Brojevi hitnih službi:

SLUŽBA ZA ZAŠTITU KORISNIKA

020 406 725

Formular za prijavu smetnje

             IZMJERI BRZINU

 

PROVJERITE U KOJOJ JE MREŽI TELEFONSKI BROJ


Korisni Linkovi

       

 

Aktuelnosti

[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Agencija za elektronske komunikacie i poštansku djelatnost pokreće postupak javnog konkursa za izbor operatora Univerzalnog servisa za pružanje sljedećih elektronskih komunikacionih usluga iz opsega usluga Univerzalnog servisa na teritoriji Crne Gore.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za javnost

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je, nakon sprovedenih javnih konsultacija sa operatorima javnih mobilnih komunikacionih mreža koji pružaju usluge javne mobilne komunikacione usluge na teritoriji Crne Gore, na sjednici održanoj 10.03.2015.godine donio Odluku kojom se utvrđuje dinamika snižavanja cijena rominga koju su dužni da primijene operatori javnih mobilnih komunikacionih mreža na teritoriji Crne Gore: Crnogorski Telekom A.D. Podgorica, Telenor D.O.O. Podgorica i M-Tel D.O.O.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Savjet Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost je na sjednici od 17.02.2015. godine usvojio Odluku o pokretanju drugog kruga analiza relevantnih tržišta usluga koja su predmet provjere ispunjenosti Testa tri kriterijuma, shodno clanu 64 stav 4 Zakona o elektronskim komunikacijama (Službeni list Crne Gore broj 40/13) kojim je propisano da Agencija sprovodi postupak analiza tržišta najmanje jednom u tri godine.
Odluka o pokretanju drugog kruga analiza relevantnih tržišta usluga koja su predmet provjere ispunjenosti Testa tri kriterijuma.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Saopštenje za medije

Za potrebe Agencije za elektronske komunikacije i poštansku djelatnost, agencija za ispitivanje javnog mnjenja 'Damar' iz Podgorice je sprovela istraživanje o stepenu zadovoljstva korisnika elektronskih komunikacionih usluga u Crnoj Gori. Istraživanje je sprovedeno na uzorku od 1013 ispitanika, starosti od 18 i više godina.opširnije>>


[Odnosi sa javnošću]

Obavještenje o početku radova

Obavještavamo vas da će narednih dana započeti radovi na izgradni vodovoda i fekalne kanalizacije za potrebe UP8 i UP9 u zahvatu DUP-a ''Servisno skladišna zona - Vatrogasni dom''.opširnije>>


 

1/248   >>  [ukupno rezultata: 1240]