analiza tržišta 2019. godine

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, na sjednici održanoj 28.05.2019 godine je donio Odluku o relevantnim tržištima usluga koja su predmet provjere ispunjenosti testa tri kriterijuma sa ciljem dokazivanja opravdanosti dalje primjene prethodne regulacije ( odluka je objavljena u "službeni list crne gore", br. 031/19 od 03.06.2019). Za relevantna tržišta usluga, na kojima će Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost provjeritispunjenost Testa tri kriterijuma, određena su sledeća tržišta:

  • Maloprodajno tržište pristupa javnoj telefonskoj mreži na fiksnoj lokaciji, za fizička i pravna lica;
  • Maloprodajno tržište javno dostupne usluge lokalnih i međumjesnih poziva za pravna i fizička lica, koja se
    pruža na fiksnoj lokaciji;
  • Maloprodajno tržište javno dostupne usluge međunarodnih poziva za pravna i fizička lica, koja se pruža na fiksnoj lokaciji,
  • Veleprodajno tržište poziva koji potiču (originiraju) iz javne fiksne telefonske mreže;
  • Veleprodajno tržište pristupa i započinjanja (originacije) poziva iz javnih mobilnih telefonskih mreža;

Nakon što je Savijet usvojio Nacrte tekstova Testa Tri kriterijuma za relevantna tržišta, na sjednici održanoj 19.09.2019.godine, isti su dostavljeni Agenciji za zaštitu konkurencije i operatorima 20.septembra 2019.godine, da kao zainteresovane strane u postupku, dostave svoje komentare i sugestije najkasnije do 21.10.2019.godine.

Agencija za zaštitu konkurencije je 08.11.2019.godine dostavila Mišljenje (broj: 0102-7446/1), kojim obavještava Agenciju da je saglasna sa predloženim tekstovima Testa tri kriterijuma na relevantnim tržištima.

Ovdje možete preuzeti Mišljenje Agencije za zaštitu konkurencije

Crnogorski Telekom je 21.10.2019.godine dostavio komentare na Testove Tri kriterijuma za relevantna tržišta. Mtel i Telenor nijesu dostavljali komentare.

Savjet Agencije je verifikovao odgovore Agencije na komentare Crnogorskog Telekoma, na sjednici održanoj 14.11.2019.godine, i usvojio konacne tekstove Testova tri kriterijuma na relevantnim tržištima.

 

Agencija je, nakon sprovedenog procesa javnih konsultacija na ovim dokumentima, a po pribavljenom Mišljenju Agencije za zaštitu konkurencije broj:_02-7446/1 od 08.11.2019. godine kojim je Agencija za zaštitu konkurencije dala saglasnost na Testove tri kriterijuma na gore navedenim relevantnim tržištima („Sl.list Crne Gore“, br. 31/19) sprovela postupak analize na istim tržištima. 

Agencija je pokrenula postupak javnih konsultacija u sektoru elektronskih komunikacija na gore navedenim dokumentima (iste će trajati do 31.01.2020. godine), i u  cilju usvajanja konačnih tekstova dokumenata  pozvala sve zainteresovane strane da dostave svoje sugestije, primjedbe i komentare u pisanoj formi na adresu Bulevar Džordža Vašingtona 56, kao i na e‒mail adresi: ekip@ekip.me i isidora.tomasevic@ekip.me