Oblast elektronskih komunikacija Oblast poštanske djelatnosti Uputstvo za pristup informacijama Uputstvo za vođenje konsultativnog procesa
Plan namjene Planovi raspodjele Korišćenje radio-frekvencija Monitoring RF spektra Radio-difuzija RiTT
Dodijeljeni brojevi i adrese Korišćenje brojeva i/ili adresa Obrasci zahtjeva za brojeve i adrese Prenosivost brojeva
Analize relevantnih tržišta Računovodstveno odvajanje i troskovno računovodstvo Nadzor cijena Referentne interkonekciona ponude Analiza finansijskog poslovanja operatora Informacija o kretanju cijena
Izvještaji o radu Agencije Finansijski izvještaji Agencije Izvještaji revizora Tržište mobilne telefonije Tržište fiksne telefonije Internet i Broadband pristup Tržište distribucije TV/R FTTx priključci Istraživanja Ostali izvještaji
Osnovna prava korisnika Pitanja i odgovori Pretplatnicki ugovori Uporedni tarifni paketi Kvalitet usluga Korisnici pitaju
Informacije o pružanju poštanskih usluga
Usluge iz opsega usluga US Normativno pravni okvir za US Operatori US Postupak javnog konkursa Naknada neto troška

Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da ċe narednih dana započeti radovi na rekonstrukciji dijela Ulice serdara Jola Piletiċa u Podgorici.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga

Obavještavamo vas da je Agencija otvorila proces javnih konsultacija u vezi nacrta Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga i da se nacrt Pravilnika nalazi na internet strani Agencije (www.ekip.me). Primjedbe, predloge i sugestije na nacrt ovog Pravilnika možete dostaviti do 02.07.2014. godine na e-mail pavle.mijuskovic@ekip.me , putem faxa na broj: 020 406 702 ili putem pošte na adresu: Bulevar Džordža Vašingtona br.56 -Podgorica, sa naznakom za javne konsultacije povodom izrade Pravilnika o kvalitetu javnih elektronskih komunikacionih usluga.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Otvaranje procesa javnih konsultacija u vezi predloga Pravilnika o načinu procjene pristupačnosti cijena usluga i posebnih paketa Univerzalnog servisa za socijalno ugoržena lica, lica smanjene pokretljivosti i lica sa invaliditetom

Zainteresovane strane komentare, mišljenja i sugestije Agenciji mogu dostaviti do 01.07.2014. godine, u pisanoj formi (dopisom) ili putem email-a Agencije ekip@ekip.me, nakon čega će se razmotriti pristigle primjedbe i sugestije i utvrditi konačan tekst pravilnika.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Obračun ponderisanog troška kaptala za 2013. godinu

Agencija je dana 14.05.2014.godine pokrenula javni konsultativni postupak povodom nacrta dokumenta: "Obračun ponderisanog troška kapitala za 2013.godinu" i pozvala sve zainteresovane da daju svoje komentare, mišljenje i sugestije, najkasnije do 04.06.2014.godine.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Obavještenje o početku radova na komunalnom opremanju graḋevinskog zemljišta u zahvatu DUP-a ''Zabjelo-Ljuboviċ''

Obavještavamo vas da ċe narednih dana započeti radovi na komunalnom opremanju graḋevinskog zemljišta za objekat ''A'' na up 46,47,48,49,50,51 i 130 u zahvatu DUP-a ''Zabjelo - Ljuboviċ''- izmjene i dopune u Podgorici.opširnije>>


 

1/232   >>  [ukupno rezultata: 1160]