviđenom roku, kao i odgovori i stavovi Agencije na prispjele komentare, mišljenja i sugestije od zainteresovanih subjekata, će se arhivirati i učiniti dostupnim objavljivanjem na web sajtu Agencije.

Nakon završetka javnih konsultacija, Savjet Agencije će usvojiti konačnu verziju Predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra, koji će, shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama biti dostavljen Vladi Crne Gore radi njegovog donošenja.

23.12.2016.godine

Agencija je, shodno Dokumentu o vođenju javnog konsultativnog procesa povodom pripreme Nacrta predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra (akt broj 0505-6799/1 od 17. 11. 2016. godine), dana 17. 11. 2013. godine pokrenula javni konsultativni proces povodom pripreme Nacrta predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra. Javni poziv za dostavljanje komentara, mišljenja i sugestija objavljen je na web sajtu Agencije na adresi www.ekip.me. Po javnom pozivu za dostavljanje komentara, mišljenja i sugestija u vezi sa ovim dokumentom svoje stavove su dostavili sljedeći subjekti:

 • Ministarstvo ekonomije – bez primjedbi i sugestija,
 • Ministarstvo unutrašnjih poslova – bez primjedbi i sugestija,
 • Agencija za elektronske medije – šest pojedinačnih sugestija,

 • "Crnogorski Telekom" A.D. Podgorica - bez primjedbi i sugestija,

 • "Telenor" D.O.O. Podgorica - bez primjedbi i sugestija

 • Agencija za civilno vazduhoplovstvo - bez primjedbi i sugestija.

Stavovi Agencije na pojedinačne sugestije su dati u Izvještaju o sprovedenom javnom konsultativnom procesu povodom pripreme Nacrta predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra. Nakon razmatranja i usvajanja izvještaja Savjet Agencije je usvoji Predlog Plana namjene radio-frekvencijskog spektra koji će biti, shodno Zakonu o elektronskim komunikacijama, upućen u dalju proceduru i usvajanje od strane Vlade Crne Gore

29.07.2016.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija o nacrtu Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška obavljanja univerzalne poštanske usluge

Savjet Agencije je na sjednici od 28.07.2016.godine donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija o nacrtu Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška obavljanja univerzalne poštanske usluge.

Ovdje možete preuzeti Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija.

Ovdje možete preuzeti nacrt Pravilnika o načinu vođenja računovodstva i obračuna neto troška obavljanja univerzalne poštanske usluge.

 

01.07.2016.godine

Otvaranja konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za PMR/PAMR sisteme

Planom raspodjele radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za PMR/PAMR sisteme utvrđuje se raspodjela njegovih podopsega namijenjenih PMR/PAMR sistemima u kopnenoj mobilnoj službi, podjela opsega na radio-frekvencijske kanale, bliži uslovi, način korišćenja, kao i način dodjele radio-frekvencija za PMR/PAMR sisteme, saglasno Planu namjene radio-frekvencijskog spektra.

Ovdje možete preuzeti Konsultativni dokument

Ovdje možete preuzeti Nacrt plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 146-174 MHz za PMR/PAMR sisteme

02.06.2016.godine

Otvaranja konsultativnog procesa u vezi obračuna ponderisanog troška kapitala za 2015. godinu

Saglasno usvojenoj Metodologiji obračuna ponderisanog troška kapitala, Agencija pokreće javni konsultativni postupak povodom predloga obračuna ponderisanog troška kapitala za 2015.godinu i poziva sve zainteresovane da daju svoje komentare mišljenje i sugestije putem e mail-a na adresu ekip @ekip.me i putem pošte na adresu Bulevar Džordža Vašingtona bb, kula C, 81 000 Podgorica, najkasnije do 20.juna 2016.godine

Ovdje možete preuzeti Konsultativni dokument

27.06.2016.godine

Ovdje možete preuzeti Odluku o vrijednosti ponderisanog troška kapitala za 2015. godinu

11.02.2016.godine

Otvaranje konsultativnog procesa o Informativnom dokumentu

U želji da postupak javnog nadmetanja za dodjelu odobrenja za korišćenje raspoloživih radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža pripremi i sprovede na objektivan, transparentan, nediskriminatoran i proporcionalan način, Agencija je sačinila Informativni dokument o postupku dodjele radio-frekvencija iz predmetnih opsega za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža (u daljem tekstu: Informativni dokument), u kom je prezentovana strategija dodjele radio-frekvencija, kao i pravila i procedure predstojećeg postupka javnog nadmetanja.

Komentari, mišljenja i sugestije, povodom pripremljenog Informativnog dokumenta mogu se  dostaviti putem

 • e-maila: aukcija2015@ekip.me;

 • faxa: 020 406 702;

 • pošte: Bulevar Džordža Vašingtona br. 56, 81000 Podgorica

zaključno sa 11.03.2016. godine

Ovdje možete preuzeti Informativni dokument o postupku dodjele radio-frekvencija iz opsega 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2 GHz i 2,6 GHz za realizaciju javnih mobilnih elektronskih komunikacionih mreža

Ovdje možete preuzeti Dokument o vođenju javnih konsultacija

30.12.2015.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz, 7725-8275 MHz i 8275-8500 MHz za fiksne veze

U cilju definisanja  regulatornog i tehničkog okvira za realizaciju fiksnih veza u opsezima 7425-7725 MHz, 7725-8275 MHz i 8275-8500 MHz, Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 29.12.2015. godine donio odluku o pokretanju otvorenog konsultativnog procesa povodom pripreme plana raspodjele radio-frekvencija za predmetni opseg. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije u narednih 30 dana.

Ovdje možete preuzeti Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz za fiksne veze

Ovdje možete preuzeti Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 7725-8275  MHz za fiksne veze

Ovdje možete preuzeti Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 8275-8500  MHz za fiksne veze

Ovdje možete preuzeti konsultativni dokument u vezi Predloga planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 7425-7725 MHz, 7725-8275 MHz i 8275-8500 MHz za fiksne veze

18.12.2015.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz, 6425-7125 MHz i 7125-7425 MHz za fiksne veze

U cilju definisanja  regulatornog i tehničkog okvira za realizaciju fiksnih veza u opsezima 5925-6425 MHz, 6425-7125 MHz i 7125-7425 MHz, Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 17.12.2015. godine donio odluku o pokretanju otvorenog konsultativnog procesa povodom pripreme plana raspodjele radio-frekvencija za predmetni opseg. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije u narednih 15 dana.

Ovdje možete preuzeti Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz za fiksne veze

Ovdje možete preuzeti Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 6425-7125 MHz za fiksne veze

Ovdje možete preuzeti Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 7125-7425 MHz za fiksne veze

Ovdje možete preuzeti konsultativni dokument u vezi Predloga planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 5925-6425 MHz, 6425-7125 MHz i 7125-7425 MHz za fiksne veze

14.12.2015.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz, 24,500-26,500 GHz i 37,000-39,500 GHz za fiksne veze

U cilju definisanja  regulatornog i tehničkog okvira za realizaciju fiksnih veza velikog, srednjeg i malog kapaciteta u opsezima 22,000-23,600 GHz, 24,500-26,500 GHz i 37,000-39,500 GHz za fiksne veze, Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 10.12.2015. godine donio odluku o pokretanju otvorenog konsultativnog procesa povodom pripreme plana raspodjele radio-frekvencija za predmetni opseg. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije u narednih 15 dana.

Ovdje možete preuzeti Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz za fiksne veze

Ovdje možete preuzeti Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 24,500-26,500 GHz za fiksne veze

Ovdje možete preuzeti Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 37,000-39,500 GHz za fiksne veze

Ovdje možete preuzeti konsultativni dokument u vezi Predloga planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 22,000-23,600 GHz, 24,500-26,500 GHz i 37,000-39,500 GHz za fiksne veze

02.12.2015.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 10,700-11,700 GHz, 14,500-15,350 GHz i 17,700-19,700 GHz za fiksne veze

U cilju definisanja  regulatornog i tehničkog okvira za realizaciju fiksnih veza velikog, srednjeg i malog kapaciteta u opsezima 10,700-11,700 GHz, 14,500-15,350 GHz i 17,700-19,700 GHz za fiksne veze, Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 01.12.2015. godine donio odluku o pokretanju otvorenog konsultativnog procesa povodom pripreme plana raspodjele radio-frekvencija za predmetni opseg. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije u narednih 15 dana.

Ovdje možete preuzeti Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 10,700-11,700 GHz za fiksne veze

Ovdje možete preuzeti Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 14,500-15,350 GHz za fiksne veze

Ovdje možete preuzeti Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 17,700-19,700 GHz za fiksne veze

Ovdje možete preuzeti konsultativni dokument u vezi Predloga planova raspodjele radio-frekvencija iz opsega 10,700-11,700 GHz, 14,500-15,350 GHz i 17,700-19,700 GHz za fiksne veze

 

10.11.2015.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za fiksne veze

U cilju definisanja  regulatornog i tehničkog okvira za realizaciju fiksnih veza velikog, srednjeg i malog kapaciteta u opsegu 12,750-13,250 GHz za fiksne veze, Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 10. 11. 2015. godine donio odluku o pokretanju otvorenog konsultativnog procesa povodom pripreme plana raspodjele radio-frekvencija za predmtni opseg. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije u narednih 15 dana.

Ovdje možete preuzeti Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za fiksne veze

Ovdje možete preuzeti Konsultativni dokument u vezi Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 12,750-13,250 GHz za fiksne veze

31.07.2015.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi sa nacrtom Pravilnika Pravilnika o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost otvara se proces javnih konsultacija u vezi sa nacrtom Pravilnika o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme. Zainteresovane strane komentare, mišljenja i sugestije Agenciji mogu dostaviti do 04.09.2015. godine na e-mail adresu: vitomir.draga@ekip.me i putem pošte na adresu: Bulevar Džordža Vašingtona br. 56 Podgorica, nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst Pravilnika o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme.

Ovdje možete preuzeti Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme.
Ovdje možete preuzeti nacrt Pravilnika o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme.
Ovdje možete preuzeti Obrazloženje nacrta Pravilnika o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme.

Savjet Agencije je na sjednici, od 06.10.2015. godine, usvojio Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, br. 0402 - 5913/1.

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o uslovima za planiranje, izgradnju, održavanje i korišćenje elektronskih komunikacionih mreža, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme
Ovdje možete preuzeti Odgovore Agencije na pristigle primjedbe
Ovdje možete preuzeti primjedbe Crnogorskog Telekoma
Ovdje možete preuzeti primjedbe Telenora

23.07.2015.godine

Agencija je sprovela javni konsultativni postupak u periodu od  05.05.2015 - 05.06.2015. godine povodom Nacrta dokumenata o sprovedenom Testu tri kriterijuma

Agencija je sprovela javni konsultativni postupak u periodu od 05.05.2015 - 05.06.2015. godine povodom Nacrta dokumenata o sprovedenom Testu tri kriterijuma na tržištima određenim Odlukom o pokretanju drugog kruga analiza relevantnih tržišta usluga koja su predmet provjere ispunjenosti Testa tri kriterijuma ("Sl. list Crne Gore", br. 09/15 od 05.03.2015)

U slučaju Veleprodajnog tržišta prenosa i emisije radio difuznih signala Agencija je sprovedenim Testom tri kriterijuma dokazala da nijesu kumulativno ispunjeni uslovi iz Testa tri kriterijuma, te da tržište nije podložno ex ante regulaciji.
U slučaju ostalih tržišta   Agencija je dokazala  da su istovremeno zadovoljeni uslovi iz Testa tri kriterijuma,  odnosno da su relevantna tržišta podložna ex ante regulaciji, nakon čega je pristupila sprovođenju postupka analize na četiri relevantna tržišta. S tim u vezi, Agencija otvara   javni konsultativni postupak povodom sljedećih nacrta analiza:

kao i sljedećih nacrta Rješenja:

Agencija poziva zainteresovane strane da svoje komentare, mišljenja i sugestije na nacrte gore navedenih dokumenata  dostave najkasnije do 01.09.2015. godine, u pisanoj formi ili putem email-a Agencije ekip@ekip.me , nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačni  tekstovi dokumenata24.06.2015.godine

Otvaranje javnog konsultativnog postupka povodom Nacrta Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera zaštite i integriteta elektronskih komunikacionih mreža i usluga

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je pripremila Nacrt Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera zaštite sigurnosti i integriteta elektronskih komunikacionih mreža i usluga. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije najkasnije do 07.07.2015.godine.

Ovdje možete preuzeti Nacrt Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera i zaštite i integriteta elektronskih komunikacionih mreža i usluga

Savjet Agencije je na sjednici od 23.07.2015. godine usvojio Pravilnik o načinu i rokovima za sprovođenje mjera zaštite sigurnosti i integriteta elektronskih komunikacionih mreža i usluga, br. 0402 - 4628/1.

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o načinu i rokovima za sprovođenje mjera zaštite sigurnosti i integriteta elektronskih komunikacionih mreža i usluga
Ovdje možete preuzeti Odgovore Agencije na pristigle primjedbe
Ovdje možete preuzeti primjedbe Crnogorskog Telekoma
Ovdje možete preuzeti primjedbe Telenora
Ovdje možete preuzeti primjedbe Mtela

02.06.2015.godine

Otvaranje javnog konsultativnog postupka povodom predloga obračuna ponderisanog troška kapitala za 2014. godinu

Saglasno usvojenoj Metodologiji obračuna ponderisanog troška kapitala, Agencija pokreće javni konsultativni postupak povodom predloga obračuna ponderisanog troška kapitala za 2014.godinu i poziva sve zainteresovane da daju svoje komentare mišljenje i sugestije putem e mail-a na adresu ekip @ekip.me i putem pošte na adresu Bulevar Džordža Vašingtona bb, kula C, 81 000 Podgorica, najkasnije do 20.juna 2015.godine.

Ovdje možete preuzeti Konsultativni dokument

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je dana 30.06.2015. godine , nakon obavljenog konsultativnog postupka, usvojio Odluku o vrijednosti ponderisanog troška kapitala za 2014. godinu.

05.05.2015.godine

Otvaranje javnog konsultativnog procesa vezano za Odlucu o pokretanju drugog kruga analiza relevantnih tržišta usluga koja su predmeta provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma

Agencija je sprovela test tri kriterijuma shodno Odluci o pokretanju drugog kruga  analiza relevantnih tržišta usluga koja su predmet provjere ispunjenosti Testa tri kriterijuma (Sl.list Crne Gore, broj: 9/15) na sljedećim relevantnim tržištima:

S tim u vezi Agencija pokreće javni konsultativni postupak i poziva sve zainteresovane strane da dostave u roku od mjesec dana, odnosno najkasnije do 05.06.2015 godine, svoje sugestije, primjedbe i komentare na nacrte dokumenata u pisanoj formi na adresu Bulevar Džordža Vašingtona bb, kula C. ili  putem email-a Agencije ekip@ekip.me , nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačni tekstovi dokumenata

Agencija je nakon prijema primjedbi, komentara i sugestija u javnom konsultativnom postupku pripremila Pregled odgovora na iste:

U slučaju Veleprodajnog  tržišta prenosa i emisije radio difuznih signala Agencija je sprovedenim Testom tri kriterijuma dokazala da nijesu kumulativno ispunjeni uslovi iz Testa tri kriterijuma, te da tržište nije podložno ex ante regulaciji.

U slučaju ostalih tržišta (Maloprodajno tržište javno dostupnih usluga međunarodnih poziva za pravna i fizička lica koji se pružaju na fiksnoj lokaciji, Maloprodajno tržište javno dostupnih usluga međunarodnih poziva za pravna i fizička lica koji se pružaju na fiksnoj lokaciji, Veleprodajno tržište trunk segmenata iznajmljenih linija i  Veleprodajno tržište pristupa i započinjanja (originacije) poziva iz javnih mobilnih telefonskih mreža) Agencija je dokazala  da su istovremeno zadovoljeni uslovi iz Testa tri kriterijuma, te zaključuje da su  ista podložna ex-ante regulaciji, čime su stvoreni preduslovi za sporvođenje postupka analize relevantnih tržišta u cilju utvrđivanja operatora sa značajnom tržišnom snagom i propisivanja adekvatnih regulatornih obaveza

21.10.2015.godine


Savjet Agencije je na sjednici od 20.10.2015. godine usvojio konačne tekstove Analiza relevantnih tržišta i Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom, po pribavljenom mišljenju Agencije za zaštitu konkurencije i nakon uvažavanja osnovanih primjedbi i sugestija operatora u javnom konsultativnom postupku koji je održan u periodu 23.07. -01.09. 2015. godine.
Agencija je dokazala da su istovremeno zadovoljeni uslovi iz Testa tri kriterijuma i pristupila sprovođenju postupka analize na relevantnim tržištima u skladu sa Odlukom o pokretanju drugog kruga analiza relevantnih tržišta usluga koja su predmet provjere ispunjenosti Testa tri kriterijuma ("Sl. list Crne Gore", br. 09/15 od 05.03.2015).


Ovdje možete preuzeti konačne tekstove analiza:

Ovdje možete preuzeti konačna Rješenja:

Ovdje možete preuzeti Preglede odgovora na komentare operatora po tržištima:

Ovdje možete preuzeti Mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije

09.03.215.godine

Otvaranje javnog konsultativnog procesa vezano za Nacrt Odluke o dinamici snižavanja cijena rominga

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 21.01.2015.godine usvojio Nacrt Odluke kojom se operatorima javnih mobilnih komunikacionih mreža koji pružaju usluge javne mobilne komunikacione usluge na teritoriji Crne Gore utvrđuje dinаmikа snižаvаnjа cijenа romingа nа način kako to stoji u izreci Nacrta Odluke.
Nacrt Odluke je od 22.01.2015.godine bio predmet javnog konsultativnog postupka i poslat na izjašnjenje operatorima javnih mobilnih komunikacionih mreža koji pružaju usluge javne mobilne komunikacione usluge na teritoriji Crne Gore, shodno članu 33 Zakona o elektronskim komunikacijama, nakon čega su u za to ostavljenom roku (do 09.02.2015.godine) pristigli komentari i predlozi operatora i to:

Ovdje možete preuzeti Nacrt Odluke o dinamici snižavanja cijena rominga

Ovdje možete preuzeti pregled odgovara Agencije na komentare,primjedbe i sugestije operatora

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici održanoj 10.03.2015. godine usvojio Odluku o dinamici snižavanja cijena rominga

25.12.2014.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za TRA-ESC sisteme

U cilju definisanja regulatornog i tehničkog okvira za implementaciju TRA-ECS javnih elektronskih komunikacionih mreža, uključujući i IMT sisteme, u opsegu 2500-2690 MHz Savjet Agencije je na sjednici održanoj dana 25. 12. 2014. godine donio odluku o pokretanju otvorenog konsultativnog procesa povodom pripreme plana raspodjele radio-frekvencija za predemtni opseg. Svi zainteresovani subjekti mogu dostaviti svoje komentare, mišljenja i sugestije u narednih 30 dana.

Ovdje možete preuzeti Predlog plana raspodjele radio-rekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za TRA-ESC sisteme

Ovdje možete preuzeti konsultativni dokument u vezi Predloga plana raspodjele radio-rekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za TRA-ECS sisteme

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o sprovedenom konsultativnom procesu povodom pripreme Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 2500-2690 MHz za TRA-ECS sisteme

17.12.2014.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme izrade Predloga pravilnika o načinu prijavljivanja radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje

Savjet Agencije je na sjednici od 16.12.2014.godine usvojio Predlog pravilnika o načinu prijavljivanja korišćenja radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje

Ovdje možete preuzeti Predlog pravilnika o načinu prijavljivanja korišćenja radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje
Ovdje možete preuzeti konsultativni dokument u vezi Predloga pravilnika o načinu prijavljivanja korišćenja radio-frekvencija koje se mogu koristiti bez odobrenja, a čije se korišćenje obavezno prijavljuje.

05.12.2014.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme Predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1900-1920 MHz, 1920-1980/2110-2170 MHz i 2010-2025 MHz za TRA-ESC sisteme

Savjet Agencije je na sjednici od 04.12.2014.godine usvojio Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1900-1920 MHz, 1920-1980/2110-2170 MHz i 2010-2025 MHz za TRA-ESC sisteme

Ovdje možete preuzeti Predlog plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1900-1920 MHz, 1920-1980/2110-2170 MHz i 2010-2025 MHz za TRA-ESC sisteme

Ovdje možete preuzeti konsultativni dokument u vezi Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1900-1920 MHz, 1920-1980/2110-2170 MHz i 2010-2025 MHz za TRA-ESC sisteme

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o sprovedenom konsultativnom procesu

24.11.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte.

Savjet Agencije je na sjednici od 20.11.2014.godine donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte.

Ovdje možete preuzeti Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija.
Ovdje možete preuzeti nacrt Pravilnika o uslovima i načinu sprečavanja i suzbijanja zloupotreba i prevara u pružanju usluga elektronske pošte.

24.11.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera zaštite sigurnosti i integriteta elektronskih komunikacionih mreža i usluga

Savjet Agencije je na sjednici od 20.11.2014.godine donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi nacrta  Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera zaštite sigurnosti i integriteta elektronskih komunikacionih mreža i usluga ,  a na Sjednici od 25.11. 2014.godine, Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi nacrta.

Ovdje možete preuzeti Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija.
Ovdje možete preuzeti nacrt Pravilnika o načinu i rokovima za sprovođenje mjera zaštite sigurnosti i integriteta elektronskih komunikacionih mreža i usluga.

13.11.2014.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1710-1785/1805-1880 MHz za GSM/DCS1800 i TRA-ECS sisteme

Savjet Agencije je na današnjoj sjednici usvojio Predlog plana raspodjele RF iz opsega 1800 MHz za GSM/DCS1800 i TRA-ECS sisteme, kao i odgovarajući konsultativni dokument.

Ovdje možete preuzeti Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1710-1785/1805-1880 MHz za GSM/DCS1800 i TRA-ECS sisteme

Ovdje možete preuzeti konsultativni dokument u vezi Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 1710-1785/1805-1880 MHz za GSM/DCS1800 i TRA-ECS sisteme

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o sprovedenom konsultativnom procesu

13.11.2014.godine

Otvaranje konsultativnog procesa povodom pripreme predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 880-915/925-960 MHz za GSM i TRA-ECS sisteme

Savjet Agencije je na današnjoj sjednici usvojio Predlog plana raspodjele RF iz opsega 900 MHz za GSM i TRA-ECS sisteme, kao i odgovarajući konsultativni dokument.

Ovdje možete preuzeti Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 880-915/925-960 MHz za GSM i TRA-ESC sisteme

Ovdje možete preuzeti konsultativni dokument u vezi Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 880-915/925-960 MHz za GSM i TRA-ESC sisteme

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o sprovedenom konsultativnom procesu

15.10.2014.godine

Otvaranje javnog konsultativnog procesa povodom pripreme predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz ospega 410-430 MHz za PMR/PAMR sisteme

Savjet Agencije na sjednici od 14.10.2014.godine donio Oduku o otvaranju javnog konsultativnog procesa povodom pripreme predloga plana raspodjele radio-frekvencija iz ospega 410-430 za PMR/PAMR sisteme

Ovdje možete preuzeti Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 410-430 MHz za PMR/PAMR sisteme

Ovdje možete preuzeti konsultativni dokument u vezi Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 410-430 MHz za PMR/PAMR sisteme

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o sprovedenom konsultativnom procesu

31.07.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi sa nacrtom Pravilnika o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost otvara se proces javnih konsultacija u vezi sa nacrtom Pravilnika o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima. Zainteresovane strane komentare, mišljenja i sugestije Agenciji mogu dostaviti do 30.09.2014. godine na e-mail adresu: vitomir.dragas@ekip.me i putem pošte na adresu: Bulevar Džordža Vašingtona br. 56 Podgorica, nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst Pravilnika o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima.

Ovdje možete preuzeti Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima.

Ovdje možete preuzeti nacrt Pravilnika o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima.

Ovdje možete preuzeti Obrazloženje nacrta Pravilnika o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima.

 

Savjet Agencije je na sjednici od 23.07.2015. godine usvojio Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima, br. 0402 - 4627/1


Ovdje možete preuzeti Pravilnik o tehničkim i drugim uslovima za projektovanje, izgradnju i korišćenje elektronske komunikacione mreže, elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme u objektima


Ovdje možete preuzeti Odgovore Agencije na pristigle primjedbe


Ovdje možete preuzeti primjedbe Crnogorskog Telekoma

31.07.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme

Savjet Agencije na sjednici od 31.07.2014.godine donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme, broj:0901-4518/1

Ovdje možete preuzeti nacrt Pravilnika o zajedničkom korišćenju elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme

Ovdje možete preuzeti obrazloženje Pravilnika

Ovdje možete preuzeti Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija

30.07.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa i uslovima za određivanje operatora Univerzanog servsa

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost otvara proces javnih konsultacija u vezi sa nacrtom Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa i uslovima za određivanje operatora Univerzalnog servisa. Zainteresovane strane komentare, mišljenja i sugestije na tekst nacrta Pravilnika Agenciji mogu dostaviti putem pošte na adresu: Bulevar Džordža Vašingotna br.56 Podgorica, na e-mail ekip@ekip.me ili putem faxa na broj 020406702 do 05.09.2014.godine, nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst Pravilnika o sprovođenju javnog konkursa i uslovima za određivanje operatora Univerzalnog servisa

Ovdje možete preuzeti Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija

Ovdje možete preuzeti Nacrt pravilnika o sprovođenju javnog konkursa i uslovima određivanja operatora Univerzalnog servisa

17.06.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga

Na osnovu članova 11, 14, i 55 Zakona o elektronskim komunikacijama (’’Sl. list CG’’, br.40/13) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost donosi Pravilnik o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga.
Prema članu 33 stav 1 Zakona, Agencija sprovodi javne konsultacije u pripremi akata koji mogu imati značajan uticaj na tržište elektronskih komunikacija, omogućavajući svim zainteresovanim stranama da daju primjedbe i komentare.
Savjet Agencije je na sjednici održanoj 13.06.2014. godine usvojio nacrt Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga i donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija broj: 0901-3591/1.
Obavještavamo vas da se nacrt Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga nalazi na internet strani Agencije (www.ekip.me) i da primjedbe, predloge i sugestije na nacrt ovog Pravilnika možete dostaviti do 02.07.2014. godine. Primjedbe, predloge i sugestije možete dostaviti na e-mail pavle.mijuskovic@ekip.me, putem faxa na broj: 020 406 702 ili putem pošte na adresu: Bulevar Džordža Vašingtona br.56 -Podgorica, sa naznakom za javne konsultacije povodom izrade Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga.

Ovdje možete preuzeti Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga

17.06.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi predloga Pravilnika o načinu procjene pristupačnosti cijena usluga i posebnih paketa Univerzalnog servisa za socijalno ugoržena lica, lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Zainteresovane strane komentare, mišljenja i sugestije Agenciji mogu dostaviti do 01.07.2014. godine, u pisanoj formi (dopisom) ili putem email-a Agencije ekip@ekip.me, nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst pravilnika

Ovdje možete preuzeti Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o načinu procjene pristupačnosti cijena usluga i posebnih paketa Univerzalnog servisa za socijalno ugrožena lica, lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Ovdje možete preuzeti Obrazloženje Pravilnika

 

14.05.2014.godine

Otvaranje javnog konsultativog postupka povodom nacrta dokumenta:"Obračun ponderisanog troška kapitala za 2013. godinu"

Saglasno usvojenoj Metodologiji obračuna ponderisanog troška kapitala, Agencija pokreće javni konsultativni postupak povodom predloga obračuna ponderisanog troška kapitala za 2013.godinu i poziva sve zainteresovane da daju svoje komentare mišljenje i sugestije putem e mail-a na adresu ekip @ekip.me i putem pošte na adresu Bulevar Džordža Vašingtona bb, kula C, 81 000 Podgorica, najkasnije do 4.juna 2014.godine

Ovdje možete preuzeti Konsultativni dokument

 

13.06.2014.godine

Agencija je dana 14.05.2014.godine pokrenula javni konsultativni postupak povodom nacrta dokumenta: "Obračun ponderisanog troška kapitala za 2013.godinu" i pozvala sve zainteresovane da daju svoje komentare, mišljenje i sugestije, najkasnije do 04.06.2014.godine. Agencija je, po prijemu komentara, mišljenja i sugestija zainteresovanih operatora, pripremila Pregled odgovora na iste i utvrdila vrijednost ponderisanog troška kapitala za 2013.godinu.

Ovdje možete preuzeti Odluku o vrijednosti ponderisanog troška kapitala za 2013. godinu.
Ovdje možeta preuzeti Obračun ponderisanog troška kapitala za 2013. godinu.
Ovdje možete preuzeti Komentare Crnogorskog Telekom-a na obračun WACC-a za 2013.godinu.
Ovdje možete preuzeti Komentare Telenor-a na obračun WACC-a za 2013.godinu.
Ovdje možete preuzeti Komentare Mtel-a na obračun WACC-a za 2013.godinu
Ovdje možete preuzeti Pregled odgovora Agencije na pitanja, komentare, mišljenja i sugestije operatora u javnim konsultacijama.

 

01.04.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o načinu dostavljanja i objavljivanja podataka o vrsti, raspoloživosti i geografskoj lokaciji elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme koja može biti od interesa za zajedničko korišćenje

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o načinu dostavljanja i objavljivanja podataka o vrsti, raspoloživosti i geografskoj lokaciji elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme koja može biti od interesa za zajedničko korišćenje.

Savjet Agencije je na sjednici od 01.04.2014.godine donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o načinu dostavljanja i objavljivanja podataka o vrsti, raspoloživosti i geografskoj lokaciji elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme koja može biti od interesa za zajedničko korišćenje, broj:0901- 1986/1

Ovdje možete preuzeti Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija

Ovdje možete preuzeti nacrt Pravilnika o načinu dostavljanja i objavljivanja podataka o vrsti, raspoloživosti i geografskoj lokaciji elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme koja može biti od interesa za zajedničko korišćenje.

Ovdje možete preuzeti komentare Crnogorskog Telekoma i odgovore Agencije povodom javnih konsultacija u postupku donošenja Pravilnika o načinu dostavljanja i objavljivanja podataka o vrsti, raspoloživosti i geografskoj lokaciji elektronske komunikacione infrastrukture i povezane opreme koja može biti od interesa za zajedničko korišćenje.

28.03.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi konsultativnog procesa povodom pripreme nacrta Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 790-862 MHz za TRA-ESC sisteme

Na sjednici održanoj dana 20. 03. 2014. godine Savjet Agencije je razmatrao i usvojio Nacrt Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 790-862 MHz za TRA-ECS sisteme. Članom 98 Zakona o elektronskim komunikacijama je propisano da se planom raspodjele radio-frekvencija iz određenog opsega utvrđuje podjela opsega na radio-frekvencijske kanale, bliži uslovi, način korišćenja i način dodjele radiofrekvencija jednoj ili više određenih radiokomunikacionih službi, saglasno Planu namjene radio-frekvencijskog spektra.Planove raspodjele radio-frekvencija donosi Agencija, vodeći računa o potrebama i zahtjevima korisnika, po sprovedenom postupku javnih konsultacija. Javne konsultacije povodom Nacrta Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 790-862 MHz za TRA-ECS sisteme se sprovode u skladu sa Uputstvom o vođenju otvorenog konsultativnog procesa u sektoru elektronskih komunikacija, usvojenim od strane Savjeta Agencije, broj 0901-4834/1 od 03. 10. 2013. godine

Ovdje možete preuzeti dokument o vođenju konsultativnog procesa povodom pripreme Nacrta Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 790-862 MHz za TRA-ECS sisteme

Ovdje možete preuzeti Nacrta Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 790-862 MHz za TRA-ECS sisteme

Shodno Dokumentu o vođenju konsultativnog procesa povodom pripreme Nacrta Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 790-862 MHz za TRA-ECS sisteme, Agencija je pokrenula javne konsultacije dana 28. 03. 2014. godine. Po javnom pozivu za dostavljanje komentara, mišljenja i sugestija u vezi nacrta ovog plana raspodjele, stavove je dostavilo 5 subjekata. Nakon razmatranja prispjelih komentara, mišljenja i sugestija Agencija iznosi stavove na iste.

Ovdje možete preuzeti Izvještaj o sprovedenom konsultativnom procesu povodom pripreme nacrta plana raspodjele radio-frekvencija iz ospega 790-862 MHz za TRA-ECS sisteme

20.03.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Odluke o cijenama, načinu tarifiranja i opštim uslovima pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga

Savjet Agencije je na sjednici od 18.03.2014.godine donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Odluke o cijenama, načinu tarifiranja i opštim uslovima pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga.

Ovdje možete preuzeti Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija

Ovdje možete preuzeti nacrt Odluke o cijenama,načinu tarifiranja i opštim uslovima pružanja javnih elektronskih komunikacionih usluga

19.03.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o pristupu i interkonekciji

Savjet Agencije je na sjednici od 18.03.2014.godine donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o pristupu i interkonekciji broj: 0901-1573/1

Ovdje možete preuzeti Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o pristupu i interkonekciji

Ovdje možete preuzeti nacrt Pravilnika o pristupu i interkonekciji

Savjet Agencije je na sjednici od 29.05.2014. godine usvojio Pravilnik o pristupu i interkonekciji broj: 0901-1573/3

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o pristupu i interkonekciji

Ovdje možete preuzeti Odgovore Agencije na primjedbe operatora

19.03.2014.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o prenosivosti brojeva

Savjet Agencije je na sjednici od 18.03.2014.godine donio Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o prenosivosti brojeva, broj:0901-1605/1.

Ovdje možete preuzeti Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija

Ovdje možete preuzeti nacrt Pravilnika o prenosivosti brojeva

05.12.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija - Nacrt Analiza tržišta širokopojasnog pristupa internetu na nivou maloprodaje i Nacrt rješenja operatoru sa značajnom tržišnom pozicijom

Agencija je na osnovu Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma (Sl.list Crne Gore, broj. 50/2012) sprovela postupak definisanja i analize relevantnog tržišta širokopojasnog pristupa Internetu na nivou maloprodaje kao i određivanja regulatornih obaveza operatorima sa značajnom tržišnom snagom na ovom relevantnom tržištu.
Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici od 30.01.2014. godine usvojio Rješenje o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na tržištu širokopojasnog pristupa Internetu na nivou maloprodaje I konačan tekst Analize tržišta širokopojasnog pristupa Internetu na nivou maloprodaje.
Ovdje možete preuzeti odgovore Agencije na primjedbe, komentare I sugestije operatora na predmetno tržište.

Ovdje možete preuzeti tekst Analize tržišta širokopojasnog pristupa Internetu na nivou maloprodaje.


Ovdje možete preuzeti Rješenje.

Ovdje možete preuzeti Mišljenje uprave za zaštitu konkurencije.

 

05.12.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Predloga Pravilnika o metodologiji obračuna neto troška pružanja usluga Univerzalnog servisa 

Otvara se proces javnih konsultacija u vezi Predloga Pravilnika o metodologiji obračuna neto troška pružanja usluga Univerzalnog servisa. Zainteresovane strane komentare, mišljenja i sugestije Agenciji mogu dostavljati do 10.01.2014. godine, u pisanoj formi (dopisom) ili putem e-maila Agencije ekip@ekip.me, nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrdidi konačan tekst Pravilnika.

Ovdje možete preuzeti Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi Predloga Pravilnika o metodologiji obračuna neto troška pružanja usluga Univerzalnog servisa

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o metodologiji obračuna neto troška pružanja usluga Univerzalnog servisa

Ovdje možete preuzeti Obrazloženje Predloga Pravilnika

 

23.10.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Nacrta predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra 

Savjet Agencije je na sjednici od 22. 10. 2013. godine donio odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi Nacrta predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra.


Ovdje možete preuzeti Dokument o javnom konsultativnom procesu.
Ovdje možete preuzeti Nacrt predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra.

 

28.11.2013.godine

Shodno Dokumentu o vođenju konsultativnog procesa povodom pripreme Nacrta predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra Agencija je pokrenula javne konsultacije dana 23. 10. 2013. godine. Po javnom pozivu za dostavljanje komentara, mišljenja i sugestija u vezi Nacrta predloga Plana namjene radio-frekvencijskog spektra stavove je dostavilo 7 subjekata. Nakon razmatranja prispjelih komentara, mišljenja i sugestija Agencija iznosi stavove na iste.opširnije>>

 

11.10.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Predloga Pravilnika o kriterijumima za ocjenu opravdanosti zahtjeva korisnika za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži putem Univerzalnog servisa 

Otvara se proces javnih konsultacija u vezi Predloga Pravilnika o kriterijumima za ocjenu opravdanosti zahtjeva korisnika za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži putem Univerzalnog servisa.

Zainteresovane strane komentare, mišljenja i sugestije Agenciji mogu dostaviti do 11.11.2013. godine u pisanoj formi (dopisom) ili putem email-a Agencije ekip@ekip.me , nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst Pravilnika.

Ovdje možete preuzeti Predlog Pravilnika o kriterijumima za ocjenu opravdanosti zahtjeva korisnika za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži putem Univerzalnog servisa

Ovdje možete preuzeti Obrazloženje u vezi predloga Pravilnika o kriterijumima za ocjenu opravdanosti zahtjeva korisnika za pristup javnoj elektronskoj komunikacionoj mreži putem Univerzalnog servisa

 

17.07.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Predloga Pravilnika o izmjenama Pravilnika o kriterijumima ocjene razumnosti zahtjeva korisnika za priključenje na javnu telefonsku mrežu i potrebe krajnjih korisnika u pogledu geografske pokrivenosti javnim telefonskim govornicama

Otvara se proces javnih konsultacija u vezi Predloga Pravilnika o izmjena Pravilnika o kriterijumima ocjene razumnosti zahtjeva korisnika za priključenje na javnu telefonsku mrežu i potrebe krajnjih korisnika u pogledu geografske pokrivenosti javnim telefonskim.

Ovdje možete preuzeti Predlog Pravilnika o izmjenama Pravilnika o kriterijumima ocjene razumnosti zahtjeva korisnika za priključenje na javnu telefonsku mrežu i potrebe krajnjih korisnika u pogledu geografske pokrivenosti javnim telefonskim govornicama

 

17.07.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Nacrta rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnom tržištu pristupa infrastrukturi mreže na nivou veleprodaje (uključujući zajednički ili potpuno razvezani pristup na utvrđenoj lokaciji)

Agencija je na osnovu Odluke o pokretanju drugog kruga analiza relevantnih tržišta (Sl.list Crne Gore 9/13) sprovela postupak definisanja i analize relevantnih tržišta kao i određivanja regulatornih obaveza operatorima sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima. Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost na sjednici od 09.07.2013. godine je usvojio tekst Nacrta Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnom tržištu pristupa infrastrukturi mreže na nivou veleprodaje (uključujući zajednički ili potpuno razvezani pristup na utvrđenoj lokaciji).

S tim u vezi, Agencija otvara proces javnih konsultacija na Nacrt Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnom tržištu i poziva sve zainteresovane da dostave komentare, sugestije i primjedbe, najkasnije do 31.08.2013.godine, u pisanoj formi na adresu Bulevar Džordža Vašingtona 56 ili u elektronskoj formi na e-mail adrese: ranka.drecun@ekip.me i isidora.tomasevic@ekip.me .

Ovdje možete preuzeti Analizu tržišta pristupa infrastrukturi mreže na nivou veleprodaje (uključujući zajednički ili potpuno razvezani pristup na utvrđenoj lokaciji)

Ovdje možete preuzeti Nacrt Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnom tržištu pristupa infrastrukturi mreže na nivou veleprodaje (uključujući zajednički ili potpuno razvezani pristup na utvrđenoj lokaciji)

 

20.06.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Nacrta rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima

 

20.11.2013. godine

Agencija je na osnovu Odluke o pokretanju drugog kruga analiza relevantnih tržišta (Sl.list Crne Gore 9/13) sprovela postupak definisanja i analize relevantnih tržišta kao i određivanja regulatornih obaveza operatorima sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima. Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici od 19.11.2013. godine usvojio Odluku broj 0102- 5718/1 kojom je usvojio konačne testove Analiza relevantnih tržišta i Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima.

Ovdje možete preuzeti odgovore Agencije na primjedbe, komentare I sugestije operatora po tržištima

Ovdje možete preuzeti mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije

Ovdje mozete prezeti Odluku o usvajanju konacnih tekstova predmetnih analiza.

Ovdje mozete peruzeti konacne tekstove analiza:

Ovdje mozete preuzeti rjesenja po analizama:

Agencija je na osnovu Odluke o pokretanju drugog kruga analiza relevantnih tržišta (Sl.list Crne Gore 9/13) sprovela postupak definisanja i analize relevantnih tržišta kao i određivanja regulatornih obaveza operatorima sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima. Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost na sjednici od 18.06.2013. godine je usvojio tekstove Nacrta Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima.

S tim u vezi, Agencija otvara proces javnih konsultacija na Nacrte Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima i poziva sve zainteresovane da dostave komentare, sugestije i primjedbe, najkasnije do 22.07.2013.godine, u pisanoj formi na adresu Bulevar Džordža Vašingtona 56 ili u elektronskoj formi na e-mail adrese: ranka.drecun@ekip.me i isidora.tomasevic@ekip.me .

Ovdje možete preuzeti Nacrte slijedećih dokumenata:

Nacrti Analiza relevantnih tržišta

08.05.2013.godine

Otvaranje javnog konsultativnog procesa povodom predloga obračuna ponderisanog troška kapitala za 2012. godinu

Saglasno  usvojenoj Metodologiji obračuna ponderisanog troška kapitala, Agencija pokreće javni konsultativni postupak povodom predloga obračuna ponderisanog troška kapitala za 2012.godinu  i poziva sve zainteresovane da daju svoje komentare mišljenje i sugestije putem e mail-a na adresu ekip @ekip.me i putem pošte na adresu Bulevar Džordža Vašingtona bb, kula C, 81 000 Podgorica, najkasnije do 08. 06.2013.godine.

Ovdje možete preuzeti Konsultativni dokument

07.06.2013.godine

Agencija je  dana 08.05.2013.godine pokrenula javni konsultativni postupak povodom nacrta dokumenta : "Obračun ponderisanog troška kapitala za 2012.godinu  I pozvala sve zainteresovane da daju svoje komentare, mišljenje I sugestije, najkasnije do 08.06.2013.godine. Agencija je po prijemu komentara, mišljenja I sugestija zainteresovanih operatora, uvažila sve osnovane primjedbe I sugestije  i pripremila Odgovore na iste.
 

Odgovori na pitanja, komentare, mišljenja i sugestije operatora u javnim konsultacijama možete preuzeti ovdje.

Ovdje možete preuzeti Odluku o vrijednosti ponderisanog troška kapitala za 2012. godinu

26.04.2013.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija - Test tri kriterijuma za tržište usluga širokopojasnog pristupa internetu i za tržište javno dostupnih telefonskih usluga u mrežama mobilnih operatora na nivou maloprodaje

Agencija je sprovela Test Tri kriterijuma na tržištima određenim Odlukom o relevantnim tržištima usluga koje su predmet provjere ispunjenosti  Testa tri kriterijuma (Sl.list Crne Gore, broj. 50/2012) i to:

U slučaju tržišta javno dostupnih telefonskih usluga u mrežama mobilnih operatora na nivou maloprodaje Agencija je sprovedenim Testom tri kriterijuma dokazala da nijesu kumulativno ispunjeni uslovi iz testa tri kriterijuma, te da tržište nije podložno ex ante regulaciji.

U slučaju tržišta usluga širokopojasnog pristupa Internetu na nivou maloprodaje Agencija je dokazala  da su istovremeno zadovoljeni uslovi iz Testa tri kriterijuma, te zaključuje da je isto podložno ex-ante regulaciji. Nadalje, Agencija će, nakon sprovedenog javnog konsultativnog postupka povodom nacrta dokumenta o sprovedeom Testu nastaviti postupak analize tržišta koji uključuje procjenu postojanja operatora sa značajnom tržišnom snagom.

S tim u vezi, zainteresovane strane su pozvane da svoje komentare, mišljenja i sugestije na predlog ovog dokumenta dostave najkasnije do 01.06.2013. godine, u pisanoj formi ili putem email-a Agencije (ekip@ekip.me, Isidora.tomasevic@ekip.me ), nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst dokumenta.

Ovdje možete preuzeti Komentare Crnogorskog Telekoma i odgovor Agencije na Test tri kriterijuma za maloprodajno tržište širokopojasnog pristupa

21.12.2012. godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o prenosivosti brojeva

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na sjednici održanoj dana 18. 12. 2012. godine, utvrdio je tekst nacrta Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o prenosivosti brojeva.

Shodno odredbi člana 8 tačka 22 Zakona o elektronskim komunikacijama, kojom je propisano da Agencija sprovodi konsultacione postupke, omogućavajući svim zainteresovanim stranama da daju primjedbe i komentare u vezi sa aktima koje priprema, predlaže ili donosi, ova Agencija otvara javni konsultacioni postupak, u cilju donošenja pomenutog Pravilnika.

S tim u vezi, pozivaju se svi zainteresovani da svoje  primjedbe, predloge i sugestije na nacrt Pravilnika dostave najkasnije do 31. 01. 2013. godine, pismenim putem ili putem e-mail-a Agencije ekip@ekip.me, nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst Pravilnika.

Ovdje možete preuzeti nacrt Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o prenosivosti brojeva.

 

Javne konsultacije u vezi referentnih ponuda operatora sa značajnom tržišnom snagom

27.11.2012. godine

Ovdje možete preuzeti Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi referentnih ponuda operatora sa značajnom tržišnom snagom

 

 

 

 

Otvaranje javnog konsultativnog postupka na temu "Računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo"

20.07.2012. godine

Shodno članu 8 stav 22 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Sl. list Crne Gore'', br. 50/08, 53/09-14 čl. 21, 70/09, 40/10-5 čl. 11 i 49/10) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost otvara javni konsultativni postupak na temu:“Računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo” kojim poziva sve operatore i sve zainteresovane strane da daju svoje komentare, mišljenja i sugestije na priloženi dokument.opširnije>>

S tim u vezi, zainteresovani subjekti  su pozvani da svoje komentare, mišljenja i sugestije na predlog ovog dokumenta dostave najkasnije do 31. avgusta 2012. godine, putem pošte na adresu Bulevar Džordža Vašingtona bb, kula C, 81000 Podgorica ili putem email-a Agencije ekip@ekip.me , nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst dokumenta.

 

Ovdje možete preuzeti komentare, mišljenja i sugestija operatora na predlog dokumenta i stavove Agencije po istim.

 

Ovdje možete preuzeti Usvojenu Metodologiju računovodstvenog razdvajanja za mobilne mreže

 

Ovdje možete preuzeti Odluku o usvajanju Metodologije računovodstvenog razdvajanja za mobilne mreže

 

Ovdje možete preuzeti Rješenje kojim se operatorima: Telenor d.o.o, Crnogorski Telekom A.D i Mtel d.o.o. određuje obaveza sprovođenja računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva.

Otvaranje procesa javnih konsultacija o odluci o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma

20.07.2012. godine

U skladu sa članom 41. stav 2 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Službeni list Crne Gore'', broj 50/2008,70/09 i 49/10) kojim se propisuje obaveza Agencije da sprovodi postupak javne rasprave prije izdavanja akta kojim se određuju relevantne usluge i geografska tržišta, kao i tačkom  3. Odluke o relevantnim tržištima usluga i relevantnom geografskom tržištu («Sl.list Crne Gore» broj.29/09)  kojom je  predviđena mogućnost proširenja  liste relevantnih tržišta nakon sprovedenog testa tri kriterijuma,  Agencija  otvara postupak javnih  konsultacija povodom predloga Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma.opširnije>>

Komentare, mišljenja i sugestije na predlog Odluke potrebno je u roku od mjesec dana, tj najkasnije do 20. avgusta 2012 godine dostaviti putem e-mail-a na adresu ekip@ekip.me, sa naznakom za javne konsultacije i putem pošte na adresu Bulevar Džordža Vašingtona bb, kula C, 81000 Podgorica. Nakon sprovedenog postupka razmatranja komentara, mišljenja i sugestija od zainteresovanih subjekata, Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost će usvojiti  konačan tekst Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma.

24.09.2012. godine

Stavovi Agencije po pristiglim komentarima, sugestijama i primjedbama na predlog Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma.opširnije>>

 

Mišljenje Uprave za zaštitu konkurencije na tekst predloga Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma.opširnije>>

Produženje javnih konsultacija o nacrtu Pravilnika o izmjeni Pravilnika o tarifama i paketima Univerzalnog servisa za korisnike sa niskim primanjima i korisnike sa invaliditetom

12.07.2012. godine

Agencija je odlučila da prihvati predlog Udruženje paraplegičara Crne Gore, Savez civilnih invalida rata Crne Gore, Savez Slijepih Crne Gore, Savez roditelja djece sa smetanjama u razvoju ,,Naša inicijativa“, Savez organizacija gluvih i nagluvih Crne Gore, Udruženje oboljelih od multiple skleroze Crne Gore i produži javnu raspravu u vezi  nacrta Pravilnika o tarifama i paketima Univerzalnog servisa za korisnike sa niskim primanjima i korisnike sa invaliditetom do 31.08.2012. godine.

S tim u vezi pozivamo sve zainteresovaneda svoje komentare, mišljenja i sugestije na predlog ovog propisa dostavite Agenciji do 31.08. 2012. godine, putem pošte ili email-a ekip@ekip.me, nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst pravilnika.

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o izmjeni Pravilnika o tarifama i paketima US za korisnike sa niskim primanjima i korisnike sa invaliditetom.

 

Otvaranje procesa javnih konsultacija o postupku utvrđivanja maloprodajnih cijena javnih elektronskih komunikacionih usluga

09.07.2012. godine

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore je  na sjednici održanoj  dana 05.07.2012. godine, utvrdio je predlog  Pravilnika o postupku utvrđivanja maloprodajnih cijena javnih elektronskih komunikacionih usluga. S tim u vezi, Agencija, saglasno nadležnostima propisanim članom 8 stav 1 tačka 22 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore", broj 50/08, 53/09, 70/09, 40/10, 49/10), otvara javni konsultativni proces sa rokom od 25 dana. S tim u vezi, zainteresovane strane su pozvane da svoje komentare, mišljenja i sugestije na nacrt ovog Pravilnika dostave najkasnije do 03.08.2012. godine, u pisanoj formi ili putem email-a Agencije ekip@ekip.me , nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst pravilnika

19.09.2012. godine

Ovdje možete preuzeti Pregled komentara, primjedbi i sugestija operatora i stavova i odgovora Agencije po istima na nacrt Pravilnika o postupku utvrđivanja maloprodajnih cijena javnih elektronskih komunikacionih usluga, koji je u periodu od 09.07. do 03.08.2012 godine bio predmet javnog konsultativnog postupka

24.09.2012. godine

Ovdje možete preuzeti Finalni tekst Pravilnika o regulaciji maloprodajnih cijena javnih elektronskih komunikacionih usluga

 

Javni konsultativni postupak povodom predloga metodologije obračuna ponderisanog troška kapitala

29.06.2012. godine

Agencija je pokrenula javni konsultativni postupak povodom predloga metodologije obračuna ponderisanog troška kapitala I pozvala sve zainteresovane da daju svoje komentare, mišljenje I sugestije, najkasnije do 18.06.2012.godine.po prijemu komentara, mišljenja I sugestija zainteresovanih operatora, Agencija je uvažila sve osnovane primjedbe I sugestije I usvojila Odluku o vrijednosti ponderisanog troška kapitala za 2011.godinu kao I konačan  tekst Metodologije obračuna ponderisanog troška kapitala

 

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Pravilnika o izmjeni Pravilnika o tarifama i paketima Univerzalnog servisa za korisnike sa niskim primanjima i korisnike sa invaliditetom

07.06.2012. godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Pravilnika o izmjeni Pravilnika o tarifama i paketima Univerzalnog servisa za korisnike sa niskim primanjima i korisnike sa invaliditetom.opširnije>>

 

Prilikom određivanja cijena relevantnih usluga koje pružaju operatori sa značajnom tržišnom snagom, Agencija mora uzeti u obzir rizike, ulaganja I obezbjeđenje prihvatljive stope prinosa na investiciona ulaganja operatora. Najprikladnija metoda za određivanje prihvatljive stope prinosa na investiciona ulaganja operatora
je obračun troška kapitala metodom prosječnog ponderisanog troška kapitala (eng. WACC).

18.05.2012. godine

S obzirom da je određivanje WACC stope ključno za regulatorni proces jer utiče kako na nivo regulisanih prihoda operatora sa značajnom tržišnom snagom tako i na nivo cijena koje moraju platiti ostali operatori za regulisane usluge operatora sa značajnom tržišnom snagom, Agencija pokreće javni konsultativni postupak povodom predloga metodologije obračuna ponderisanog troška kapitala I poziva sve zainteresovane da daju svoje komentare mišljenje I sugestije putem e mail-a na adresu ekip @ekip.me I putem pošte na adresu Bulevar Džordža Vašingtona bb, kula C, 81 000 Podgorica, najkasnije do 18.06.2012.godine.

Konsultativni dokument možete preuzeti ovdje.

Rješenjima Ministarstva za informaciono društvo i telekomunikacije usvojene su žalbe žalioca  i poništena rješenje Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost od 30.12.2011.godine kojima su određeni operatori sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima, shodno Odluci Agencije  o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma ("Sl.list Crne Gore", broj 19/2011).

14.05.2012. godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je, postupajući po nalozima datim od strane drugostepenog organa, donijela dana 10.05.2012 godine sledeća Rješenja:

 

Javne konsultacije o nacrtima Rješenja operatorima sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima shodno Odluci o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma

09.01.2012. godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore je dana 10.11.2011.godine otpočela proces javnih konsultacija u vezi sa nacrtima Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima shodno Odluci o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma («Sl.list Crne Gore,» broj 19/2011) i Nacrtima analiza relevantnih tržišta i pozvala sve zainteresovane da dostave komentare, sugestije i primjedbe.
Ovdje možete preuzeti dokumenta koja sadrže stavove Agencije po pristiglim primjedbama i sugestijama operatora na Nacrte Analiza relevantnih tržišta:

Ovdje možete preuzeti Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima:

Ovdje možete preuzeti konačne tekstove analiza tržišta

Agencija je sprovela Test Tri Kriterijuma na tržištima određenim Odlukom o relevantnim tržištima usluga koje su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma

20.10.2011. godine

U skladu sa Odlukom Agencija je otvorila  postupak javnih konsultacija  povodom izrađenih Testova tri kriterijuma na sledećim  tržištima:

Po prijemu komentara, primjedbi i sugestija operatora na sprovedene Testove tri kriterijuma na pomenutim relevantnim tržištima Agencija je pripremila  svoje stavove po istim  kako slijedi:

Agencija je na pomenutim tržištima utvrdila da su istovremeno zadovoljena sva tri kriterijuma testa i da su samim tim relevantna tržišta podložna ex ante regulaciji, o čemu je i Uprava za zašitu konkurencije dala pozitivno mišljenje. S tim u vezi,  Agencija konstauje da su se stekli preduslovi za sprovođenje postupka  analiza relevantnih tržišta.

 

13.06.2011. godine

Otvaranje procesa Javnih konsultacija u vezi Nacrta Pravilnika o regulaciji cijena maloprodajnih elektronskih komunikacionih usluga koje se pružaju putem javnih fiksnih telefonskih mreža

28.10.2011. godine

Nakon sprovedenog javnog konsultativnog procesa povodom Nacrta Pravilnika o regulaciji cijena maloprodajnih elektronskih komunikacionih usluga koje se pružaju putem javnih fiksnih telefonskih mreža, Savjet Agencije za elektronske komunikacije I poštansku djelatnost je na sjednici od 27.10.2011.godine usvojio konačan tekst Pravilnika.

Finalni tekst Pravilnika o regulaciji cijena maloprodajnih elektronskih komunikacionih usluga koje se pružaju putem javnih fiksnih telefonskih mreža.opširnije>>
Pregled stavova Agencije po pristiglim primjedbama, sugestijama i komentarima operatora na nacrt Pravilnika.opširnije>>

13.06.2011. godine

Agencija, u vezi sa pomenutim procesom iz svoje nadležnosti, otvara javni konsultativni proces sa rokom od 30 dana. S tim u vezi, zainteresovane strane su pozvane da svoje komentare, mišljenja i sugestije na nacrt ovog Pravilnika dostave najkasnije do 15.07.2011. godine, u pisanoj formi ili putem email-a Agencije ekip@ekip.me , nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst pravilnika.
 

Ovdje možete preuzeti Nacrt Pravilnika o regulaciji cijena maloprodajnih elektronskih komunikacionih usluga koje se pružaju putem javnih fiksnih telefonskih mreža.

Ovdje možete preuzeti Obrazloženje predloženih rješenja Nacrtom Pravilnika.
 

Javne konsultacije u vezi referentnih ponuda operatora sa značajnom tržišnom snagom

Ovdje možete preuzeti Odluku o otvaranju procesa javnih konsultacija u vezi referentnih ponuda operatora sa značajnom tržišnom snagom

 

 

 

 

 

 

 

 

Javne konsultacije povodom predloga Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma

10.11.201. godine

Agencija je sprovela test tri kriterijuma na relevantnim tržištima shodno Odluci o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma («Sl.list Crne Gore,» broj 19/2011). S obzirom da je testom utvrđeno da su istovremeno zadovoljeni sva tri kriterijuma na pomenutim tržištima, Agencija je konstatovala da su tržišta podložna ex ante regulaciji i sprovela postupak analize relevantnih tržišta.

S tim u vezi, Agencija otvara proces javnih konsultacija povodom nacrta Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima i povodom nacrta Analiza relevantnih tržišta, i poziva sve zainteresovane da dostave komentare, sugestije i primjedbe, najkasnije do 10.12.2011.godine, u pisanoj formi na adresu Bulevar Džordža Vašingtona bb, kula C ili putem email-a Agencije ekip@ekip.me , nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačni tekstovi dokumenata

06.09.2011.godine

Agencija je sprovela Test Tri kriterijuma na tržištima određenim Odlukom o relevantnim tržištima usluga koje su predmet provjere ispunjenosti Testa tri kriterijuma (objavljenoj u Sl.L.Crne Gore br:19/2011):
 

Veleprodajno tržište trunk segmenata iznajmljenih linija,preuzmi
 

Nakon pribavljanja Mišljenja Uprave za zaštitu konkurencije, Agencija otvara proces javnih konsultacija. S tim u vezi, zainteresovane strane su pozvane da svoje komentare, mišljenja i sugestije na predlog ovog dokumenta dostave najkasnije do 06.10.2011. godine, u pisanoj formi ili putem email-a Agencije (ekip@ekip.me), nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst dokumenta.

02.08.2011.godine

Agencija je sprovela Test Tri kriterijuma na tržištima određenim Odlukom o relevantnim tržištima usluga koje su predmet provjere ispunjenosti Testa tri kriterijuma (objavljenoj u Sl.L.Crne Gore br:19/2011):

Maloprodajno tržište javno dostupnih usluga lokalnih i međumjesnih poziva za pravna i fizička lica koji se pružaju na fiksnoj lokaciji, preuzmi
Maloprodajno tržište javno dostupnih usluga međunarodnih poziva za pravna i fizička lica koji se pružaju na fiksnoj lokaciji, preuzmi
Veleprodajno tržište pristupa i započinjanja (originacije) poziva iz javnih mobilnih telefonskih mreža, preuzmi
Veleprodajno tržište prenosa i emisije radio difuznih signala, preuzmi
 

Nakon pribavljanja Mišljenja Uprave za zaštitu konkurencije, Agencija otvara proces javnih konsultacija. S tim u vezi, zainteresovane strane su pozvane da svoje komentare, mišljenja i sugestije na predlog ovog dokumenta dostave najkasnije do 01.09.2011. godine, u pisanoj formi ili putem email-a Agencije (ekip@ekip.me), nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst dokumenta.

 

01.04.2011. godine

Agencija je dana 28.01.2011.godine inicirala javne konsultacije, saglasno članu 41 Zakona, povodom predloga Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma.opširnije>>

Rok za dostavljanje primjedbi i sugestija je bio 30 dana. Pregled skeniranih dopisa zainteresovanih strana sa komentarima, sugestijama i primjedbama na test predloga Odluke u javnom konsultativnom postupku u periodu 28.01 -02.03.2011.godine .

M-kabl

Telenor

T-com

Stavovi Agencije po pristiglim komentarima, sugestijama i primjedbama na tekst predloga Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma.opširnije>>

Mišljenje Uprave za zaštitu konkurencije na tekst predloga Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma.opširnije>>

Savjet Agencije je, po pribavljenom mišljenju Uprave za zaštitu konkurencije, dana 31.03.2011.godine usvojio konačan tekst Odluke o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma.opširnije>>

Otvaranje javnog konsultativnog procesa na temu "Računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo"

19.10.2011. godinr

Saglasno dinamici predviđenoj Metodologijom o računovodstvenom razdvajanju i troškovnom računovodstvu koju je Savjet Agencije usvojio na sjednici dana 30.05.2011.godine, Crnogorski Telekom je početkom septembra mjeseca o.g. dostavio Agenciji nacrt sledećih dokumenata:

 

Agencija je u saradnji sa KPMG Consultants Croatia provjerila usklađenost nacrta dokumenata sa regulatornom Odlukom I dogovorenim smjernicama sa Crnogorskim Telekom-om  i pripremila sledeće komentare:

 

27.05.2011. godine

Ovdje možete preuzeti Preglede komentara, mišljenja i sugestija operatora na predlog dokumenta i stavove Agencije po istim.

Ovdje možete preuzeti Usvojenu Metodologiju za računovodstveno odvajanje I troškovno računovodstvo.

Ovdje možete preuzeti Odluku o donošenju Metodologije računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva

Ovdje možete preuzeti Rješenje Crnogorskom Telekomu o sprovođenju računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva
 

01.04.2011. godine

Shodno članu 8 stav 22 Zakona o elektronskim komunikacijama (''Sl. list Crne Gore'', br. 50/08, 53/09-14 čl. 21, 70/09, 40/10-5 čl. 11 i 49/10) Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost otvara javni konsultativni postupak na temu:“Računovodstveno odvajanje i troškovno računovodstvo” kojim poziva sve operatore i sve zainteresovane strane da daju svoje komentare, mišljenja i sugestije na priloženi dokument.opširnije>>

Agencija u vezi sa pomenutim postupkom iz svoje nadležnosti otvara javni konsultativni postupak sa rokom od 30 dana. S tim u vezi, zainteresovane strane su pozvane da svoje komentare, mišljenja i sugestije na predlog ovog dokumenta dostave najkasnije do 01. maja 2011. godine, u pisanoj formi ili putem email-a Agencije ekip@ekip.me , nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst dokumenta.

 

Otvaranje javnog konsultativnog procesa u vezi predloga Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 410-430 MHz PMR/PAMR sistema

16.02.2011. godine

Javni konsultativni proces u vezi Predloga Plana raspodjele radio-frekvencija iz opsega 410-430 MHz PMR/PAMR sistema.opširnije>>

Plan raspodjele radio-frekvencija iz opsega 410-430 MHz PMR/PAMR sistema

Javne konsultacije u vezi Pravilnika o tarifama i paketima Univerzalnog servisa za korisnike sa niskim primanjima i korisnike sa invaliditetom

20.01.2011.godine

Otvaranje procesa Javnih konsultacija u vezi Pravilnika o tarifama i paketima Univerzalnog servisa za korisnike sa niskim primanjima i korisnike sa invaliditetom

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore je, saglasno nadležnostima propisanim članom 8 stav 1 tačka 22 Zakona o elektronskim komunikacijama ("Službeni list Crne Gore", broj 50/08, 53/09, 70/09, 40/10, 49/10), utvrdila predlog:

Pravilnika o tarifama i paketima Univerzalnog servisa za korisnike sa niskim primanjima i korisnike sa invaliditetom.

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore na III Vanrednoj sjednici održanoj dana 18.01.2011. godine donio je odluku, da se u vezi sa pomenutim propisom otvori javni konsultativni proces.

Agencija u vezi sa pomenutim procesom iz svoje nadležnosti otvara javni konsultativni proces sa rokom od 30 dana. S tim u vezi, zainteresovane strane su pozvane da svoje komentare, mišljenja i sugestije na predlog ovog procesa dostave najkasnije do 20. februara 2011. godine, u pisanoj formi ili putem email-a Agencije ekip@ekip.me, nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst pravilnika.preuzmi>>

Ovdje možete preuzeti Pravilnik o tarifama i paketima Univerzalnog servisa za korisnike sa niskim primanjima i korisnike sa invaliditetom

Javne konsultacije u vezi Nacrta Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima

12.11.2010. godine

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore je dana 25.05.2010.godine otpočela proces javnih konsultacija u vezi sa nacrtima Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima telekomunikacija i pozvala sve zainteresovane da dostave komentare, sugestije i primjedbe.

Ovdje možete preuzeti  dokumenta koja sadrže stavove  Agencije po pristiglim primjedbama I sugestijama operatora na Nacrte Analiza relevantnih tržišta.

Stavovi Agencije o pristiglim primjedbama,  sugestijama i komentarima operatora na tekst Analize relevantnih tržišta 1

Stavovi Agencije o pristiglim primjedbama,  sugestijama i komentarima operatora na tekst Analize relevantnih tržišta 2

Stavovi Agencije o pristiglim primjedbama,  sugestijama i komentarima operatora na tekst Analize relevantnih tržišta 3

Stavovi Agencije o pristiglim primjedbama,  sugestijama i komentarima operatora na tekst Analize relevantnih tržišta 4

Stavovi Agencije o pristiglim primjedbama,  sugestijama i komentarima operatora na tekst Analize relevantnih tržišta 5

Stavovi Agencije o pristiglim primjedbama,  sugestijama i komentarima operatora na tekst Analize relevantnih tržišta 6

Stavovi Agencije o pristiglim primjedbama,  sugestijama i komentarima operatora na tekst Analize relevantnih tržišta 7

 

Ovdje možete preuzeti  finalne tekstove Analiza relevantnih tržišta

Analiza relevantnog tržišta pristupa javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička i pravna lica

Analiza tržišta poziva koji potiču iz javne telefonske mreže i koji se pružaju na fiksnoj lokaciji -  veleprodajni nivo

Analiza relevantnog tržišta poziva koji se završava u individualnim javnim telefonskim mrežama i koji se pružaju na fiksnoj lokaciji - veleprodajni nivo

Analiza tržišta prestupa infrastrukturi mreže na nivou veleprodaje (uključujući zajednički ili potpuno razvezani pristup na utvrđenoj lokaciji)

Analiza relevantnog tržišta širokopojasnog pristupa na nivou veleprodaje

Analiza relevantnog tržišta terminalnih ili zaključnih segmenata iznajmljenih linija - veleprodajni nivo

Analiza relevantnog tržišta poziva koji završavaju u individualnim mobilnim mrežama - veleprodajni nivo

 

Ovdje možete preuzeti Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima

Rješenje Analiza relevantnog tržišta pristupa javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička i pravna lica

Rješenje Analiza tržišta poziva koji potiču iz javne telefonske mreže i koji se pružaju na fiksnoj lokaciji -  veleprodajni nivo

Rješenje Analiza relevantnog tržišta poziva koji se završava u individualnim javnim telefonskim mrežama i koji se pružaju na fiksnoj lokaciji - veleprodajni nivo

Rješenje Analiza tržišta prestupa infrastrukturi mreže na nivou veleprodaje (uključujući zajednički ili potpuno razvezani pristup na utvrđenoj lokaciji)

Rješenje Analiza relevantnog tržišta širokopojasnog pristupa na nivou veleprodaje

Rješenje Analiza relevantnog tržišta terminalnih ili zaključnih segmenata iznajmljenih linija - veleprodajni nivo

Rješenje Analiza relevantnog tržišta poziva koji završavaju u individualnim mobilnim mrežama - veleprodajni nivo

 

10.08.2010.godine

Komentari, primjedbe i sugestije zainteresovanih strana u procesu javnih konsultacija u vezi Nacrta rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima

Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore je dana 25.05.2010.godine otpočela proces javnih konsultacija u vezi sa nacrtima Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima telekomunikacija i pozvala sve zainteresovane da dostave komentare, sugestije i primjedbe, najkasnije do 25.07.2010.godine.

Ovdje možete preuzeti Komentare, primjedbe i sugestije zainteresovanih strana u procesu javnih konsultacija:

- Komentari Crnogorskog Telekoma na nacrte Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima;
- CT - Komentar na analizu relevantnog tržišta 1.pdf
- CT - Komentar na analizu relevantnog tržišta 2.pdf
- CT - Komentar na analizu relevantnog tržišta 3.pdf
- CT - Komentar na analizu relevantnog tržišta 4.pdf
- CT - Komentar na analizu relevantnog tržišta 5.pdf
- CT - Komentar na analizu relevantnog tržišta 6.pdf
- CT - Komentar na analizu relevantnog tržišta 7.pdf
- CT - Komentari na benchmarking model (tržišta 2 i 3).pdf
- CT - Komentari na benchmarking model (tržište 4).pdf
- CT - Komentari na benchmarking model (tržište 7).pdf
- CT - Opšti komentari na analize tržišta.pdf


- Komentari M:tel-a na Nacrte Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima.
- MTel - Komentar na analize relevantnih tržišta 3 i 7.pdf


- Komentari Telenora na Nacrte Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima.
- Telenor - Komentar na analize relevantnih tržišta 4, 6 i 7.pdf


26.05.2010.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi Nacrta rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima

Agencija je sprovela postupak definisanja i analize relevantnih tržišta kao i određivanja regulatornih obaveza operatorima sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima.

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost na sjednici od 20.05.2010.godine je usvojio tekstove Nacrta Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima.

S tim u vezi, Agencija otvara proces javnih konsultacija na Nacrte Rješenja o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na relevantnim tržištima i poziva sve zainteresovane da dostave komentare, sugestije i primjedbe, najkasnije do 25.07.2010.godine, u pisanoj formi na adresu Bulevar Džordža Vašingtona bb, kula C ili u elektronskoj formi na e-mail adrese: ranka.drecun@ekip.me i isidora.tomasevic@ekip.me .

Ovdje možete preuzeti Nacrte slijedećih dokumenata:

 Nacrti Rješenja
- Rješenje o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na tržištu pristupa javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička i pravna lica- maloprodajni nivo;
- Rješenje o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na tržištu poziva koji potiču iz javne telefonske mreže i koji se pružaju na fiksnoj lokaciji -veleprodajni nivo;
- Rješenje o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na tržištu poziva koji završavaju u individualnim javnim telefonskim mrežama i koji se pružaju na fiksnoj lokaciji-veleprodajni nivo;
- Rješenje o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na tržištu pristupa infrastrukturi mreže na nivou veleprodaje (uključujući zajednički ili potpuno razvezani pristup na utvrđenoj lokaciji);
- Rješenje o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na tržištu širokopojasnog pristupa na nivou veleprodaje;
- Rješenje o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na tržištu terminalnih ili zaključnih segmenata iznajmljenih linija- veleprodajni nivo;
- Rješenje o određivanju operatora sa značajnom tržišnom snagom na tržištu poziva koji završavaju u individualnim mobilnim mrežama-veleprodajni nivo;

Nacrti Analiza relevantnih tržišta
- Analiza tržišta pristupa javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji za fizička i pravna lica- maloprodajni nivo;
- Analiza tržišta poziva koji potiču iz javne telefonske mreže i koji se pružaju na fiksnoj lokaciji -veleprodajni nivo;
- Analiza tržišta poziva koji završavaju u individualnim javnim telefonskim mrežama i koji se pružaju na fiksnoj lokaciji-veleprodajni nivo;
- Analiza tržišta pristupa infrastrukturi mreže na nivou veleprodaje (uključujući zajednički ili potpuno razvezani pristup na utvrđenoj lokaciji);
- Analiza tržišta širokopojasnog pristupa na nivou veleprodaje;
- Analiza tržišta terminalnih ili zaključnih segmenata iznajmljenih linija- veleprodajni nivo;
- Analiza tržišta poziva koji završavaju u individualnim mobilnim mrežama-veleprodajni nivo;
 

Javne konsultacije u vezi Plana nacrta raspodjele radio-frekvencija iz dijela VHF opsega (156,00 - 162,05 MHz) namjenjenih pomorskoj mobilnoj radio službi

 15.07.2010. godine

Stavovi stručne službe na pristigle primjedbe povodom javnih kosultacija u vezi Nacrta Plana raspodjele radio-frekvencija iz dijela VHF opsega (156,00 – 162,05 MHz) namijenjenih pomorskoj mobilnoj radio službi.opširnije>>

02.07.2010. godine

Za nacrt Plana raspodjele radio-frekcvencija iz opsega 156,00-162,05 MHz namijenjenih pomorskoj radio službi

Lucka kapetanija BR

 

26.05.2010.godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi nactra Plana raspodjele radio-frekvencija iz dijela VHF opsega (156,00 - 162,05 MHz) namijenjenih pomorskoj mobilnoj radio službi

Mišljenje ''Luke Kotor'' a.d. na tekst nacrta Plana raspodjele radio-frekvencija iz dijela VHF opsega namijenjenih pomorskoj mobilnoj radio službi

Javne konsultacije u vezi Pravilnika tehničkim i eksploatacionim uslovima

26.02.2010. godine

Otvaranje procesa javnih konsultacija u veza nacrta Pravilnika o tehničkim i eksploatacionim uslovima pod kojima se mogu koristiti radio-difuzne stanice ze emitovanje televizijskog programa u frekvencijiskim opsezima VHF I i III i UHF IV

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost na sjednici održanoj 11.02.2010.godine, utvrdio je tekst Nacrta pravilnika o tehničkim i eksploatacionim uslovima pod kojima se mogu koristiti radio-difuzne stanice za emitovanje televizijskog programa u frekvencijskim opsezima VHF I i III i UHF IV, u skladu sa nadležnostima Agencije propisanim članom 8 stav 1 tačka 7 i 19, članom 62 stav 2, članom 76 stav 1 tačka 2 i 3 i članom 134 stav 1 tačka 2, Zakona o elektronskim komunikacijama ("Sl.list Crne Gore", broj 50/08 i 70/09).

Shodno Odluci broj: 0506-703/1 od 26.02.2010.godine, Agencija je otvorila je javni konsultacioni postupak, u cilju donošenja ovog pravilnika.

S tim u vezi, neophodno je da svoje eventualne primjedbe, predloge i sugestije na prečišćeni tekst Nacrta pravilnika dostavite pisanim putem ili putem e-mail-a na adresu: ekip@ekip.me, najkasnije do 28.03.2010.godine. opširnije>>

Ovdje možete preuzeti tekst Nacrta pravilnika o tehničkim i eksploatacionim uslovima pod kojima se mogu koristiti radio-difuzne stanice za emitovanje televizijskog programa u frekvencijskim opsezima VHF I i III i UHF IV

 


Agencija za elektronske komunikacije je, u oblasti elektronskih komunikacija, između ostalog, nadležna i da „ispituje tržište i javno mnjenje i sprovodi otvorene konsultacione postupke, omogućavajući svim zainteresovanim stranama da daju primjedbe i  komentare u vezi sa inicijativama, mjerama, odlukama i aktima koje priprema, predlaže i donosi“.

U tom pravcu Agencija radi na priprema Javnog dokumenta o vođenju konsultativnog procesa, u skladu sa nadležnostima i obavezama datih Agenciji novim Zakonom o elektronskim komunikacijama, kojim će se inovirati dosada važeći Javni konsultativni dokumenat donijet u skladu sa Zakonom o telekomunikacijama, čija je važnost prestala donošenjem novog Zakona.

Javni dokument o vođenju konsultativnog procesa, nakon usvajanja, biće objavljen na stranicama Internet prezentacije Agencije.