Oblast elektronskih komunikacija Oblast poštanske djelatnosti Uputstvo za pristup informacijama Uputstvo za vođenje konsultativnog procesa
Plan namjene Planovi raspodjele Koršćenje radio-frekvencija Monitoring RF spektra Radio-difuzija RiTT
Dodijeljeni brojevi i adrese Korišćenje brojeva i/ili adresa Obrasci zahtjeva za brojeve i adrese Prenosivost brojeva
Analize relevantnih tržišta Računovodstveno odvajanje i troskovno računovodstvo Nadzor cijena Referentne interkonekciona ponude Analiza finansijskog poslovanja operatora Informacija o kretanju cijena
Izvještaji o radu Agencije Finansijski izvještaji Agencije Izvještaji revizora Tržište mobilne telefonije Tržište fiksne telefonije Internet i Broadband pristup Tržište distribucije TV/R FTTx priključci Istraživanja Ostali izvještaji
Osnovna prava korisnika Pitanja i odgovori Pretplatnicki ugovori Uporedni tarifni paketi Kvalitet usluga Korisnici pitaju
Informacije o pružanju poštanskih usluga
Normativno pravni okvir za US Postupak javnog konkursa Operatori US Naknada neto troška

 

O Agenciji

Agencija za telekomunikacije je osnovana Odlukom Vlade Republike Crne Gore od 08. mart 2001. godine. Agencija je osnovana kao nezavisno regulatorno tijelo, funkcionalno nezavisno od svih subjekata koji eksploatišu telekomunikacione mreže, obezbjeđuju opremu ili pružaju servise.

Nakon usvajanja Zakona o poštanskim uslugama, 2005. godine, Agenciji su pridodate i nadležnosti vezane za poštansku djelatnost.

Nakon usvajanja Zakona o elektronskim komunikacijama, u avgustu mjesecu 2008. godine, Agencija je, shodno odredbama ovog Zakona, nastavila rad kao Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost.

Agencija je funkcionalno nezavisna od pravnih i fizičkih lica koja obezbjeđuju elektronske komunikacione mreže, opremu ili usluge. Sjedište Agencije je u Podgorici a skraćeni naziv Agencije je EKIP.

Agencija sarađuje i usklađuje svoje poslovanje sa nadležnim nacionalnim regulatornim tjelima drugih država i Komisijom Evropske Unije, kao i sa Međunarodnom unijom za telekomunikacije, Svjetskim poštanskim savezom i drugim međunarodnim organizacijama koje se bave poslovima elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti.

Organi Agencije su: Savjet Agencije i Izvršni direktor Agencije.

Izvori finansiranja Agencije su:

  1. naknade za registraciju;
  2. naknade za vršenje poslova regulacije i nadzora tržišta;
  3. naknade po osnovu ovlašćenja za korišćenja radio-frekvencija i numeracije i/ili adresa;
  4. naknade propisane zakonima koji uređuju oblasti koje su u nadležnosti Agencije.

Godišnjim finansijskim planom Agencije projektuju se ukupni prihodi i rashodi, uključujući i rezerve za nepredviđene izdatke, razdvojeni po oblastima regulacije i nadzora tržišta, korišćenja resursa numeracije i radio-frekvencijskog spektra i poštanske djelatnosti.

Finansijski plan Agencije, sa Programom rada za narednu kalendarsku godinu, Agencija dostavlja Vladi na saglasnost. Finansijski plan i Program rada Agencije dostavlja se Skupštini Crne Gore na usvajanje, kao poseban dio Budžeta Crne Gore.

Agencija vodi registar operatora, registar odobrenih radio-frekvencija, registar dodijeljene numeracije i adresa u skladu sa propisima Ministarstva nadležnog za poslove elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti kojim se uređuje sadržaj i način vođenja registra. Agencija vodi i redovno obnavlja bazu podataka imalaca odobrenja za obavljanje djelatnosti elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti u skladu sa zakonom sa svim elementima koje sadrži ta baza. Agencija vodi i redovno obnavlja bazu podataka radio-frekvencijskog spektra u skladu sa Zakonom o elektronskim komunikacijama.

Agencija prije donošenja opštih akata ili u pripremi stručnih osnova za opšte akte koje donosi Ministarstvo nadležno za poslove elektronskih komunikacija i poštanske djelatnosti, može organizovati javne konsultativne procese u skladu sa posebnim aktom kojim se utvrđuju procedure javnih konsultativnih procesa.

 

Aktuelnosti

OperatoriJavne konsultacijeTenderiDownloadProgram rada Agencije.Finansijski plan Agencije.