Finansijski izvještaji Agencije

Shodno članu 14 Zakona o elektronskim komunikacijama, Savjet Agencije dostavlja Skupštini Crne Gore izvještaj o radu sa finansijskim izvještajem,kao i plan rada sa finansijskim planom Agencije.

Savjet imenuje nezavisnog revizora finansijskih izvještaja Agencije, u skaldu sa zakonom kojim se uređuju javne nabavke.