Oblast elektronskih komunikacija Oblast poštanske djelatnosti Uputstvo za pristup informacijama Uputstvo za vođenje konsultativnog procesa
Plan namjene Planovi raspodjele Korišćenje radio-frekvencija Monitoring RF spektra Radio-difuzija RiTT
Dodijeljeni brojevi i adrese Korišćenje brojeva i/ili adresa Obrasci zahtjeva za brojeve i adrese Prenosivost brojeva
Analize relevantnih tržišta Računovodstveno odvajanje i troskovno računovodstvo Nadzor cijena Referentne interkonekciona ponude Analiza finansijskog poslovanja operatora Informacija o kretanju cijena
Izvještaji o radu Agencije Finansijski izvještaji Agencije Izvještaji revizora Tržište mobilne telefonije Tržište fiksne telefonije Internet i Broadband pristup Tržište distribucije TV/R FTTx priključci Istraživanja Ostali izvještaji
Osnovna prava korisnika Pitanja i odgovori Pretplatnicki ugovori Uporedni tarifni paketi Kvalitet usluga Korisnici pitaju
Informacije o pružanju poštanskih usluga
Usluge iz opsega usluga US Normativno pravni okvir za US Operatori US Postupak javnog konkursa Naknada neto troška

Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Sastanak Projektnog tima za tehnička regulatorna pitanja (PT TRIS) održan je 9. i 10.septembra 2014.godine u Hotelu Maestral u Pržnom. Domaćin sastanka bila je Agencija za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost Crne Gore.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na rekonstrukciji Tabačkog mosta sa prilaznom saobraćajnicom u zahvatu UP-a "Nova Varoš - Blok Y" i DUP-a "Stara Varoš - Blok 7" u Podgorici.opširnije>>


[Odluke]

Obavještenje: Odluke Savjeta Agencije

Crnogorski Telekom A.D. Podgorica, Telenor D.O.O Podgorica i Mtel D.O:O Podgorica su, shodno Metodologiji računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva usvojenoj Odlukom Agencije broj: 0902-2327/1 od 30.05.2011.godine i Metodologiji računovodstvenog razdvajanja za mobilne telefonske mreze usvojenoj Odlukom Agencije broj 0102-5797/1 od 17.10.2012 godine, sproveli propisani sistem troškovnog računovodstva i sastavili Regulatorne finansijske izvještaje za 2013.godinu na osnovu istorijskog troškovnog računovodstva (eng. Historical Cost Accounting HCA) kao troškovne osnovice i potpuno raspodijeljenih troškova (eng. Fully Allocated Costs FAC) kao računovodstvene metodologije.

Savjet Agencije je na sjednici od 31.07.2014. godine usvojio sledece Odluke:

-Odluka o prihvatanju sprovedenih aktivnosti Crnogorskog Telekom-a na Projektu računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva po HCA/FAC metodologiji za fiksnu mrezu za 2013. godinu.
-Odluka o prihvatanju sprovedenih aktivnosti Crnogorskog Telekom-a na Projektu računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva po HCA/FAC metodologiji za mobilnu mrezu za 2013. godinu.
-Odluka o prihvatanju sprovedenih aktivnosti Telenor-a na Projektu računovodstvenog odvajanja i troškovnog računovodstva po HCA/FAC metodologiji za 2013. godinu.
-Odluka o prihvatanju sprovedenih aktivnosti Mtel-a na Projektu računovodstvenog odvajanja i troškovnog rčunovodstva po HCA/FAC metodologiji za 2013. godinu.


[Odnosi sa javnošću]

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da su započeli radovi na izgradnji sedam 10 kV kablovskih vodova na trafostanici 35/10 'Centar' do DUP-ova 'Klinički Centar', 'Prvi Maj', 'Univerzitetski centar' i 'Zona Centralnih djelatnosti - Cetinjski put'.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da ċe narednih dana započeti radovi na rekonstrukciji dijela Ulice serdara Jola Piletiċa u Podgorici.opširnije>>


 

1/236   >>  [ukupno rezultata: 1176]