Aleksandar Mijač

E-mail: aleksandar.mijac@ekip.me

Završio je Elektrotehnički fakultet na Univerzitetu u Beogradu, odsjek elektronika, 1982. godine.
Govori engleski jezik.
Prije imenovanja za člana Savjeta Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost obavljao sljedeće poslove:

 • u periodu od 2007 – 2008. godine - savjetnik za tehnička pitanja predsjednika Odbora direktora u Crnogorskom Telekomu a.d.
 • u periodu od 2006 – 2007. godine – savjetnik izvršnog direktora u Crnogorskom Telekomu a.d.
 • u periodu od 2005 – 2006. godine – tehnički direktor na nivou Grupe – Telekom Crne Gore, Monet, Internet CG i član Menadžment Komiteta
 • u toku 2005. godine - pomoćnik izvršnog direktora za tehniku u Telekomu Crne Gore a.d.
 • u periodu od 2004 – 2005. godine – pomoćnik izvršnog direktora za razvoj i održavanje u Telekomu Crne Gore a.d.
 • u periodu od 2001 – 2004. godine – pomoćnik generalnog direktora za razvoj i održavanje u Telekomu Crne Gore a.d.
 • u toku 2001. godine direktor Sektora za održavanje telekomunikacionih mreža u Telekomu Crne Gore a.d.
 • u periodu od 1999 – 2001. godine – načelnik Sektora za telekomunikacije u Telekomu Crne Gore a.d.
 • u toku 1999. godine – savjetnik za investicije u Telekomu Crne Gore a.d.
 • u periodu od 1996 – 1999. godine – savjetnik generalnog direktora u JP PTT Saobraćaja Crne Gore
 • u periodu od 1994 – 1996. godine – upravnik Radio-difuznog centra u JP PTT Saobraćaja Crne Gore
 • u periodu od 1986 – 1994. godine – rukovodilac sistema veza u RZ Emisiona tehnika i veze u RTV Crne Gore
 • u periodu od 1982 – 1986. godine – inženjer u RZ Emisiona tehnika i veze u RTV Crne Gore

U periodu od 1996 – 2001. godine obavljao je i funkciju člana Upravnog odbora Promontea, dok je u periodu od 2002 – 2007. godine bio predsjednik Odbora direktora Montenegro Card-a.

Najznačajniji profesionalni uspjesi su vezani za: realizaciju nacionalne SDH optičke mreže Telekoma Crne Gore, 100% digitalizacija komutacionih kapaciteta Telekoma Crne Gore i modernizacija pristupnih mreža, priprema cjelokupne infrastrukture Telekoma Crne Gore za implementaciju širokopojasnih servisa (xDSL...).

Oženjen. Otac dvoje djece.